Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Od Pavla voljom Božijom pozvanog apostola Isusa Hrista, i od Sostena brata,

Dela 18:17

2 Crkvi Božijoj koja je u Korintu, osvećenima u Hristu Isusu, pozvanima svetima, sa svima koji prizivaju ime Gospoda našeg Isusa Hrista na svakom mestu i njihovom i našem:

Joilo 2:32, Jn. 17:19, Rim. 1:7, Rim. 3:22, 1 Kor. 6:9, 1 Kor. 8:6, 2 Tim. 1:9, Jev. 2:11

3 Blagodat vam i mir od Boga Oca našeg i Gospoda Isusa Hrista.

4 Zahvaljujem svagda Bogu svom za vas što vam je dana blagodat Božija u Hristu Isusu,

2 Kor. 7:4

5 Te se u svemu obogatiste kroza Nj, u svakoj reči i svakom razumu,

2 Kor. 8:7

6 Kao što se svedočanstvo Hristovo utvrdi među vama;

Dela 18:5, 1 Kor. 2:1

7 Tako da nemate nedostatka ni u jednom daru, vi koji čekate otkrivenja Gospoda našeg Isusa Hrista,

2 Kor. 12:13

8 Koji će vas i utvrditi do samog kraja da budete pravi na dan Gospoda našeg Isusa Hrista.

1 Sol. 5:23, 2 Sol. 3:3

9 Veran je Bog koji vas pozva u zajednicu Sina svog Isusa Hrista, Gospoda našeg.

4 Moj. 23:19, 5 Moj. 7:9, Isa. 49:7, Mt. 24:35, Jn. 15:4, Jev. 10:23

10 Molim vas pak, braćo, imenom Gospoda našeg Isusa Hrista da svi jedno govorite, i da ne budu među vama raspre, nego da budete utvrđeni u jednom razumu i u jednoj misli.

Rim. 16:17

11 Jer sam čuo za vas, braćo moja, od Hlojinih domašnjih da su svađe među vama,

12 A to kažem da jedan od vas govori: Ja sam Pavlov; a drugi: Ja sam Apolov; a treći: Ja sam Kifin; a četvrti: Ja sam Hristov.

Jn. 1:42, Dela 18:24, 1 Kor. 3:4, 1 Kor. 3:21, 1 Kor. 4:6

13 Eda li se Hristos razdeli? Eda li se Pavle razape za vas? Ili se u ime Pavlovo krstiste?

2 Kor. 11:4

14 Hvala Bogu što ja nijednog od vas ne krstih osim Krispa i Gaja;

Dela 18:8, Rim. 16:23

15 Da ne reče ko da u svoje ime krstih.

16 A krstih i Stefanin dom: dalje ne znam jesam li koga drugog krstio.

1 Kor. 16:15, 1 Kor. 16:17

17 Jer Hristos ne posla mene da krstim, nego da propovedam jevanđelje, ne premudrim rečima, da ne izgubi silu krst Hristov.

Dela 26:17, 1 Kor. 2:1

18 Jer je reč krstova ludost onima koji ginu; a nama je koji se spasavamo sila Božija.

Dela 17:18, Dela 25:19, Rim. 1:16, 1 Kor. 2:14, 2 Kor. 2:15

19 Jer je pisano: Pogubiću premudrost premudrih, i razum razumnih odbaciću.

Isa. 29:14, Avd. 1:8

20 Gde je premudri? Gde je književnik? Gde je prepirač ovog veka? Ne pretvori li Bog mudrost ovog sveta u ludost?

2 Sam. 15:31, Jov 12:17, Isa. 19:12, Isa. 33:18, Isa. 44:25, Jn. 7:48, Rim. 1:22

21 Jer budući da u premudrosti Božijoj ne pozna svet premudrošću Boga, bila je Božija volja da ludošću poučenja spase one koji veruju.

Lk. 10:21

22 Jer i Jevreji znake ištu, i Grci premudrosti traže.

Lk. 11:16

23 A mi propovedamo Hrista razapetog, Jevrejima, dakle, sablazan a Grcima bezumlje;

Isa. 8:14, Mt. 11:6, Lk. 7:35, 1 Kor. 2:14

24 Onima pak koji su pozvani, i Jevrejima i Grcima, Hrista, Božiju silu i Božiju premudrost.

Lk. 7:35, Rim. 1:4, Kol. 2:3

25 Jer je ludost Božija mudrija od ljudi, i slabost je Božija jača od ljudi.

Dela 5:39, 2 Kor. 4:7

26 Jer pogledajte znanje svoje, braćo, da nema ni mnogo premudrih po telu, ni mnogo silnih ni mnogo plemenitih;

Jn. 7:48

27 Nego što je ludo pred svetom ono izabra Bog da posrami premudre; i što je slabo pred svetom ono izabra Bog da posrami jako;

4 Moj. 22:30, Ps. 8:2, Jer. 50:45, Amos 7:14, Mt. 11:25

28 I što je neplemenito pred svetom i uništeno izabra Bog, i što nije, da uništi ono što jeste,

Rim. 4:17, 1 Kor. 2:6

29 Da se ne pohvali nijedno telo pred Bogom.

Sud. 7:2, Jov 33:17, Rim. 3:27, Ef. 2:9

30 Iz kog ste vi u Hristu Isusu, koji nam posta premudrost od Boga i pravda i osvećenje i izbavljenje.

Isa. 11:2

31 Da (kao što se piše) ko se hvali, Gospodom da se hvali.

Jer. 9:23, Rim. 4:2

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I