Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Dužni smo, dakle, mi jaki slabosti slabih nositi, i ne sebi ugađati.

Rim. 14:1, Gal. 6:1

2 I svaki od vas da ugađa bližnjemu na dobro za dobar ugled.

Rim. 14:19, Filip. 2:4

3 Jer i Hristos ne ugodi sebi, nego kao što je pisano: Ruženja onih koji Tebe ruže padoše na me.

Ps. 69:9

4 Jer šta se napred napisa, za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utehom pisma nadu imamo.

Ps. 102:18, Ps. 119:50, Ps. 119:92, Isa. 30:8, Dan. 7:1, Avak. 2:2, 2 Tim. 3:16

5 A Bog trpljenja i utehe da vam da da složno mislite među sobom po Hristu Isusu,

2 Moj. 34:6, Ps. 86:15

6 Da jednodušno jednim ustima slavite Boga i Oca Gospoda našeg Isusa Hrista.

7 Zato primajte jedan drugog kao što i Hristos primi vas na slavu Božiju.

Rim. 5:2

8 Ali kažem da je Isus Hristos bio sluga obrezanja istine radi Božije, da utvrdi obećanje očevima,

Dan. 9:27, Mt. 15:24, Jn. 1:11, Dela 3:25, Rim. 3:3, 2 Kor. 1:20

9 A neznabošci po milosti da proslave Boga, kao što stoji napisano: Zato ću Te hvaliti među neznabošcima, Gospode, i pevaću ime Tvoje.

Ps. 18:49, Jn. 10:16, Rim. 9:23

10 I opet govori: Veselite se neznabošci s narodom Njegovim.

5 Moj. 32:43

11 I opet: Hvalite Gospoda svi neznabošci, i slavite Ga svi narodi.

Ps. 117:1

12 I opet Isaija govori: Biće koren Jesejev, i koji ustane da vlada nad neznabošcima u Onog će se uzdati neznabošci.

Isa. 9:6, Otk. 5:5

13 A Bog nade da ispuni vas svake radosti i mira u veri, da imate izobilje u nadi silom Duha Svetog.

14 A ja sam i sam uveren za vas, braćo, da ste i vi sami puni blagodati, napunjeni svakog razuma, da možete druge naučiti.

2 Kor. 7:13, 2 Tim. 1:16, 2 Pet. 1:12, 1 Jn. 2:21

15 Ali vam opet, braćo, slobodno pisah nekoliko da vam napomenem radi blagodati koja mi je dana od Boga,

Isa. 49:1, Isa. 49:5, Dela 9:15, Gal. 1:15

16 Da budem sluga Isusa Hrista u neznabošcima, da služim jevanđelju Božijem, da budu neznabošci prinos povoljan i osvećen Duhom Svetim.

Gal. 2:7, Gal. 2:9, 1 Tim. 2:7

17 Imam, dakle, hvalu u Hristu Isusu kod Boga.

Filip. 3:3, Jev. 5:1

18 Jer ne smem govoriti šta koje Hristos ne učini kroza me za poslušanje neznabožaca rečju i delom,

Mk. 16:20, Dela 14:27, Dela 21:19, Rim. 1:5, 1 Kor. 3:6, 2 Kor. 1:1

19 U sili znaka i čudesa silom Duha Božijeg; tako da od Jerusalima i naokolo tja do Ilirika napunih jevanđeljem Hristovim.

Dela 1:8, Dela 5:12, Dela 14:3, Dela 15:12, 1 Kor. 12:4

20 I tako se trudih da propovedim jevanđelje ne gde se spominjaše Hristos, da na tuđoj zakopini ne zidam;

2 Kor. 10:13, 2 Kor. 10:15

21 Nego kao što je pisano: Kojima se ne javi za Njega, videće; i koji ne čuše razumeće.

Isa. 52:15

22 To me zadrža mnogo puta da ne dođem k vama.

Rim. 1:13

23 A sad više ne imajući mesta u ovim zemljama, a imajući želju od mnogo godina da dođem k vama,

Dela 19:21, Rim. 1:13, Rim. 15:32

24 Ako pođem u Španjolsku, doći ću vam; jer se nadam da ću tuda proći i vas videti, i vi ćete me otpratiti onamo kad se najpre nekoliko nasitim vas.

Dela 15:3, Rim. 15:28

25 A sad idem u Jerusalim služeći svetima.

Dela 24:17, Rim. 15:31

26 Jer Makedonija i Ahaja učiniše dragovoljno neki porez za siromahe svete koji žive u Jerusalimu.

1 Kor. 16:1, 2 Kor. 8:1

27 Oni učiniše dragovoljno, a i dužni su im; jer kad neznabošci dobiše deo u njihovim duhovnim imanjima, dužni su i oni njima u telesnim poslužiti.

1 Kor. 9:11, Gal. 6:6

28 Kad ovo, dakle, svršim, i ovaj im plod zapečatim, poći ću preko vas u Španjolsku.

Rim. 15:24, Filip. 4:17

29 A znam da kad dođem k vama, doći ću s obilnim blagoslovom jevanđelja Hristovog.

Rim. 1:11, Ef. 3:8

30 Ali vas molim, braćo, zaradi Gospoda našeg Isusa Hrista, i zaradi ljubavi Duha, pomozite mi u molitvama za me k Bogu;

2 Kor. 1:11, Filip. 2:1

31 Da se izbavim od onih koji se protive u Judeji, i da služba moja za Jerusalim bude po volji svetima;

2 Sol. 3:2

32 Da s radošću dođem k vama, s voljom Božijom, i da se razveselim s vama.

Rim. 1:10, 2 Kor. 7:13, 2 Tim. 1:16, Jak. 4:15

33 A Bog mira sa svima vama. Amin.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I