Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Od Jude, Isusa Hrista sluge, a brata Jakovljevog, zvanima, koji su osvećeni Bogom Ocem i održani Isusom Hristom:

Lk. 6:16, Jn. 17:11, Dela 1:13, Rim. 1:7

2 Milost i mir i ljubav da vam se umnoži.

3 Ljubazni! Starajući se jednako da vam pišem za opšte vaše spasenje, bi mi potrebno da vam pišem moleći da se borite za pravednu veru, koja je jedanput dana svetima.

Titu 1:4

4 Jer se uvukoše neki bezbožni ljudi, koji su davno određeni na ovo suđenje, i Boga našeg blagodat pretvaraju u nečistotu, i jedinog Gospodara Boga i Gospoda našeg Isusa Hrista odriču se.

Rim. 9:21, Titu 2:11, Jev. 12:15, 1 Pet. 2:8, 2 Pet. 2:1, 1 Jn. 2:22

5 Ali ću vam napomenuti, kad i vi znate ovo jedanput, da Gospod izbavi narod iz zemlje misirske, potom pogubi one koji ne verovaše.

4 Moj. 14:29, Jev. 3:17, Jev. 3:19

6 I anđele koji ne držaše svoje starešinstvo nego ostaviše svoj stan čuva u večnim okovima pod mrakom za sud velikog dana.

Mt. 8:29, 2 Pet. 2:4, Otk. 20:10

7 Kao što Sodom i Gomor, i okolni njihovi gradovi, koji su se prokurvali onako kao i oni, i hodili za drugim mesom, postaviše se ugled i muče se u večnom ognju:

5 Moj. 29:23, 2 Pet. 2:6

8 Tako dakle i ovi što sanjajući telo pogane, a poglavarstva se odriču, i na slavu hule.

2 Moj. 22:28

9 A Mihailo Arhanđel, kad se prepiraše s đavolom i govoraše za Mojsijevo telo, ne smeše prokleti sud da izgovori, nego reče: Gospod neka ti zapreti.

5 Moj. 34:6, Dan. 10:13, Zah. 3:2, 2 Pet. 2:11, Otk. 12:7

10 A ovi hule na ono što ne znadu; a šta znadu po prirodi kao nerazumna životinja, u onom se raspadaju.

11 Teško njima! Jer putem Kainovim pođoše i u prevaru Valamove plate padoše, i u buni Korejevoj izgiboše.

4 Moj. 16:1, 4 Moj. 22:7, 1 Jn. 3:12

12 Ovo su oni što pogane vaše milostinje jedući s vama bez straha i gojeći se; oblaci bezvodni, koje vetrovi raznose; jesenska drveta nerodljiva, koja su dvaput umrla, i iz korena iščupana;

Priče 25:14, 1 Kor. 11:21, Ef. 4:14

13 Besni valovi morski, koji se pene svojim sramotama, zvezde lažne, kojima se čuva mrak večne tame.

Isa. 57:20

14 Ali i za ovakve prorokova Enoh, sedmi od Adama, govoreći: Gle, ide Gospod s hiljadama svetih anđela svojih

1 Moj. 5:18, Isa. 26:21, Dan. 7:10, Jev. 11:5

15 Da učini sud svima, i da pokara sve bezbožnike za sva njihova bezbožna dela kojima bezbožnost činiše, i za sve ružne reči njihove koje bezbožni grešnici govoriše na Nj.

16 Ovo su nezadovoljni vikači, koji po željama svojim žive, i usta njihova govore ponosite reči, i za dobitak gledaju ko je ko.

Priče 28:21, Dan. 7:11

17 A vi, ljubazni, opominjite se reči koje napred kazaše apostoli Gospoda našeg Isusa Hrista,

18 Jer vam kazaše da će u poslednje vreme postati rugači, koji će hoditi po svojim željama i bezbožnostima.

19 Ovo su oni što se odvajaju (od jedinosti vere), i jesu telesni, koji duha nemaju.

Priče 18:1, Jezek. 14:7, Os. 4:14, Jev. 10:25

20 A vi, ljubazni, naziđujte se svojom svetom verom, i molite se Bogu Duhom Svetim.

Zah. 12:10, Mt. 10:20, Rim. 8:26, Gal. 4:6, Kol. 2:7, 1 Tim. 1:4, Juda 1:3

21 I sami sebe držite u ljubavi Božijoj, čekajući milost Gospoda našeg Isusa Hrista za život večni.

22 I tako razlikujući jedne milujte.

23 A jedne strahom izbavljajte i iz ognja vadite; a karajte sa strahom, mrzeći i na haljinu opoganjenu od tela.

Amos 4:11, Zah. 3:4, Rim. 11:14, 1 Kor. 3:15, 1 Tim. 4:16

24 A Onome koji vas može sačuvati bez greha i bez mane, i postaviti prave pred slavom svojom u radosti,

Ef. 3:20, Kol. 1:22

25 Jedinom premudrom Bogu i Spasu našem, kroz Isusa Hrista Gospoda našeg, slava i veličanstvo, država i vlast pre sviju vekova i sad i u sve vekove. Amin.

Ef. 3:21, 1 Tim. 1:17

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I