biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
PO JOVANU 19
1 Tada Pilat preuze Isusa i kazni ga šibanjem. 2 Vojnici pak opletoše venac od trnja, staviše mu na glavu, ogrnuše mu purpurnu kabanicu, 3 te mu prilažahu i govorahu: zdravo, care judejski; i šamarahu ga. 4 Zatim Pilat ponovo iziđe i reče im: evo, izvodim vam ga, da znate da na njemu ne nalazim nikakve krivice. 5 A Isus iziđe napolje noseći trnov venac i purpurnu kabanicu. I reče im Pilat: evo čoveka. 6 No, kad ga prvosveštenici i njihovi službenici videše, povikaše govoreći: raspni, raspni. Reče im Pilat: uzmite ga vi i raspnite; ja ne nalazim na njemu krivice. 7 Odgovoriše mu Judeji: mi imamo zakon i po tom zakonu on mora da umre, zato što se sam proglasio za Sina Božijeg.

8 A kada Pilat ču ovu reč, poboja se još više. 9 I uđe opet u pretorijum, te reče Isusu: odakle si? No Isus mu ne dade odgovora. 10 Tada mu Pilat reče: sa mnom ne govoriš? Zar ne znaš da imam vlast da te oslobodim i da imam vlast da te raspnem? 11 Isus odgovori: ne bi ti imao nikakve vlasti nada mnom, da ti nije dano odozgo; zato je veći greh na onome koji me je predao tebi. 12 Otada je Pilat nastojao da ga oslobodi; no Judeji vikahu govoreći: ako oslobodiš ovoga, nisi carev prijatelj; ko god se sam izdaje za cara - protivi se caru. 13 A kad Pilat ču ove reči, izvede Isusa i sede na sudijsku stolicu, na mestu koje se zove Litostrotos, a jevrejski Gavata 14 A beše dan uoči Pashe, oko šestoga časa; i reče Judejima: evo, vašega cara. 15 No oni vikahu: uzmi, uzmi, raspni ga. Reče im Pilat: da raspnem vašega cara? Prvosveštenici odgovoriše: mi nemamo cara sem ćesara. 16 Tada im ga predade - da ga raspnu.

Raspeće
(Mt. 27, 32-56; Mk. 15, 21-41; Lk. 23, 26-49)

17 Tada preuzeše Isusa; i on noseći svoj krst iziđe na mesto zvano Lubanja, jevrejski Golgota, 18 gde ga raspeše, i sa njim drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini. 19 A Pilat napisa i natpis i postavi ga na krst; beše, naime, napisano: »Isus Nazarećanin, car judejski«. 20 Ovaj natpis pročitaše mnogi Judeji jer je blizu grada bilo mesto gde je Isus raspet; a bilo je napisano jevrejski, latinski i grčki. 21 Tada judejski prvosveštenici rekoše Pilatu: nemoj pisati: car judejski, nego da je on rekao: ja sam car judejski. 22 Pilat odgovori: što sam napisao - napisao sam. 23 A vojnici, kad raspeše Isusa, uzeše njegove haljine i načiniše četiri dela, svakom vojniku po deo, i donju haljinu. A donja haljina nije bila šivena, nego sva izatkana odozgo do dole. 24 Tada rekoše među sobom: da je ne cepamo, nego da bacimo kocku za nju, kome će pripasti; da se ispuni Pismo [koje kaže]: »Razdeliše moje haljine među sobom i baciše kocku za moje odelo«. Vojnici to i učiniše.

25 A kod Isusova krsta stajahu njegova majka, i sestra njegove majke, Marija Klopina, i Marija Magdalina. 26 A Isus, videvši majku i kraj nje učenika koga je ljubio, reče majci: ženo, eto ti sina. 27 Zatim reče učeniku: eto ti majke. I od onoga časa uze je učenik k sebi. 28 Posle toga Isus, znajući da je već sve svršeno, da bi se Pismo sasvim ispunilo, reče: žedan sam. 29 Jedan sud pun octa stajaše tu; tada sunđer pun octa natakoše na isopovu stabljiku i prineše njegovim ustima. 30 No Isus, kada primi ocat, reče: svršeno je, i prikloni glavu, te predade duh.

31 Judeji pak, kako je bio petak, da tela ne bi u sobotu ostala na krstu - jer je ona subota bila veliki dan - zamoliše Pilata da im se prebiju goleni, pa da ih skinu. 32 Tako dođoše vojnici i prebiše goleni prvome i drugome, raspetom s njim; 33 a kad dođoše do Isusa i videše da je već umro, ne prebiše mu goleni, 34 nego mu jedan od vojnika probode kopljem rebra, i odmah poteče krv i voda. 35 I očevidac je to posvedočio, te je istinito njegovo svedočanstvo, i on zna da istinu govori - da i vi verujete. 36 Sve se ovo, naime, dogodilo, da se ispuni Pismo: »Njegova kost se neće prelomiti«. 37 I još, drugo Pismo kaže: »Gledaće onoga koga su proboli«.

Isusova sahrana
(Mt. 27, 57-61; Mk. 15, 42-47; Lk. 23, 50-55)

38 Posle toga Josif iz Arimateje, koji je bio Isusov učenik, ali tajni - zbog straha od Judeja - zamoli Pilata da uzme Isusovo telo; i dopusti Pilat. Tako dođe i uze njegovo telo. 39 A dođe i Nikodim, koji mu je prvi put došao noću, te donese oko sto litara pomešane smirne i aloja. 40 Tada uzeše Isusovo telo i obaviše ga platnenim zavojima s mirisima - kako Judeji obično sahranjuju. 41 A kod mesta, gde je bio raspet, bio je jedan vrt, i u vrtu nov grob u kom još niko nije bio sahranjen. 42 Pošto je ovaj grob bio blizu - zbog judejskog petka - sahraniše tu Isusa.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)