biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
PO MATEJU 16

Farisejski i sadukejski kvasac
(Mk. 8, 11-21)

1 I pristupiše fariseji i sadukeji, pa kušajući zatražiše od njega da im pokaže znak s neba. 2 On pak odgovori i reče im: kada nastane veče, govorite: biće vedro, jer je nebo crveno; 3 a ujutro: danas će biti oluja, jer je nebo crveno i mutno. Lice neba znate da razlikujete, a znake vremena ne možete? 4 Zli i preljubotvorni naraštaj traži znak, i znak mu se neće dati, osim znaka Jonina. I ostavi ih te ode. 5 A učenici pređoše na drugu stranu i zaboraviše da uzmu hleba. 6 Isus im reče: gledajte i čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog. 7 Oni pak razmišljahu u sebi govoreći: hleba nismo poneli. 8 Ali Isus sazna to pa reče: šta razmišljate u sebi, maloverni, što hleba niste poneli? 9 Zar još ne razumete i ne sećate se pet hlebova na pet hiljada i koliko kotarica nakupiste? 10 ni sedam hlebova na četiri hiljade i koliko kotarica nakupiste? 11 Kako ne razumete da vam ne rekoh za hlebove? Čuvajte se kvasca farisejskog i sadukejskog. 12 Tada razumeše da nije rekao da se čuvaju hlebnog kvasca, nego farisejskog i sadukejskog učenja.

Petrovo ispovedanje
(Mk. 8, 27-30; Lk. 9, 18-21)

13 A kada Isus dođe u okolinu Kesarije Filipove, pitaše svoje učenike govoreći: šta kažu ljudi, ko je Sin čovečiji? 14 Oni rekoše: jedni - da je Jovan Krstitelj, drugi - da je Ilija, a treći - da je Jeremija ili jedan od proroka. 15 Reče im: a vi šta kažete, ko sam ja? 16 Odgovori Simon Petar i reče: ti si Hristos, Sin Boga živoga. 17 A Isus odgovori i reče mu: blažen si, Simone, sine Jonin, jer ti to ne otkri telo i krv, nego Otac moj koji je na nebesima. 18 I ja ti kažem da si Petar, i na toj steni sazidaću Crkvu svoju, i vrata adova neće je nadvladati. 19 I daću ti ključeve carstva nebeskoga, i što svežeš na zemlji biće svezano na nebu, i što razrešiš na zemlji biće razrešeno na nebu. 20 Tada zapovedi učenicima da nikome ne kažu da je on Hristos.

Isus predskazuje svoju smrt i vaskrsenje
(Mk. 8, 31-9, 1; Lk. 9, 22-27)

21 Otada poče Isus kazivati svojim učenicima da on treba da ode u Jerusalim i mnogo da postrada od starešina, prvosveštenika i književnika, da bude ubijen, i da treći dan vaskrsne. 22 A Petar ga uze nastranu i poče ga koriti govoreći: Bože sačuvaj, Gospode; neće ti se to dogoditi. 23 A on se okrenu i reče Petru: idi od mene, satano; sablazan si mi, jer ne misliš što je Božije, nego što je ljudsko. 24 Tada reče Isus svojim učenicima: ako ko hoće da pođe za mnom, neka se odreče sebe samoga i uzme krst svoj i ide za mnom. 25 Jer ko hoće da spase svoj život - izgubiće ga; a ko izgubi svoj život mene radi - naći će ga. 26 Jer šta će koristiti čoveku ako sav svet dobije, a životu svome naudi? Ili kakvu zamenu će dati čovek za svoj život? 27 Jer će doći Sin čovečiji u slavi svoga Oca sa anđelima svojim, i tada će uzvratiti svakome po njegovom delanju. 28 Zaista vam kažem da među onima što stoje ovde ima nekih koji neće okusiti smrti dok ne vide Sina čovečijeg gde dolazi u svom carstvu.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)