biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
PO LUKI 3

Propoved Jovana Krstitelja
(Mt. 3, 1-12; Mk. 1, 1-8; Jn. 1, 19-31)

1 A u petnaestoj godini vlade cara Tiverija, kada je Pontije Pilat upravljao Judejom, i Irod četverovlasnik Galilejom, a njegov brat Filip kao četverovlasnik nad Iturejom i Trahonitidom, pa Lisanija kao četverovlasnik nad Avilinom, 2 kada su Ana i Kajafa bili prvosveštenici, reče Bog Zaharijinom sinu Jovanu u pustinji. 3 I on dođe u svu jordansku okolinu propovedajući pokajničko krštenje za oproštenje grehova, 4 kao što je napisano u knjizi reči proroka Isaije »Glas onoga što viče u pustinji: pripremite put Gospodnji, poravnajte staze njegove. 5 Neka se ispuni svaka dolina i svaka gora i brežuljak neka se slegne, i što je krivo neka bude pravo i neravni putevi neka budu glatki. 6 I svako će videti spasenje Božije.«

7 Narodu pak, koji je izlazio da ga on krsti, govorio je: zmijski porode, ko vam je ukazao da izbegnete predstojeći gnev? 8 Donesite, dakle, rodove dostojne pokajanja; i nemojte sad govoriti u sebi: imamo oca Avraama. Jer vam kažem da Bog može od ovoga kamenja podići decu Avraamu. 9 Već i sekira leži kod korena drveća. Stoga se odseca i baca u vatru svako drvo koje ne rađa dobra roda.

10 A narod ga je pitao: šta onda da radimo? 11 On im odgovori i reče: ko ima dve haljine neka da onome koji nema, i ko ima hrane neka čini isto tako. 12 A dođoše i carinici da se krste i rekoše mu: učitelju, kako da postupimo? 13 On im reče: ne tražite ništa više od onoga što vam je određeno. 14 A pitali su ga i vojnici: šta da činimo mi? I reče im: ne zlostavljajte nikoga i ne optužujte lažno, i budite zadovoljni svojom plaćom.

15 Kako je narod iščekivao i svi razmišljahu u svojim srcima o Jovanu, da nije on Hristos, 16 Jovan odgovori svima: ja vas krštavam vodom; ali ide jači od mene, kome ja nisam dostojan da odrešim remena na njegovoj obući; on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. 17 U njegovoj ruci je lopata, da očisti svoje gumno i skupi pšenicu u svoju žitnicu, a plevu će spaliti neugasivim ognjem.

18 I tako je objavljivao radosnu vest narodu napominjući i mnogo drugo šta. 19 A Irod četverovlasnik, koga je on ukoreo zbog Irodijade, žene njegovog brata, i za sva zla koja je Irod počinio, 20 dodade na sve još i ovo: zatvori Jovana u tamnicu.

Isusovo krštenje i rodoslov
(Mt. 3, 13-17; 1, 1-17; Mk. 1, 9-11)

21 A kad se sav narod krstio, pa se krstio i Isus i molio Bogu, otvori se nebo, 22 te siđe Duh Sveti na njega u telesnom vidu kao golub, i ču se glas s neba: ti si moj ljubljeni Sin, ti si po mojoj volji.

23 A on, Isus, imao je oko trideset godina kada je počeo, i bio je - kako se mislilo - sin Josifov, Ilijev, 24 Matatov, Levijev, Melhijev, Janejev, Josifov, 25 Matatijin, Amosov, Naumov, Eslijev, Nangejev, 26 Maatov, Matatijin, Semeinov, Josihov, Jodin, 27 Joananov, Risin, Zorovavelov, Salatiilov, Nirijev, 28 Melhijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Irov, 29 Isusov, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev, 30 Simeonov, Judin, Josifov, Jonamov, Eliakimov, 31 Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov, 32 Jesejev, Jovidov, Voozov, Salin, Naasonov, 33 Aminadavov, Adminov, Arnijev, Esromov, Faresov, Judin, 34 Jakovljev, Isaakov, Avraamov, Tarin, Nahorov, 35 Seruhov, Ragavov, Fadekov, Everov, Salin, 36 Kainamov, Arfaksadov, Simov, Nojev, Lamehov, 37 Matusalin, Enohov, Jaretov, Maladeilov, Kainamov, 38 Enosov, Sitov, Adamov, Božji.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)