biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Rodoslovlje Isusa Krista sina Davidova, sina Abrahamova.

2 Abrahamu se rodi Izak, Izaku se rodi Jakov, Jakovu se rodi Juda i braća njegova,

3 Judi se rodi Peres i Zerah s Tamarom, Peresu se rodi Hesron, Hesronu se rodi Ram,

4 Ramu se rodi Aminadab, Aminadabu se rodi Nahšon, Nahšonu se rodi Salmon,

5 Salmonu se rodi Boaz s Rahabom, Boazu se rodi Obed s Rutom, Obedu se rodu Jesej,

6 Jeseju se rodi kralj David. Davidu se rodi Salomon sa ženom Urijinom,

7 Salomonu se rodi Roboam, Roboamu se rodi Abija, Abiji se rodi Asa,

8 Asi se rodi Jošafat, Jošafatu se rodi Joram, Joramu se rodi Uzija,

9 Uziji se rodi Jotam, Jotamu se rodi Ahaz, Ahazu se rodi Ezekija,

10 Ezekiji se rodi Manaseh, Manasehu se rodi Amon, Amonu se rodi Josija,

11 Josiji se rodi Jehonija i braća njegova u vrijeme odvođenja u Babilon.

12 Poslije odvođenja u Babilon: "Jehoniji se rodi Šealtiel, Šealtielu se rodi Zerubabel,

13 Zerubabelu se rodi Abiud, Abiudu se rodi Elijakim Elijakimu se rodi Azor,

14 Azoru se rodi Sadok, Sadoku se rodi Akim, Akimu se rodi Elijud,

15 Elijudu se rodi Eleazar, Eleazaru se rodi Matan, Matanu se rodi Jakov,

16 Jakovu se rodi Josip, muž Marije. Od nje se rodi Isus, koji se zove Krist.

17 Tako je od Abrahama do Davida svega četrnaest koljena, od Davida do odvođenja u Babilon četrnaest koljena, i od odvođenja u Babilon do Krista četrnaest koljena.

18 Rođenje Isusa Krista bilo je ovako: Kad je njegova majka Marija bila zaručena s Josipom, nađe se, da je bila začela po Duhu Svetom, još prije nego se sastaše.

19 A Josip, muž njezin, bio je pravedan i nije htio da je sramoti javno, i tako je namislio da je otpusti tajno.

20 Dok se je on bavio s tom mišlju, javi mu se u snu anđeo Gospodnji i reče: "Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju, ženu svoju; jer što se je začelo u njoj, od Duha je Svetoga.

21 Ona će roditi sina, kojemu ćeš nadjenuti ime Isus; jer će on izbaviti narod svoj od grijeha njegovih."

22 Ovo se sve dogodi, da se ispuni, što je rekao Gospodin preko proroka:

23 "Eto, djevica će začeti i roditi sina, i dat će mu se ime Emanuel", to znači "Bog s nama".

24 Josip ustade od sna i učini, kao što mu je bio zapovjedio anđeo Gospodnji. On uze k sebi ženu svoju.

25 Ali je ne spoznade, dok ne rodi sina svojega, prvorođenca. I dade mu ime Isus.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)