biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
PO JOVANU 3

Razgovor s Nikodimom

1 A beše među farisejima čovek po imenu Nikodim, starešina judejski; 2 ovaj dođe Isusu noću i reče mu: ravi, znamo da si ti kao učitelj došao od Boga; jer niko ne može da čini ova čuda koja ti činiš ako Bog nije s njim. 3 Odgovori Isus i reče mu: zaista, zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi odozgo, ne može videti carstva Božija. 4 Reče mu Nikodim: kako može čovek da se rodi kad je star? Zar može po drugi put da uđe u utrobu svoje majke i da se rodi? 5 Odgovori Isus: zaista, zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstvo Božije. 6 Što je rođeno od tela - telo je, a što je rođeno od Duha - duh je. 7 Nemoj da se čudiš što ti rekoh: treba da se rodite odozgo. 8 Vetar duva gde hoće i fijuk njegov čuješ, ali ne znaš odakle dolazi i kuda ide. Tako je sa svakim koji je rođen od Duha. 9 Odgovori Nikodim i reče mu: kako može to biti? 10 Isus odgovori i reče mu: ti si izrailjski učitelj i ne znaš to? 11 Zaista, zaista, kažem ti da govorimo ono što znamo, i svedočimo što smo videli, ipak ne primate našega svedočanstva. 12 Ne verujete kad sam vam govorio o zemaljskim stvarima, kako ćete verovati ako vam kažem o nebeskim? 13 I niko se nije popeo na nebo - sem onoga što je sišao sa neba, Sin čovečiji.

14 I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne Sin čovečiji, 15 da svaki - ko veruje - ima u njemu život večni. 16 Jer Bog je tako zavoleo svet da je svog jedinorodnog Sina dao, da svaki - ko veruje u njega - ne propadne, nego da ima večni život. 17 Bog, naime, nije poslao Sina u svet da sudi svetu, nego da se svet spase njegovim posredstvom. 18 Ko veruje u njega - tome se ne sudi; a ko ne veruje - već je osuđen, što nije verovao u ime jedinorodnoga Sina Božijeg. 19 A ovo je sud: svetlost je došla na svet, a ljudi zavoleše mrak više nego svetlost, jer dela njihova behu zla. 20 Svaki, naime, koji rđavo radi, mrzi svetlost i ne ide na svetlost, da se ne obelodane njegova dela; 21 a ko čini istinu ide na svetlost, da se pokažu njegova dela - da su u Bogu učinjena.

Jovanovo svedočanstvo o Isusu

22 Posle toga dođe Isus sa svojim učenicima u Judeju, onde je boravio s njima i krštavao. 23 A i Jovan je krštavao u Enonu kraj Salima, jer je tamo bilo mnogo vode - i ljudi su dolazili i krštavali se; 24 Jovan još ne beše bačen u tamnicu. 25 Tada nasta raspra između Jovanovih učenika i jednog Judejina oko očišćenja. 26 I dođoše Jovanu i rekoše mu: ravi, onaj što beše s tobom s one strane Jordana, za koga si ti svedočio, vidi, on krštava, i svi idu k njemu. 27 Odgovori Jovan i reče: ne može čovek ništa uzeti, ako mu nije dano sa neba. 28 Vi ste mi sami svedoci da sam rekao: ja nisam Hristos, nego sam poslan ispred njega. 29 Ko ima mladu mladoženja je; a mladoženjin prijatelj, koji stoji i sluša ga, veoma se raduje što čuje mladoženjin glas. Ova moja radost se, dakle, ispunila. 30 On treba da raste, a ja da se umanjujem.

31 Koji dolazi odozgo nad svima je, koji je sa zemlje, zemaljski je i govori zemaljski. Koji dolazi sa neba nad svima je; 32 svedoči ono što je video i čuo, i niko ne prima njegova svedočanstva. 33 Ko je primio njegovo svedočanstvo potvrdio je da je Bog istinit. 34 Jer onaj koga je Bog poslao govori Božije reči; Bog, zaista, ne daje Duha na meru. 35 Otac ljubi Sina i sve je dao njemu u ruku. 36 Ko veruje u Sina ima večni život; a ko je neposlušan Sinu neće videti života, nego gnev Božiji ostaje na njemu.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)