biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Braćo moja, u vjeri slavnoga Gospodina našega Isusa Krista ne gledajte tko je tko!

2 Jer ako uđe u vašu skupštinu čovjek sa zlatnim prstenom i u sjajnoj haljini, a uđe i siromah u lošoj haljini,

3 I pogledate na onoga, koji nosi sjajnu haljinu, i reknete mu: "Ti sjedi ovdje lijepo'", a siromahu reknete: "Ti stani tamo, ili sjedi niže podnožja mojega";

4 Nijeste li tu odlučili svojevoljno i sudili nepravedno?

5 Čujte, ljubljena braćo moja! Ne izabra li Bog siromahe u ovome svijetu za bogate u vjeri i za baštinike kraljevstva, koje obeća onima, koji njega ljube?

6 A vi osramotiste siromaha. Nijesu li bogati, koji vas tlače i vuku vas na sudove?

7 Ne psuju li oni lijepo ime, po kojemu ste nazvani?

8 Ako zaista zakon kraljevski izvršujete po Pismu: "Ljubi bližnjega svojega kao samoga sebe", dobro činite;

9 Ako li gledate, tko je tko, grijeh činite, i zakon će vas uvjeriti, da ste prestupnici.

10 Jer kojigod vas zakon drži, a pogriješi u jednome, kriv je za sve.

11 Jer koji je rekao: "Ne čini preljube", rekao je također: "Ne ubijaj." Ako dakle ne učiniš preljube, a ubiješ, postao si prestupnik zakona.

12 Tako govorite i tako činite kao oni, koji imaju biti zakonom slobode suđeni!

13 Jer će onome biti sud bez milosrđa, koji ne čini milosrđa; a milosrđe likuje nad sudom.

14 što koristi, braćo moja, ako tko kaže, da ima vjeru, a djela nema? Zar ga može vjera spasiti?

15 Ako li brat ili sestra goli budu i nemaju svagdanje hrane,

16 I rekne im koji od vas: "Idite u miru, grijte se i nasitite se", a ne dadne, što im je potrebno za tijelo, što koristi?

17 Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je u samoj sebi.

18 Ali reći će tko: "Ti imaš vjeru, a ja imam djela, pokaži mi vjeru svoju bez djela, a ja ću tebi pokazati vjeru iz djela svojih.

19 Ti vjeruješ, da je jedan Bog; dobro činiš; i đavli vjeruju, i dršću.

20 A hoćeš li znati, o čovječe ludi, da je vjera bez djela mrtva?

21 Abraham, otac naš, ne opravda li se djelima, kad prinese sina svojega Izaka na žrtvenik?

22 Vidiš li, da je pomagala djelima njegovim, i da se je djelima vjera usavršila?

23 I ispuni se Pismo, koje govori: "Abraham vjerova Bogu, i uračuna mu se u pravdu", i "prijatelj Božji" nazva se.

24 Vidite, da se djelima opravdava čovjek, a ne samo vjerom.

25 Jednako i Rahaba bludnica ne opravda li se djelima, kad primi glasnike i izvede ih drugim putem?

26 Jer kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je i vjera bez djela mrtva.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)