Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Istinu govorim tako mi Hrista, ne lažem, to mi svedoči savest moja Duhom Svetim:

2 Kor. 12:19

2 Da mi je vrlo žao i srce me moje boli bez prestanka;

3 Jer bih želeo da ja sam budem odlučen od Hrista za braću svoju koja su mi rod po telu,

2 Moj. 32:32

4 Koja su Izrailjci, kojih je posinaštvo i slava, i zavet i zakon, i bogomoljstvo, i obećanja;

5 Moj. 7:6, 5 Moj. 14:1, Ps. 50:5, Ps. 63:2, Dela 13:32, Rim. 4:13, Gal. 3:16, Ef. 2:12

5 Kojih su i oci, i od kojih je Hristos po telu, koji je nad svima, Bog blagosloven va vek. Amin.

Ps. 45:6, Jer. 23:6, Mih. 5:2, Jn. 1:1, Dela 20:28, Jev. 1:8, 1 Jn. 5:20

6 A nije moguće da reč Božija prođe: jer nisu svi Izrailjci koji su od Izrailja;

Rim. 2:28, Gal. 6:16

7 Niti su svi deca koji su seme Avraamovo, nego u Isaku, reče, nazvaće ti se seme.

1 Moj. 21:12, Gal. 4:23, Jev. 11:28

8 To jest, nisu ono deca Božija što su po telu deca, nego deca obećanja primaju se za seme.

9 Jer je ovo reč obećanja: U ovo vreme doći ću i u Sare će biti sin.

1 Moj. 17:21

10 Ne samo, pak, ona nego i Reveka, kad zatrudne od samog Isaka, oca našeg.

1 Moj. 25:21

11 Jer još dok se deca ne behu rodila, ni učinila dobra ni zla, da ostane Božija naredba po izboru,

Ef. 1:4

12 Ne za dela, nego Onog radi koji poziva reče joj se: Veći će služiti manjem,

13 Kao što stoji napisano: Jakov mi omile, a na Isava omrzoh.

5 Moj. 21:15, Mal. 1:2, Lk. 14:26

14 Šta ćemo, dakle, na to reći? Eda li je nepravda u Boga? Bože sačuvaj!

1 Moj. 18:25, 5 Moj. 32:4, 2 Dn. 19:7, Rim. 2:2

15 Jer Mojsiju govori: Koga ću pomilovati, pomilovaću, i na koga ću se smilovati, smilovaću se.

2 Moj. 33:19

16 Tako, dakle, niti stoji do onog koji hoće, ni do onog koji trči, nego do Boga koji pomiluje.

2 Moj. 9:16, Priče 16:4

17 Jer pismo govori Faraonu: Zato te isto podigoh da na tebi pokažem silu svoju, i da se razglasi ime moje po svoj zemlji.

2 Moj. 9:16, Ps. 76:10, Ps. 115:3

18 Tako, dakle, koga hoće miluje, a koga hoće otvrdoglavi.

19 Reći ćeš mi: Zašto nas još krivi? Jer ko se može suprotiti volji Njegovoj?

Jov 9:12, Rim. 3:7

20 A ko si ti, o čoveče! Da protivno odgovaraš Bogu? Eda li rukotvorina govori mastoru svom: Zašto si me tako načinio?

2 Sam. 16:10, Jov 9:32, Isa. 29:16, Isa. 45:9

21 Ili zar lončar nema vlasti nad kalom da od jedne guke načini jedan sud za čast a drugi za sramotu?

Jer. 18:6, 2 Tim. 2:20

22 A kad htede Bog da pokaže gnev svoj i da objavi silu svoju, podnese s velikim trpljenjem sudove gneva koji su pripravljeni za pogibao.

Os. 8:8, 1 Sol. 5:9

23 I da pokaže bogatstvo slave svoje na sudima milosti koje pripravi za slavu;

24 Koje nas i dozva ne samo od Jevreja nego i od neznabožaca,

25 Kao što i u Josiji govori: Nazvaću narod svojim koji nije moj narod, i neljubaznicu ljubaznicom.

Os. 2:23

26 I biće na mestu, gde im se reče: Vi niste moj narod; tamo će se nazvati sinovi Boga Živoga.

Os. 1:10

27 A Isaija viče za Izrailja: Ako bude broj sinova Izrailjevih kao pesak morski, ostatak će se spasti.

Isa. 10:22

28 Jer će On izvršiti reč svoju, i naskoro će izvršiti po pravdi, da, ispuniće Gospod naskoro reč svoju na zemlji.

Isa. 28:22

29 I kao što proreče Isaija: Da nam nije Gospod Savaot ostavio semena, onda bismo bili kao Sodom i Gomor.

Isa. 1:9, Isa. 13:19, Plač 3:22

30 Šta ćemo, dakle, reći? Da neznabošci koji ne tražiše pravde dokučiše pravdu, ali pravdu od vere.

Rim. 3:27

31 A Izrailj tražeći zakon pravde ne dokuči zakon pravde.

Gal. 5:4

32 Zašto? Jer ne traži iz vere nego iz dela zakona; jer se spotakoše na kamen spoticanja,

Lk. 2:34, 1 Kor. 1:23

33 Kao što stoji napisano: Evo mećem u Sionu kamen spoticanja i stenu sablazni; i koji ga god veruje neće se postideti.

Mt. 5:17, Gal. 3:24

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I