biblija on-line, sveto pismo : NOVI ZAVET
Seo Optimizacija sajta
PO MATEJU 1

Rodoslov Isusa Hrista
(Lk. 3, 23-38)

1 Rodoslov Isusa Hrista, sina Davida, Avraamova sina. 2 Avraam rodi Isaaka, Isaak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i braću njegovu, 3 Juda sa Tamarom rodi Faresa i Zaru, Fares rodi Esroma, Esrom rodi Arama, 4 Aram rodi Aminadava, Aminadav rodi Naasona, Naason rodi Salmona, 5 Salmon sa Rahavom rodi Vooza, Vooz sa Rutom rodi Jovida, Jovid rodi Jeseja, 6 Jesej rodi cara Davida. David sa Urijinom ženom rodi Solomona, 7 Solomon rodi Rovoama, Rovoam rodi Aviju, Avija rodi Asafa, 8 Asaf rodi Josafata, Josafat rodi Jorama, Joram rodi Oziju, 9 Ozija rodi Joatama, Joatam rodi Ahaza, Ahaz rodi Ezekiju, 10 Ezekija rodi Manasiju, Manasija rodi Amosa, Amos rodi Josiju, 11 Josija rodi Jehoniju i braću njegovu u vreme preseljenja u Vavilon. 12 Posle preseljenja u Vavilon Jehonija rodi Salatiila, Salatiil rodi Zorovavela, 13 Zorovavel rodi Avijuda, Avijud rodi Elijakima, Elijakim rodi Azora, 14 Azor rodi Sadoka, Sadok rodi Ahima, Ahim rodi Elijuda, 15 Elijud rodi Eleazara, Eleazar rodi Matana, Matan rodi Jakova, 16 Jakov rodi Josifa muža Marije, koja rodi Isusa zvanog Hrista.

17 Od Avraama do Davida svega, dakle, četrnaest kolena, i od Davida do preseljenja u Vavilon četrnaest kolena, i od preseljenja u Vavilon do Hrista četrnaest kolena.

Isusovo rođenje

18 A rođenje Isusa Hrista beše ovako: kada je majka njegova Marija bila zaručena za Josifa, pre no što se sastaše, nađe se da je začela od Duha Svetoga. 19 Pošto je Josif, njen muž, bio pravedan i nije hteo da je sramoti, namisli da je tajno napusti. 20 Kada je on to smislio, gle anđeo Gospodnji mu se javi u snu i reče: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Marije žene svoje; jer što je u njoj rođeno od Duha je Svetoga, 21 Ona će roditi sina i ti ćeš mu dati ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grehova njihovih.

22 A sve ovo dogodilo se da se ispuni što je Gospod rekao preko proroka koji kaže: 23 »Gle, devojka će začeti i rodiće sina, i nadenuće mu ime Emanuil«, što prevedeno znači: »Sa nama Bog«. 24 A kada se Josif probudi od sna, učini kako mu je naredio anđeo Gospodnji, i uze ženu svoju. 25 I ne poznavaše je dok ne rodi sina, i dade mu ime Isus.


Biblija

Vrh stranice

Sledeca glava

 

Sledeca knjiga

 

Some more links, about Muzika za svadbe grad Novi Sad
Novog Sada
i Beograd, Srbija.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)