Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ugledajte se na mene, kao i ja na Hrista.

Zah. 7:6, Mt. 5:16, Jn. 15:8, Filip. 1:11

2 Hvalim vas pak, braćo, što sve moje pamtite i držite zapovesti kao što vam predadoh.

1 Kor. 7:17, 2 Sol. 2:15

3 Ali hoću da znate da je svakome mužu glava Hristos; a muž je glava ženi; a Bog je glava Hristu.

1 Moj. 3:16, Jn. 4:34, Rim. 14:9, Gal. 4:4, Ef. 5:23, Filip. 2:7

4 Svaki muž koji se s pokrivenom glavom moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju.

5 I svaka žena koje se gologlava moli Bogu ili prorokuje, sramoti glavu svoju; jer je svejedno kao da je obrijana.

5 Moj. 21:12, Dela 21:9

6 Ako se, dakle, ne pokriva žena, neka se striže; ako li je ružno ženi strići se ili brijati se, neka se pokriva.

4 Moj. 5:18

7 Ali muž da ne pokriva glavu, jer je obličje i slava Božija; a žena je slava muževlja.

1 Moj. 1:26

8 Jer nije muž od žene nego žena od muža.

1 Moj. 2:21, Priče 18:22

9 Jer muž nije sazdan žene radi nego žena muža radi.

10 Zato žena treba da ima vlast na glavi, anđela radi.

1 Moj. 24:65, Prop. 5:6

11 Ali niti je muž bez žene ni žena bez muža u Gospodu.

Gal. 3:28

12 Jer kako je žena od muža, tako je i muž iz žene; a sve je od Boga.

Priče 16:4, Rim. 11:36, 1 Kor. 8:6

13 Sami među sobom sudite je li lepo da se žena gologlava moli Bogu?

14 Ili ne uči li vas i sama priroda da je mužu sramota ako gaji dugačku kosu;

15 A ženi je slava ako gaji dugačku kosu? Jer joj je kosa dana mesto pokrivala.

16 Ako li je ko svadljiv, mi takav običaj nemamo, niti crkve Božije.

1 Tim. 6:4

17 Ali ovo zapovedajući ne hvalim da se ne na bolje nego na gore sabirate.

18 Prvo dakle kad se sabirate u crkvu, čujem da imaju raspre među vama, i nešto verujem od ovog.

1 Kor. 1:10

19 Jer treba i jeresi da budu među vama, da se pokažu pošteni koji su među vama.

Lk. 2:35, Lk. 17:1

20 A kad se skupite na jedno mesto, ne jede se večera Gospodnja.

21 Jer svaki svoju večeru uzme najpre i jede, i tako jedan gladuje a drugi se opija.

Juda 1:12

22 Eda li dakle nemate kuća da jedete i pijete? Ili ne marite za crkvu Božiju, i sramotite one koji nemaju? Šta ću vam reći? Hoću li vas pohvaliti za to? Neću.

3 Moj. 19:30, Ps. 89:7, 1 Kor. 11:17

23 Jer ja primih od Gospoda šta vam i predadoh, da Gospod Isus onu noć u koju bivaše predan uze hleb.

Gal. 1:1

24 I zahvalivši prelomi i reče: Uzmite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi; ovo činite meni za spomen.

1 Kor. 14:16

25 Tako i čašu, po večeri, govoreći: Ova je čaša novi zavet u mojoj krvi; ovo činite, kad god pijete, meni za spomen.

Jev. 9:15

26 Jer kad god jedete ovaj hleb i čašu ovu pijete, smrt Gospodnju obznanjujete, dokle ne dođe.

Jn. 21:23, Dela 1:11, 1 Kor. 4:5, Jev. 9:28

27 Tako koji nedostojno jede ovaj hleb ili pije čašu Gospodnju, kriv je telu i krvi Gospodnjoj.

4 Moj. 9:10, Mt. 22:11

28 Ali čovek da ispituje sebe, pa onda od hleba da jede i od čaše da pije;

2 Kor. 13:5, Gal. 6:4

29 Jer koji nedostojno jede i pije, sud sebi jede i pije, ne razlikujući tela Gospodnjeg.

30 Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i dovoljno ih spavaju.

31 Jer kad bismo sebe rasuđivali, ne bismo osuđeni bili.

1 Jn. 1:9

32 Ali kad smo suđeni, nakazuje nas Gospod, da se ne osudimo sa svetom.

Jev. 12:5

33 Zato, braćo moja, kad se sastajete da jedete, iščekujte jedan drugog.

34 Ako li je ko gladan, neka jede kod kuće, da se na greh ne sastajete. A za ostalo urediću kad dođem.

1 Kor. 4:19, Titu 1:5

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I