Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Molim vas dakle ja sužanj u Gospodu, da se vladate kao što prilikuje vašem zvanju u koje ste pozvani,

Kol. 1:10

2 Sa svakom poniznošću i krotošću, s trpljenjem, trpeći jedan drugog u ljubavi,

Gal. 5:22

3 Starajući se držati jedinstvo Duha u svezi mira;

Jn. 13:34

4 Jedno telo, jedan duh, kao što ste i pozvani u jednoj nadi zvanja svog.

Rim. 12:5, 1 Kor. 12:4

5 Jedan Gospod, jedna vera, jedno krštenje,

1 Kor. 1:13, 1 Kor. 8:6, Jev. 6:6

6 Jedan Bog i Otac svih, koji je nad svima, i kroza sve, i u svima nama.

Ps. 83:18, Mal. 2:10, Rim. 11:36

7 A svakome se od nas dade blagodat po meri dara Hristovog.

Rim. 12:3

8 Zato govori: Izišavši na visinu zaplenio si plen, i dade dare ljudima.

Ps. 68:18, Kol. 2:15

9 A šta iziđe, šta je, osim da i siđe u najdonja mesta zemlje?

Jn. 3:13

10 Koji siđe to je Onaj koji i iziđe više svih nebesa da ispuni sve.

Dela 1:9, Jev. 4:14, Jev. 7:26, Jev. 8:1

11 I On je dao jedne apostole, a jedne proroke, a jedne jevanđeliste, a jedne pastire i učitelje,

Ef. 2:20

12 Da se sveti priprave za delo službe, na sazidanje tela Hristovog;

Rim. 14:19, 1 Kor. 12:7, Ef. 1:23

13 Dokle dostignemo svi u jedinstvo vere i poznanje Sina Božijeg, u čoveka savršenog, u meru rasta visine Hristove;

Kol. 2:2

14 Da ne budemo više mala deca, koju ljulja i zanosi svaki vetar nauke, u laži čovečijoj, putem prevare;

Mt. 11:7

15 Nego vladajući se po istini u ljubavi da u svemu uzrastemo u Onome koji je glava, Hristos.

16 Iz kog je sve telo sastavljeno i sklopljeno svakim zglavkom, da jedno drugom pomaže dobro po meri svakog uda, i čini da raste telo na popravljanje samog sebe u ljubavi.

Kol. 2:19

17 Ovo dakle govorim i svedočim u Gospodu da više ne hodite kao što hode i ostali neznabošci u praznosti uma svog,

18 Koji imaju smisao tamom pokriven, i udaljeni su od života Božijeg za neznanje koje je u njima, za okamenjenje srca svojih;

Isa. 25:7, Dela 26:18, Gal. 4:8, Ef. 2:12, 1 Sol. 4:5

19 Koji ostavivši poštenje predadoše se besramnosti, na činjenje svake nečistote i lakomstva.

Rim. 1:24

20 Ali vi tako ne poznaste Hrista;

21 Jer Ga čuste i u Njemu se naučiste, kao što je istina u Isusu,

22 Da odbacite, po prvom življenju, starog čoveka, koji se raspada u željama prevarljivim;

23 I da se obnovite duhom uma svog,

Rim. 8:6, 1 Pet. 1:22

24 I obučete u novog čoveka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine.

Gal. 3:27

25 Zato odbacite laž, i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim; jer smo udi jedan drugom.

26 Gnevite se i ne grešite; sunce da ne zađe u gnevu vašem.

27 Niti dajte mesta đavolu.

Dela 5:3, Ef. 6:11, Ef. 6:16, Jak. 4:7

28 Koji je krao više da ne krade, nego još da se trudi, čineći dobro rukama svojim da ima šta davati potrebnome.

29 Nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo šta je dobro za napredovanje vere, da da blagodat onima koji slušaju.

30 I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja.

Ps. 78:40, Isa. 63:10, Rim. 8:23

31 Svaka gorčina, i gnev, i ljutina, i vika, i hula, da se uzme od vas, sa svakom pakošću.

32 A budite jedan drugom blagi, milostivi, praštajući jedan drugom, kao što je i Bog u Hristu oprostio vama.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I