biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
PO MATEJU 5

Beseda na gori
(Lk. 6, 20-49)

1 A kada vide narod, pope se na goru; i pošto sede, pristupiše mu učenici njegovi; 2 I otvori usta svoja i učaše ih govoreći:

3 Blaženi su siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko.

4 Blaženi su žalosni, jer će se oni utešiti.

5 Blaženi su krotki, jer će oni naslediti zemlju.

6 Blaženi su gladni i žedni pravednosti, jer će se oni nasititi.

7 Blaženi su milostivi, jer će oni biti pomilovani.

8 Blaženi su čisti srcem, jer će oni Boga gledati.

9 Blaženi su mirotvorci, jer će se oni sinovi Božiji nazvati.

10 Blaženi su prognani radi pravednosti, jer je njihovo carstvo nebesko.

11 Blaženi ste kad vas nagrde i usprogone i nabede svakim zlom lažući mene radi. 12 Radujte se i kličite, jer je nagrada vaša velika na nebesima; jer su tako progonili proroke koji su bili pre vas.

13 Vi ste so zemlje; ako so obljutavi, čime će se osoliti? Ne vredi više ni za šta, nego samo da se izbaci i da je ljudi izgaze. 14 Vi ste svetlost sveta. Ne može se sakriti grad koji leži na brdu; 15 niti se pali svetiljka i stavlja pod mericu, nego na svećnjak, i svetli svima u kući. 16 Tako neka zasvetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima.

17 Ne mislite da sam došao da razrešim zakon i proroke; nisam došao da razrešim nego da ispunim. 18 Jer zaista vam kažem, dok ne prođe nebo i zemlja, neće ni jedno iota ili jedna crtica od zakona nestati, dok se sve ne zbude. 19 Ko dakle razreši jednu od ovih najmanjih zapovesti i nauči tako ljude, najmanji će se nazvati u carstvu nebeskom; a ko izvrši i nauči, taj će se velik nazvati u carstvu nebeskom. 20 Jer vam kažem: ako vaša pravednost ne bude mnogo viša od pravednosti književnika i fariseja, nećete ući u carstvo nebesko.

21 Čuli ste da je rečeno starima: »Ne ubij«, a ko ubije biće kriv sudu. 22 A ja vam kažem da će svaki koji se gnevi na brata svoga biti kriv sudu. Ako ko kaže bratu svome »raka«, biće kriv sinedrionu. Ako ko kaže »budalo«, zaslužiće pakao ognjeni. 23 Ako dakle prinosiš dar svoj na žrtvenik i onde se setiš da tvoj brat ima nešto protiv tebe, 24 ostavi onde svoj dar pred žrtvenikom, i idi prvo izmiri se sa bratom svojim, pa tada dođi i prinesi dar svoj. 25 Pokaži dobru volju protivniku svome brzo, dok si još s njim na putu; da te protivnik ne preda sudiji, a sudija sudskom službeniku, i da te ne bace u tamnicu. 26 Zaista ti kažem: nećeš izići odande dok ne platiš poslednje pare.

27 Čuli ste da je rečeno: »Ne čini preljube«. 28 A ja vam kažem da svaki koji gleda ženu s tim da je poželi, već je učinio preljubu s njom u srcu svome. 29 Ako te tvoje desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe; jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova i ne bude celo tvoje telo bačeno u pakao. 30 I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe; jer ti je bolje da propadne jedan od tvojih udova i da celo tvoje telo ne ode u pakao.

31 Rečeno je dalje: »Ko otpusti svoju ženu, neka joj da knjigu otpusnu«. 32 A ja vam kažem da svaki koji otpušta svoju ženu, osim zbog preljube, navodi je da učini preljubu, i ko se oženi otpuštenom, čini preljubu.

33 Opet ste čuli da je rečeno starima: »Ne kuni se krivo, a ispuni Gospodu zakletve svoje«. 34 A ja vam kažem: ne kunite se nikako; ni nebom, jer je presto Božiji; 35 ni zemljom, jer je podnožje nogama njegovim; niti Jerusalimom, jer je grad velikoga cara; 36 ne zaklinji se ni glavom svojom, jer ne možeš ni jednu vlas učiniti belom ili crnom. 37 Nego neka reč vaša bude da-da, ne-ne; a što je više od ovoga, od zla je.

38 Čuli ste da je rečeno: »Oko za oko i zub za zub«. 39 A ja vam kažem da se ne protivite zlu; nego ako te ko udari po tvom desnom obrazu, okreni mu i drugi; 40 i onome koji hoće da se parniči s tobom i da ti uzme haljinu, podaj mu i ogrtač; 41 i ko te potera jednu milju, idi sa njim dve. 42 Daj onome koji od tebe traži, i ne okreći se od onoga koji hoće od tebe da pozajmi.

43 Čuli ste da je rečeno: »Ljubi bližnjega svoga« i mrzi neprijatelja svoga. 44 A ja vam kažem: ljubite neprijatelje svoje i molite se za gonitelje svoje, 45 da budete sinovi Oca svoga koji je na nebesima, jer on čini da njegovo sunce grane zlima i dobrima i daje kišu pravednima i nepravednima. 46 Jer ako ljubite one koji vas ljube, kakvu nagradu imate? Zar ne čine to isto i carinici? 47 I ako pozdravljate samo svoju braću, šta osobito činite? Zar ne čine to isto i mnogobošci? 48 Budite dakle savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.


Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)