Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ako ima dakle koje poučenje u Hristu, ili ako ima koja uteha ljubavi, ako ima koja zajednica duha, ako ima koje srce žalostivo i milost,

2 Kor. 13:13

2 Ispunite moju radost, da jedno mislite, jednu ljubav imate, jednodušni i jednomisleni:

Jn. 3:29, 1 Pet. 3:8

3 Ništa ne činite usprkos ili za praznu slavu; nego poniznošću činite jedan drugog većeg od sebe.

Isa. 66:2, Rim. 13:13, Ef. 5:21, Titu 3:9, Jak. 3:14

4 Ne gledajte svaki za svoje, nego i za drugih.

Jov 16:4, 1 Kor. 10:24, Jev. 10:24

5 Jer ovo da se misli među vama šta je i u Hristu Isusu,

Jn. 13:15

6 Koji, ako je i bio u obličju Božijem, nije se otimao da se uporedi s Bogom;

Isa. 9:6, Zah. 13:7, Jn. 1:1, Jn. 5:18, Jn. 17:5, Jev. 1:3

7 Nego je ponizio sam sebe uzevši obličje sluge, postavši kao i drugi ljudi i na oči nađe se kao čovek.

1 Sam. 18:4, Ps. 22:6, Isa. 42:1, Isa. 53:3, Jezek. 34:23, Dan. 9:26, Zah. 3:8, Mt. 12:18, Jn. 1:14, Gal. 4:4

8 Ponizio sam sebe postavši poslušan do same smrti, a smrti krstove.

Jn. 14:31, Jev. 12:2

9 Zato i Bog Njega povisi, i darova Mu ime koje je veće od svakog imena.

Ps. 2:6, Lk. 10:22, Jev. 1:4

10 Da se u ime Isusovo pokloni svako koleno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom;

Ps. 22:29, Isa. 45:23

11 I svaki jezik da prizna da je Gospod Isus Hristos na slavu Boga Oca.

Jn. 13:13

12 Tako, ljubazni moji, kao što me svagda slušaste, ne samo kad sam kod vas, nego i sad mnogo većma kad nisam kod vas, gradite spasenje svoje sa strahom i drhtanjem.

2 Kor. 2:9

13 Jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite kao što Mu je ugodno.

Jev. 13:21

14 Sve činite bez vike i premišljanja.

15 Da budete pravi i celi, deca Božja bez mane usred roda nevaljalog i pokvarenog, u kome svetlite kao videla na svetu,

16 Pridržavajući reč života, na moju hvalu za dan Hristov, da mi ne bude uzalud trčanje i trud.

2 Kor. 1:14

17 No ako i žrtvovan budem na žrtvu i službu vere vaše, radujem se, i radujem se s vama svima.

18 Tako i vi radujte se i budite sa mnom radosni.

19 A nadam se u Gospoda Isusa da ću skoro poslati k vama Timotija, da se i ja razveselim razabravši kako ste vi.

20 Jer nijednog nemam jednake misli sa sobom koji se upravo brine za vas.

21 Jer svi traže šta je njihovo, a ne šta je Hrista Isusa.

22 A njegovo poštenje poznajete, jer kao dete ocu sa mnom je poslužio u jevanđelju.

23 Njega, dakle, nadam se da ću poslati odmah kako razberem šta je za mene.

24 A nadam se u Gospodu da ću i sam skoro doći k vama.

25 Ali nađoh za potrebno da pošaljem k vama brata Epafrodita, svog pomagača i drugara u vojevanju, a vašeg poslanika i slugu moje potrebe;

Jn. 13:16, 2 Kor. 8:23, Filip. 4:18

26 Jer željaše od srca vas sve da vidi, i žaljaše što ste čuli da je bolovao.

27 Jer beše bolestan do smrti; no Bog pomilova ga, ne samo njega nego i mene, da mi ne dođe žalost na žalost.

28 Zato ga poslah skorije, da se obradujete kad ga opet vidite, i meni da olakša malo.

29 Primite ga, dakle, u Gospodu sa svakom radosti, i takve poštujte;

Rim. 16:2

30 Jer za delo Hristovo dođe do same smrti, ne marivši za svoj život da naknadi u službi mojoj što vas nemam.

1 Kor. 16:17, Filip. 4:10

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I