Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Od Pavla, po volji Božijoj apostola Isusa Hrista i brata Timotija,

2 Svetima koji su u Kolosima i vernoj braći u Hristu Isusu: blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.

Ef. 6:21

3 Zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospoda svog Isusa Hrista, moleći se svagda za vas,

4 Čuvši veru vašu u Hrista Isusa, i ljubav koju imate k svima svetima,

Ef. 1:15, Jev. 6:10

5 Za nadu ostavljenu vama na nebesima, za koju napred čuste u reči istine jevanđelja,

Mt. 5:12, 1 Pet. 1:4

6 Koje je u vama, kao i u svemu svetu, i plodno je i raste, kao i u vama, od onog dana kako čuste i razumeste blagodat Božiju u istini,

Ps. 110:3, Mt. 24:14, Jn. 15:16, Ef. 3:2, 1 Pet. 5:12

7 Kao što i doznaste od Epafrasa, ljubaznog našeg drugara u služenju, koji je za vas verni sluga Hristov,

Filim. 1:23

8 Koji nam i javi vašu ljubav u duhu.

Rim. 15:30

9 Toga radi i mi od onog dana kako čusmo ne prestajemo za vas moliti se Bogu i iskati da se ispunite poznanjem volje Njegove u svakoj premudrosti i razumu duhovnom,

Rim. 12:2, Ef. 1:15

10 Da živite pristojno Bogu na svako ugađanje i u svakom dobrom delu da budete plodni, i da rastete u poznanju Božijem,

Jn. 15:16, 1 Sol. 2:12, 1 Sol. 4:1

11 Jačajući svakom snagom po sili slave Njegove, i u svakom trpljenju i dugom podnošenju s radošću;

Dela 5:41

12 Zahvaljujući Bogu i Ocu, koji nas prizva u deo nasledstva svetih u videlu;

Rim. 8:17, Gal. 4:7, Ef. 5:20

13 Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje,

Jev. 2:14, 2 Pet. 1:11

14 U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom i oproštenje greha;

15 Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen pre svake tvari.

Ps. 89:27, Jn. 14:9, Jev. 1:3, Otk. 3:14

16 Jer kroz Njega bi sazdano sve što je na nebu i što je na zemlji, što se vidi i što se ne vidi, bili prestoli ili gospodstva ili poglavarstva, ili vlasti: sve se kroza Nj i za Nj sazda.

Jn. 1:3, Rim. 11:36, 1 Pet. 3:22

17 I On je pre svega, i sve je u Njemu.

Jn. 17:5

18 I On je glava telu crkve, koji je početak i prvorođeni iz mrtvih, da bude On u svemu prvi;

Jn. 11:25, Dela 26:23, Otk. 1:5

19 Jer bi volja Očeva da se u Nj useli sva punina,

Mt. 28:18, Jn. 1:16, Ef. 1:23

20 I kroza Nj da primiri sve sa sobom, umirivši krvlju krsta Njegova, kroza Nj sve, bilo na zemlji ili na nebu.

21 I vas koji ste nekad bili odlučeni i neprijatelji kroz pomisli u zlim delima,

22 A sad vas primiri u telu mesa Njegovog smrću Njegovom, da vas svete i bez mane i bez krivice izvede preda se;

Ef. 2:15

23 Ako samo ostanete u veri utemeljeni i tvrdi, i nepokretni od nade jevanđelja, koje čuste, koje je propovedano svoj tvari pod nebom, kome ja Pavle postadoh sluga.

Dela 16:5

24 Sad se radujem u svom stradanju za vas, i dovršujem nedostatak nevolja Hristovih na telu svom za telo Njegovo koje je crkva,

Ef. 1:23, Filip. 3:10

25 Kojoj ja postadoh sluga po naredbi Božijoj koja mi je dana među vama da ispunim reč Božiju,

26 Tajnu koja je bila sakrivena od postanja sveta i naraštaja, a sad se javi svetima Njegovim,

Rim. 16:25

27 Kojima Bog naumi pokazati kako je bogata slava tajne ove među neznabošcima, koje je Hristos u vama, nada slave;

1 Tim. 1:1

28 Kog mi propovedamo savetujući svakog čoveka, i učeći svakoj premudrosti, da pokažemo svakog čoveka savršenog u Hristu Isusu.

29 Zašto se i trudim i borim po Njegovoj moći koja u meni silno čini.

1 Kor. 12:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I