Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Govorim, dakle: eda li Bog odbaci narod svoj? Bože sačuvaj! Jer sam i ja Izrailjac od semena Avraamovog, od kolena Venijaminovog.

1 Sam. 12:22, Ps. 94:14, Amos 9:8, Dela 22:3, Filip. 3:5

2 Ne odbaci Bog narod svoj, koji napred pozna. Ili ne znate šta govori pismo za Iliju kako se tuži Bogu na Izrailja govoreći:

Rim. 8:29

3 Gospode! Proroke Tvoje pobiše i oltare Tvoje raskopaše, a ja ostah jedan i traže dušu moju da je izvade.

1 Car. 19:10

4 A šta mu govori Božji odgovor? Ostavih sebi sedam hiljada ljudi koji ne prikloniše kolena pred Vaalom.

5 Tako, dakle, i u sadašnje vreme ostatak bi po izboru blagodati.

Rim. 9:27

6 Ako li je po blagodati, onda nije od dela, jer blagodat već ne bi bila blagodat; ako li je od dela nije više blagodat, jer delo već ne bi bilo delo.

5 Moj. 9:4, Rim. 4:4

7 Šta dakle? Šta iskaše Izrailj ono ne dobi; a izbor dobi; ostali pak zaslepiše.

Amos 8:12, Jn. 10:28, Rim. 10:3, 2 Tim. 2:19

8 Kao što je napisano: Dade im Bog duha neosetljivog, oči da ne vide, i uši da ne čuju do samog današnjeg dana.

5 Moj. 29:4, Isa. 6:9, Isa. 29:9, Isa. 29:10, Jer. 5:21, Jezek. 12:2, Mt. 13:14, Jn. 12:40, Dela 28:26

9 I David govori: Da bude trpeza njihova zamka i gvožđa, i sablazan i plata njima;

Ps. 69:22

10 Da se njihove oči zaslepe da ne vide, i leđa njihova jednako da su pognuta.

11 Govorim, dakle: eda li se spotakoše da padnu? Bože sačuvaj! Nego je njihova pogreška spasenje neznabošcima, da bi se i oni razdražili.

Jezek. 18:23, Dela 13:46, Dela 18:6

12 A kad je pogreška njihova bogatstvo svetu i šteta njihova bogatstvo neznabošcima, a kamoli da se ispune?

Isa. 11:11, Isa. 11:16, Jer. 30:4, Mih. 4:1, Zah. 2:11

13 Jer vama govorim neznabošcima; jer, budući da sam ja apostol neznabožaca, hoću da hvalim svoju službu;

Dela 9:15, Dela 22:21, Gal. 1:16, Ef. 3:8

14 Ne bih li kako razdražio svoj rod, i spasao koga od njih.

1 Kor. 7:16, Jak. 5:20

15 Jer kad je odmet njihov primirenje svetu, šta bi bilo primljenje, osim život iz mrtvih?

Os. 1:11

16 Ako je kvasac svet, to je i testo; i ako je koren svet, to su i grane.

3 Moj. 23:10

17 Ako li se neke od grana odlomiše, i ti, koji si divlja maslina, pricepio si se na njih, i postao si zajedničar u korenu i u masti od masline;

Jer. 11:16, Ef. 2:12

18 Ne hvali se granama; ako li se, pak, hvališ, ne nosiš ti korena nego koren tebe.

1 Kor. 10:12

19 A reći ćeš: Odlomiše se grane da se ja pricepim.

20 Dobro! Neverstvom odlomiše se, a ti verom stojiš; ne ponosi se, nego se boj.

Rim. 12:16, Filip. 2:12

21 Jer kad Bog rođenih grana ne poštede, da i tebe kako ne nepoštedi.

Plač 2:2, Jezek. 7:4, Jezek. 7:9, Jezek. 8:18, Jezek. 9:5

22 Gledaj, dakle, dobrotu i nepošteđenje Božije: nepošteđenje na onima što otpadoše, a na sebi dobrotu Božiju, ako ostaneš u dobroti; ako li pak ne, i ti ćeš biti odsečen.

Jn. 15:2, 1 Kor. 15:2, Jev. 3:6

23 A i oni, ako ne ostanu u neverstvu, pricepiće se; jer ih je Bog kadar opet pricepiti.

2 Kor. 3:16

24 Jer kad si ti odsečen od rođene masline, i pricepio se na nerođenu pitomu maslinu; a kamo li ovi koji će se pricepiti na rođenu svoju maslinu!

25 Jer vam, braćo, neću zatajiti tajnu ovu (da ne budete ponositi), slepoća Izrailju pade u deo dokle ne uđe neznabožaca koliko treba.

Isa. 42:19, Lk. 21:24, Otk. 7:9

26 I tako će se spasti sav Izrailj, kao što je napisano: Doći će od Siona Izbavitelj i odvratiće bezbožnost od Jakova.

Ps. 14:7, Isa. 59:20, Isa. 60:15, Jer. 3:18, Jer. 31:1, Joilo 2:32

27 I ovo im je moj zavet kad otmem njihove grehe.

Jer. 31:31, Jev. 8:8

28 Po jevanđelju, dakle, neprijatelji su vas radi; a po izboru ljubazni su otaca radi.

5 Moj. 9:5

29 Jer se Bog neće raskajati za svoje darove i zvanje.

4 Moj. 23:19

30 Jer, kao i vi što se nekad suproćaste Bogu a sad biste pomilovani njihovog radi suproćenja,

31 Tako i oni sad ne hteše da veruju vašeg radi pomilovanja da bi i oni bili pomilovani.

32 Jer Bog zatvori sve u neverstvo, da sve pomiluje.

33 O dubimo bogatstva i premudrosti i razuma Božijeg! Kako su neispitivi Njegovi sudovi i neistraživi Njegovi putevi!

Jov 28:14, Ps. 139:6, Dela 10:17, Kol. 2:3

34 Jer ko pozna misao Gospodnju?

Jov 36:23, Isa. 40:13

35 Ili ko Mu bi savetnik? Ili ko Mu napred dade šta, da mu se vrati?

Jov 35:7, Jov 41:2

36 Jer je od Njega i kroz Njega i u Njemu sve. Njemu slava vavek. Amin.

Ps. 104:27, Priče 16:4, Jn. 1:3, 1 Kor. 8:6

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I