Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 O nerazumni Galati! Ko vas je opčinio da se ne pokoravate istini? Vi, kojima pred očima beše napisan Isus Hristos, a sad se među vama razape.

1 Kor. 1:23, Gal. 5:7

2 Ovo jedno hoću od vas da doznam, ili Duha primiste kroz dela zakona ili kroz čuvenje vere?

Dela 2:38, Rim. 10:16, 1 Kor. 9:21, Jev. 6:4

3 Tako li ste nerazumni? Počevši Duhom, sad telom svršujete?

Gal. 4:9, Jev. 7:16

4 Tako li uzalud postradaste? Kad bi bilo samo uzalud!

1 Kor. 15:2, 2 Jn. 1:8

5 Koji vam dakle daje Duha i čini čudesa među vama, čini li delima zakona ili čuvenjem vere?

2 Kor. 3:8

6 Kao što Avraam verova Bogu, i primi mu se u pravdu.

7 Poznajte dakle da su oni sinovi Avraamovi koji su od vere.

Jn. 8:39

8 A pismo videvši unapred da Bog verom neznabošce pravda, napred objavi Avraamu: U tebi će se blagosloviti svi neznabošci.

1 Moj. 12:3, Gal. 4:30

9 Tako koji su od vere, blagosloviće se s vernim Avraamom.

10 Jer koji su god od dela zakona pod kletvom su, jer je pisano: Proklet svaki koji ne ostane u svemu što je napisano u knjizi zakonskoj da čini.

5 Moj. 27:26, Jer. 11:3, Jak. 2:10

11 A da se zakonom niko ne opravdava pred Bogom, poznato je: jer pravednik od vere živeće.

Avak. 2:4, Jev. 10:38

12 A zakon nije od vere; nego čovek koji to tvori živeće u tome.

3 Moj. 18:5, Rim. 4:4

13 Hristos je nas iskupio od kletve zakonske postavši za nas kletva, jer je pisano: Proklet svaki koji visi na drvetu:

5 Moj. 21:23, Is.N. 10:26

14 Da među neznabošcima bude blagoslov Avramov u Hristu Isusu, da obećanje Duha primimo kroz veru.

Isa. 32:15, Jezek. 11:19, Joilo 2:28, Dela 2:33, Rim. 4:9

15 Braćo, po čoveku govorim, niko čovečiji potvrđen zavet ne odbacuje niti mu šta domeće.

Rim. 3:5, Jev. 9:17

16 A Avraamu i semenu njegovom rečena biše obećanja. A ne veli: i semenima, kao za mnoga, nego kao za jedno: i semenu tvom, koje je Hristos.

1 Kor. 12:12, Jev. 7:6

17 Ovo pak velim: zavet, koji je od Boga potvrđen za Hrista, ne odbacuje zakon, koji je postao posle četiri stotine i trideset godina, da ukine obećanje.

2 Moj. 12:40, Dan. 9:27, Rim. 4:13

18 Jer ako je nasledstvo od zakona, onda već nije od obećanja, a Avraamu obećanjem darova Bog.

Rim. 4:14, Rim. 8:17

19 Šta će dakle zakon? Radi greha dodade se dokle dođe seme koje mu se obeća, i postavili su ga anđeli rukom posrednika.

2 Moj. 20:19, 5 Moj. 5:5, Jn. 15:22, Dela 7:53, 1 Tim. 1:9, Jev. 2:2

20 Ali posrednik nije jednog; a Bog je jedan.

Rim. 3:29

21 Eda li je dakle zakon protivan obećanjima Božjim? Bože sačuvaj! Jer da je dan zakon koji može oživeti, zaista bi od zakona bila pravda.

Rim. 7:13

22 Ali pismo zatvori sve pod greh, da se obećanje dade kroz veru Isusa Hrista onima koji veruju.

23 A pre dolaska vere bismo pod zakonom čuvani i zatvoreni za veru koja se htela pokazati.

Gal. 4:1

24 Tako nam zakon bi čuvar do Hrista, da se verom opravdamo.

Mt. 5:17, Dela 13:39, Rim. 6:14

25 A kad dođe vera, već nismo pod čuvarom.

26 Jer ste vi svi sinovi Božji verom Hrista Isusa;

Jn. 1:12, Rim. 8:14, Filip. 2:15, Jev. 2:10

27 Jer koji se god u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste.

1 Kor. 10:2

28 Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškog roda ni ženskog; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu.

Jn. 10:16, Jn. 11:52, Rim. 10:12, 1 Kor. 7:21, 1 Kor. 12:13

29 A kad ste vi Hristovi, onda ste seme Avraamovo, i po obećanju naslednici.

1 Moj. 21:10, Rim. 8:17, Rim. 9:7, Rim. 9:8, Gal. 4:1, Jev. 11:18

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I