biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
PO MARKU 3
1 I opet uđe u sinagogu, i onde beše čovek sa usahlom rukom. 2 I motrahu na njega, hoće li ga izlečiti u subotu, da ga optuže. 3 I reče čoveku koji je imao suhu ruku: stani na sredinu. 4 I reče im: da li je dopušteno subotom dobro činiti ili zlo, život spasti ili pogubiti? A oni ćutahu. 5 I pogledavši ih naokolo s gnevom, tužan zbog okorelosti njihovoga srca, reče čoveku: ispruži ruku. I ispruži, te posta opet zdrava ruka njegova. 6 A fariseji izišavši odmah se savetovahu sa irodovcima protiv njega, da ga upropaste.

Narod hrli Isusu
Izbor Dvanaestorice
(Mt. 4
, 23-25; 12, 15-16; 10, 1-4; Lk. 6, 17-19; 13-16)

7 A Isus se sa svojim učenicima povuče prema moru; i mnoštvo naroda pođe za njim iz Galileje i iz Judeje 8 i Jerusalima, iz Idumeje i s one strane Jordana, iz okoline Tira i Sidona, mnoštvo veliko; čuvši šta je činio, dođoše k njemu. 9 I reče svojim učenicima da mu se spremi čamac zbog naroda, da ga ne guraju. 10 Jer mnoge izleči, tako da navaljivahu na njega svi koji su patili, da ga dotaknu. 11 I nečisti duhovi, kada ga gledahu, padahu pred njim i vikahu govoreći: ti si Sin Božiji. 12 I mnogo im je pretio da ga ne objavljuju.

13 I pope se na goru, te dozva koje htede, i oni odoše k njemu. 14 I postavi Dvanaestoricu da budu s njim i da ih pošalje da propovedaju, 15 i da imaju vlast da izgone demone. 16 I postavi Dvanaestoricu, i Simonu nadenu ime Petar; 17 pa Jakova Zevedejeva i Jovana, brata Jakovljeva, i nadenu im imena Voanirges, to jest sinovi groma; 18 pa Andreju i Filipa, i Vartolomeja, i Mateja, i Tomu, i Jakova Alfejeva, i Tadeja, i Simona Kananeja, 19 i Judu Iskariotskog, koji ga izdade.

Hula na Duha Svetoga
Hristovi pravi rođaci
(Mt. 12, 24-32; 12, 46-50; Lk. 11, 15-22; 8, 14-21)

20 I dođe kući; i opet se okupi narod, tako da nisu mogli ni hleb da pojedu. 21 A kad njegovi čuše, iziđoše da ga uhvate; jer govorahu da nije pri sebi. 22 Književnici pak, koji su došli iz Jerusalima, govorahu da ima Veelzevula i da pomoću demonskog vladara izgoni demone. 23 I dozvavši ih govoraše im u pričama: kako može satana da izgoni satanu? 24 I ako se neko carstvo podeli samo protiv sebe, to carstvo ne može da se održi. 25 I ako se kuća protiv same sebe podeli, ta kuća ne može ostati. 26 I ako je satana ustao protiv samoga sebe i podelio se, ne može ostati, nego mu je došao kraj. 27 Ali niko ne može da uđe u kuću jakoga i da pograbi njegovo pokućanstvo, ako prvo ne sveže jakoga, i tada opleni njegovu kuću. 28 Zaista vam kažem da će sinovima ljudskim biti oprošteni svi gresi i hule, koliko god ushule; 29 ali koji pohuli na Duha Svetoga, nema oproštaja doveka, 30 nego ga tereti večiti greh. Jer rekoše: ima nečistog duha.

31 I dođoše majka njegova i braća njegova i stojeći napolju poslaše k njemu da ga zovu. 32 A narod seđaše oko njega, te mu rekoše: vidi, tvoja majka i tvoja braća te napolju traže. 33 I odgovorivši reče im: ko su majka moja i braća moja? 34 I pogledavši naokolo one koji su sedeli oko njega, reče: gle, majka moja i braća moja. 35 Jer ko izvrši volju Božiju, taj je brat moj i sestra i majka.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)