Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A za ono što mi pisaste: dobro je čoveku da se ne dohvata do žene:

2 Ali zbog kurvarstva svaki da ima svoju ženu, i svaka žena da ima svog muža;

Priče 5:19

3 Muž da čini ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu.

2 Moj. 21:10, 1 Pet. 3:7

4 Žena nije gospodar od svog tela, nego muž; tako i muž nije gospodar od svog tela, nego žena.

5 Ne zabranjujte se jedno od drugog, već ako u dogovoru za vreme, da se postite i molite Bogu; i opet da se sastanete, da vas sotona ne iskuša vašim neuzdržanjem.

Joilo 2:16, 2 Kor. 11:3

6 Ali ovo govorim po svetu a ne po zapovesti;

2 Kor. 8:8, 2 Kor. 11:17

7 Jer hoću da svi ljudi budu kao i ja; ali svaki ima svoj dar od Boga: ovaj dakle ovako, a onaj onako.

Mt. 19:12, Dela 26:29, 1 Kor. 9:5, 1 Kor. 12:11

8 A neoženjenim i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja što sam.

1 Kor. 7:26, 1 Kor. 7:40

9 Ako li se ne uzdrže, neka se žene i udaju; jer je bolje ženiti se negoli upaljivati se.

1 Tim. 5:14

10 A oženjenim zapovedam, ne ja nego Gospod, da se žena od muža ne razdvaja

Jer. 3:20, Mal. 2:14, Mal. 2:16, Mt. 5:32, Mt. 19:6, Mk. 10:11, Lk. 16:18

11 (Ako se se pak i razdvoji, da se više ne udaje, ili da se pomiri sa svojim mužem); i muž da ne pušta ženu.

12 A ostalima govorim ja a ne Gospod: ako koji brat ima ženu nekrštenu i ona se privoli živeti s njim, da je ne ostavlja.

13 I žena ako ima muža nekrštenog i on se privoli živeti s njom, da ga ne ostavlja.

14 Jer se posveti muž nekršten ženom krštenom, i posveti se žena nekrštena od muža krštenog; jer inače deca vaša bila bi nečista, a sad su sveta.

Mal. 2:15

15 Ako li se nekršteni razdvaja, neka se razdvoji; jer se brat ili sestra u takvom događaju ne zarobi; jer nas na mir dozva Gospod Bog.

16 Jer šta znaš, ženo, da ako muža spaseš? Ili šta znaš, mužu, da ako ženu spaseš?

Jak. 5:19, 1 Pet. 3:1

17 Samo kao što je Bog razdelio svakome, i kao što je svakog pozvao Gospod onako neka živi. I tako zapovedam po svim crkvama.

1 Kor. 11:2, 2 Kor. 11:23

18 Je li ko pozvat obrezan, neka se ne gradi neobrezan; ako li je ko pozvat neobrezan, neka se ne obrezuje.

Dela 15:1, Dela 15:39, Gal. 5:2

19 Obrezanje je ništa, i neobrezanje je ništa; nego držanje zapovesti Božijih.

1 Sam. 15:22, Jer. 7:22, Mt. 5:19, Jn. 15:14, Gal. 6:15, Kol. 3:11, 1 Jn. 2:3, Otk. 22:14

20 Svaki neka ostane u onom zvanju u kome je pozvan.

1 Kor. 7:24, Ef. 4:1, 2 Sol. 3:11

21 Jesi li pozvan rob, ne brini se; nego ako i možeš svoj biti, još radije budi.

Isa. 58:6, Gal. 3:28

22 Jer koji je pozvan u Gospodu rob, slobodnjak je Gospodnji, tako i koji je pozvan slobodnjak, rob je Hristov.

Gal. 5:13, Ef. 6:6, 1 Pet. 2:16

23 Kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima.

3 Moj. 25:42, 1 Pet. 1:18

24 Svaki, braćo, u čemu je ko pozvan u onom neka ostane pred Gospodom.

1 Kor. 7:20

25 A za devojke nemam zapovesti Gospodnje, nego dajem savet, kao koji sam pomilovan od Gospoda, da budem veran.

1 Kor. 4:2, 2 Kor. 8:8, 2 Kor. 8:10, 1 Tim. 1:16

26 Mislim dakle ovo da će biti dobro za sadašnju nevolju da je čoveku dobro tako biti.

27 Jesi li se privezao za ženu, ne traži da se razrešiš; jesi li se odrešio od žene, ne traži žene.

28 A ako li se i oženiš, nisi sagrešio; i devojka ako se uda, nije sagrešila: ali će imati takvi nevolje telesne; a ja vas žalim.

29 A ovo govorim, braćo, jer je ostalo vreme prekraćeno, da će i oni koji imaju žene biti kao oni koji nemaju;

Zah. 12:13, Mt. 24:13, Lk. 14:20, Rim. 13:12, 1 Kor. 12:11, Filip. 4:5, Jev. 10:25, 1 Pet. 4:7

30 I koji plaču kao koji ne plaču; i koji se raduju kao koji se ne raduju; i koji kupuju kao koji nemaju;

Jezek. 7:12, Jona 4:6

31 I koji ovaj svet upotrebljavaju kao da ga ne upotrebljavaju: jer prolazi obličje ovog sveta.

Ps. 39:6, 1 Kor. 9:18, Jak. 4:14

32 A ja hoću da ste vi bezbrižni. Ko je neoženjen brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu;

1 Tim. 5:5

33 A koji je oženjen brine se za svetsko, kako će ugoditi ženi. Drugo je žena, a drugo je devojka.

34 Koja je neudata brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu, da bude sveta i telom i duhom; a koja je udata brine se za svetsko, kako će ugoditi mužu.

Lk. 10:40

35 A ovo govorim na korist vama samim, ne da vam nametnem zamku na vrat, nego za lepu i pristojnu službu Gospodu bez smetnje.

1 Kor. 7:40

36 Ako li pak ko misli da je sramota za njegovu devojku kad ostane usedelica, i ne može drugačije biti, neka čini šta hoće, ne greši ako se uda.

Ruta 3:1

37 A koji stoji tvrdo u srcu, i nema nevolje, a ima vlast nad svojom voljom, i ovo je rasudio u srcu svom da zadrži devojku, dobro čini.

38 Tako i onaj koji udaje svoju devojku dobro čini; ali koji ne udaje bolje čini.

Jev. 13:4

39 Žena je privezana zakonom dokle joj god živi muž; a ako joj umre muž, slobodna je za koga hoće da se uda, samo u Gospodu.

5 Moj. 17:3, Rim. 7:2

40 Ali je blaženija ako ostane tako po mom savetu; jer mislim da i ja imam Duha Božijeg.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I