biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
PO MATEJU 24

Proroštvo o razorenju hrama i o kraju sveta
(Mk. 13, 1-31; Lk. 21, 5-33)

1 I izišavši Isus iz hrama iđaše dalje, i priđoše mu njegovi učenici da mu pokažu građevine hrama. 2 A on im odgovori i reče: ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće se ostaviti ovde kamen na kamenu koji se neće porušiti. 3 Kada je pak sedeo na Maslinskoj gori, priđoše mu učenici nasamo govoreći: kaži nam kada će to biti, i šta je znak tvoga dolaska i svršetka sveta? 4 I odgovori Isus i reče im:

5 Gledajte da vas ko ne zavede. Jer će mnogi doći u moje ime govoreći: ja sam Hristos, i mnoge će zavesti. 6 A čućete za ratove i glasove o ratovima. Pazite, ne plašite se; jer to mora da bude, ali još nije kraj. 7 Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo, i biće gladi i kuge i zemljotresa po raznim mestima. 8 Ali je sve to samo početak nevolja. 9 Tada će vas predati na muke i ubijaće vas, i svi narodi će vas mrzeti zbog moga imena. 10 Tada će se mnogi sablazniti i jedan drugoga izdati i mrzeće jedan na drugoga; 11 i pojaviće se mnogi lažni proroci i zavešće mnoge; 12 i zbog mnogog bezakonja ohladneće ljubav mnogih. 13 A ko istraje do kraja, taj će biti spasen. 14 I propovedaće se ovo evanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svima narodima, i tada će doći kraj.

15 Kada, dakle, vidite da gnusoba opustošenja, o kojoj je govorio prorok Danilo, stoji na svetom mestu, ko čita neka razume, 16 tada stanovnici Judeje neka beže u gore, 17 a ko bude na krovu neka ne silazi da uzme što iz svoje kuće, 18 i ko bude u polju neka se ne vraća da uzme svoj ogrtač. 19 Teško trudnim ženama i dojiljama u te dane. 20 Molite se da bežanje vaše ne bude u zimu ili u subotu; 21 jer će tada biti velika nevolja, kakve nije bilo od postanja sveta do sada, niti će biti. 22 I ako se ne bi skratili oni dani, ne bi se spasao ni jedan čovek. Ali zbog izabranih skratiće se oni dani.

23 Ako vam tada ko kaže: evo Hristos je ovde, ili: onde, nemojte poverovati. 24 Jer će se javiti lažne mesije i lažni proroci, te će činiti velike znake i čuda, da zavedu - ako je moguće - i izabrane. 25 Eto, rekao sam vam unapred. 26 Ako vam dakle kažu: evo ga u pustinji, nemojte izići, evo ga u sobama, nemojte poverovati. 27 Jer kao što munja izlazi od istoka i seva do zapada, tako će biti i dolazak Sina čovečijeg; 28 gde god bude lešina, tamo će se orlovi okupiti.

29 Odmah posle nevolje onih dana sunce će potamneti i mesec neće davati svoje svetlosti, i zvezde će padati s neba, i sile nebeske uzdrmaće se. 30 I tada će se na nebu pojaviti znak Sina čovečijeg, pa će tada zakukati sva plemena na zemlji, i ugledaće Sina čovečijeg gde dolazi na oblacima nebeskim sa silom i velikom slavom. 31 I poslaće svoje anđele sa glasovitom trubom, pa će skupiti njegove izabranike od četiri vetra, od jednog kraja neba do drugog.

32 A od smokve naučite priču: kada njena grana već omekša i prolista, znate da je leto blizu. 33 Tako i vi kada vidite sve ovo, znajte da je blizu pred vratima. 34 Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se sve ovo ne zbude. 35 Nebo i zemlja će proći, ali moje reči neće proći.

Neznani dan i čas
(Mk. 13, 32-37; Lk. 21, 34-36)

36 A o onom danu i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, nego samo Otac. 37 Kao dani Nojevi, tako će biti dolazak Sina čovečijeg. 38 Jer kao što su u dane pred potopom jeli i pili, ženili se i udavali, do dana kada Noje uđe u kovčeg, 39 i nisu znali dok ne dođe potop i sve odnese, tako će biti i dolazak Sina čovečijeg. 40 Tada će biti dva na polju, jedan će biti prihvaćen, a drugi će biti ostavljen; 41 dve će mleti u mlinu, jedna će biti prihvaćena, a druga će biti ostavljena. 42 Bdite dakle, jer ne znate u koji dan će doći Gospod vaš.

43 A ovo znajte, kada bi domaćin znao u koju noćnu stražu će lopov doći, bdio bi i ne bi dozvolio da se potkopa njegova kuća. 44 Zato i vi budite spremni, jer će Sin čovečiji doći u čas kada ne mislite. 45 Ko je dakle verni i mudri sluga, koga postavi gospodar nad svojom čeljadi, da im daje hranu na vreme? 46 Blažen je onaj sluga koga gospodar njegov, kada dođe, nađe da tako čini. 47 Zaista vam kažem da će ga postaviti nad svim svojim imanjem. 48 Ako pak onaj rđavi sluga kaže u svom srcu: moj gospodar će se dugo zadržati, 49 te počne tući svoje drugove u službi, i jesti i piti sa pijanicama, 50 doći će gospodar onoga sluge u dan kada ne očekuje i u čas koji ne zna, 51 pa će ga preseći i staviti među licemere. Onde će biti plač i škrgut zuba.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)