Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Pavle apostol, ni od ljudi, ni kroz čoveka, nego kroz Isusa Hrista i Boga Oca, koji Ga vaskrse iz mrtvih,

Dela 9:6, 1 Kor. 11:23

2 I sva braća koja su sa mnom, crkvama galatskim:

1 Kor. 16:1, Filip. 2:22

3 Blagodat vam i mir od Boga Oca i Gospoda našeg Isusa Hrista,

1 Kor. 1:3

4 Koji dade sebe za grehe naše da izbavi nas od sadašnjeg sveta zlog, po volji Boga i Oca našeg,

Isa. 65:17, Mt. 26:42, Lk. 22:42, Jn. 15:19, 1 Jn. 2:2

5 Kome slava va vek veka. Amin.

6 Čudim se da se tako odmah odvraćate na drugo jevanđelje od Onog koji vas pozva blagodaću Hristovom,

7 Koje nije drugo, samo što neki smetaju vas, i hoće da izvrnu jevanđelje Hristovo.

Dela 15:1, Dela 15:24, 2 Kor. 11:4, Gal. 5:10, Gal. 6:17

8 Ali ako i mi, ili anđeo s neba javi vam jevanđelje drugačije nego što vam javismo, proklet da bude!

1 Kor. 16:22

9 Kao što pre rekosmo i sad opet velim: ako vam ko javi jevanđelje drugačije nego što primiste, proklet da bude!

5 Moj. 4:2, 5 Moj. 12:32, Priče 30:6, Otk. 22:18

10 Zar ja sad ljude nagovaram ili Boga? Ili tražim ljudima da ugađam? Jer kad bih ja još ljudima ugađao, onda ne bih bio sluga Hristov.

1 Sol. 2:4, Jak. 4:4, 1 Jn. 3:19

11 Ali vam dajem na znanje, braćo, da ono jevanđelje koje sam ja javio, nije po čoveku.

1 Kor. 15:1

12 Jer ga ja ne primih od čoveka, niti naučih, nego otkrivenjem Isusa Hrista.

Rim. 16:25, Ef. 3:3, 1 Pet. 1:20

13 Jer ste čuli moje življenje nekad u Jevrejstvu, da sam odviše gonio crkvu Božiju i raskopavao je.

Dela 8:3, Dela 9:21, Dela 26:4, 1 Tim. 1:13

14 I napredovah u Jevrejstvu većma od mnogih vrsnika svojih u rodu svom, i odviše revnovah za otačke svoje običaje.

Jer. 9:14, Mk. 7:5, Filip. 3:6

15 A kad bi ugodno Bogu, koji me izabra od utrobe matere moje i prizva blagodaću svojom.

Isa. 49:1, Isa. 49:5, Jer. 1:5, Lk. 1:15, Dela 9:15

16 Da javi Sina svog u meni, da Ga jevanđeljem objavim među ljudima neznabošcima; odmah ne pitah telo i krv,

Mt. 16:17, 2 Kor. 4:6

17 Niti iziđoh u Jerusalim k starijim apostolima od sebe nego otidoh u arapsku, i opet se vratih u Damask.

Dela 9:22

18 A posle toga na tri godine iziđoh u Jerusalim da vidim Petra, i ostadoh u njega petnaest dana.

Dela 9:22

19 Ali drugog od apostola ne videh, osim Jakova brata Gospodnjeg.

Mt. 13:55, Mk. 6:3, 1 Kor. 9:5

20 A šta vam pišem evo Bog vidi da ne lažem.

21 A potom dođoh u zemlje sirske i kilikijske.

Dela 9:30

22 A bejah licem nepoznat Hristovim crkvama judejskim;

Rim. 16:7

23 Nego samo behu čuli da onaj koji nas nekad goni sad propoveda veru koju nekad raskopavaše.

24 I slavljahu Boga za mene.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I