biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Adam, Set, Enoš,

2 Kainan, Mahalalel, Jared,

3 Henok, Metuselah, Lamek,

4 Noa, Šem, Ham i Jafet,

5 Sinovi Jafetovi jesu Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek i Tiras.

6 Sinovi Gomerovi jesu Aškenaz, Rifat i Togarma.

7 Sinovi Javanovi jesu Eliša i Taršiš, Kitimi i Dodanimi,

8 Sinovi Hamovi jesu Kuš, Mizraim, Put i Kanaan.

9 Sinovi Kušovi jesu Saba, Havila, Sabta, Raama i Sabteka. Sinovi Raamini jesu Šeba i Dedan.

10 Kušu se rodi Nimroda, Ovaj je bio prvi vladar na zemlji.

11 Od Mizraima vuku lozu Ludimi, Anamimi, Lehabimi, Neftuhimi,

12 Patrusimi, Kasluhimi, od kojih proizađoše Filisteji, i Kaftorimi.

13 Od Kanaana vuku lozu Sidon, prvorođenac njegov, i Hiteji,

14 Onda Jebuseji, Amoreji i Girgašeji,

15 Hiveji, Arkeji i Sineji,

16 Arvadeji, Semareji i Hamateji,

17 Sinovi Šemovi jesu Elam, Ašur, Arfaksad, Lud, Aram, Us, Hul, Geter i Mešek.

18 Arfaksadu se rodi Šelah, a Šelahu se rodi Eber.

19 Eberu se rodiše dva sina, jedan se zvao Peleg; jer se u njegovo vrijeme razdijeli čovječanstvo. Brat njegov zvao se Joktan.

20 Od Joktana vuku lozu Almodad, Šelef, Hasarmavet i Jerah,

21 Hadoram, Uzal, i Dikla,

22 Ebal, Abimael i Šeba,

23 Ofir, Havila i Jobab. Svi ovi sinovi su Joktanovi.

24 Šem, Arfaksad, Sale,

25 Eber, Peleg, Reu,

26 Serug, Nahor, Tare,

27 Abram, to jest Abraham.

28 Sinovi Abrahamovi jesu Izak i Išmael.

29 Ovo je rodovnik njihov: "Prvorođenac Išmaelov Nabajot, dalje Kedar, Adbeel, Mibsam,

30 Mišma, Duma, Masa, Hadad, Tema,

31 Jetur, Nafiš i Kedma. To su sinovi Išmaelovi.

32 Sinovi Keture, inoče Abrahamove: "Ona rodi Zimrana, Jokšana, Medana, Midjana, Jišbaka i Šuaha. Sinovi Jokšanovi jesu Šeba i Dedan.

33 Sinovi Midjanovi jesu Efa, Efer, Henok, Abida i Eldaa. Ti su svi potomci Keturini.

34 Abrahamu se rodi Izak, Sinovi Izakovi jesu Ezav i Izrael.

35 Sinovi Ezavovi jesu Elifaz, Reuel, Jeuš, Jalam i Korah.

36 Sinovi Elifazovi jesu Teman, Omar, Sefi, Gatan, Kenaz, Timna i Amalek.

37 Sinovi Reuelovi jesu Nahat, Zerah, Šamah i Mizah.

38 Sinovi Seirovi jesu Lotan, Šobal, Sibeon, Ana, Dišon, Ezer i Dišan.

39 Sinovi Lotanovi jesu Hori i Homam; Lotanova sestra bila je Timna.

40 Sinovi Šobalovi jesu Alian, Manahat, Ebal, Šefi i Onam. Sinovi Sibeonovi jesu Aja i Ana.

41 Sin Anin jest Dišon. Sinovi Dišonovi jesu Hamram, Ešban, Jitran i Keran.

42 Sinovi Ezerovi jesu Bilhan, Zaavan i Jakan. Sinovi Dišanovi jesu Uz i Aran,

43 Slijede kraljevi, koji su vladali u zemlji edomskoj, prije nego zavlada kralj Izraelaca: Bela, sin Beorov; njegov stolni grad zvao se je Dinhaba,

44 Kad umrije Bela, postade kralj mjesto njega Jobab, sin Zerahov iz Bosre.

45 Kad umrije Jobab, postade kralj mjesto njega Hušam iz zemlje Temanićana.

46 Kad umrije Hušam, postade kraj mjesto njega Hadad, sin Bedadov, koji pobi Midjance na visoravni moapskoj; njegov stolni grad zvao se je Avit.

47 Kad umrije Hadad, postade kralj mjesto njega Samla iz Masreke.

48 Kad umrije Samla, postade kralj mjesto njega Saul iz Rehobota na Rijeci.

49 Kad umrije Saul, postade kralj mjesto njega Baal-Hanan, sin Akborov.

50 Kad umrije Baal-Hanan, postade kralj mjesto njega Hadad; njegov stolni grad zvao se je Pai; njegova žena Mehetabela; ona je bila kći Matrede, kćeri Mezahabove

51 Kad umrije Hadad, bili su knezovi u Edomu: knez Tamna, knez Alva, knez Jetet,

52 Knez Oholibama, knez Ela, knez Pinon,

53 Knez Kenaz, knez Teman, knez Mibsar,

54 Knez Magdiel i knez Hiram. To su knezovi Edoma.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)