Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nikakva, dakle, sad nema osuđenja onima koji su u Hristu Isusu i ne hode po telu nego po Duhu.

Gal. 5:16

2 Jer zakon Duha koji oživljava u Hristu Isusu, oprostio me je od zakona grehovnog i smrti.

Jn. 8:36, Rim. 3:27, 1 Kor. 15:45, 2 Kor. 3:6, Gal. 2:18, Gal. 2:19

3 Jer što zakonu beše nemoguće, jer beše oslabljen telom, posla Bog sina svog u obličju tela grehovnog, i za greh osudi greh u telu,

Jev. 7:18

4 Da se pravda zakona ispuni u nama koji ne živimo po telu nego po duhu;

Jn. 4:23

5 Jer koji su po telu telesno misle, a koji su po duhu duhovno misle.

Lk. 6:45, 1 Kor. 2:15, Gal. 5:22

6 Jer telesno mudrovanje smrt je, a duhovno mudrovanje život je i mir.

7 Jer telesno mudrovanje neprijateljstvo je Bogu, jer se ne pokorava zakonu Božijem niti može.

8 A koji su u telu ne mogu Bogu ugoditi.

9 A vi niste u telu nego u duhu; jer Duh Božji u vama živi. A ako ko nema Duh Hristov, on nije Njegov.

Jn. 3:34, 1 Kor. 3:16, 1 Pet. 1:11

10 A ako je Hristos u vama, onda je telo mrtvo greha radi a duh živ pravde radi.

11 A ako li živi u vama Duh Onog koji je vaskrsao Isusa iz mrtvih, Onaj koji je podigao Hrista iz mrtvih oživeće i vaša smrtna telesa Duhom svojim koji živi u vama.

Isa. 26:19, Rim. 6:4, 1 Kor. 6:14, 2 Kor. 4:14, Ef. 2:5

12 Tako dakle, braćo, nismo dužni telu da po telu živimo.

13 Jer ako živite po telu, pomrećete; ako li duhom poslove telesne morite, živećete.

Mk. 9:47, Rim. 6:21, Gal. 6:8

14 Jer koji se vladaju po duhu Božijem oni su sinovi Božiji.

15 Jer ne primiste duh ropstva, opet da se bojite; nego primiste Duh posinački, kojim vičemo: Ava, Oče!

Isa. 56:5, Mk. 14:36, 2 Kor. 11:4, Gal. 4:5, 1 Tim. 1:7, Jev. 2:15, 1 Jn. 4:18

16 Ovaj duh svedoči našem duhu da smo deca Božija.

2 Kor. 1:22, Ef. 1:13

17 A kad smo deca i naslednici smo: naslednici, dakle Božiji, a sunaslednici Hristovi: jer s Njim stradamo da se s Njim i proslavimo.

Mt. 25:21, Jn. 17:24, Dela 26:18, 2 Kor. 1:7, Gal. 4:7

18 Jer mislim da stradanja sadašnjeg vremena nisu ništa prema slavi koja će nam se javiti.

2 Kor. 4:17, 1 Pet. 1:6

19 Jer čekanje tvari čeka da se jave sinovi Božiji.

2 Pet. 3:13, 1 Jn. 3:2

20 Jer se tvar pokori propadljivosti (ne od svoje volje nego za volju onog koji je pokori) na nadu,

1 Moj. 3:19

21 Da će se i sama tvar oprostiti od ropstva raspadljivosti na slobodu slave dece Božije.

22 Jer znamo da sva tvar uzdiše i tuži s nama do sad.

Jer. 12:11, Joilo 1:18, Jona 3:7

23 A ne samo ona, nego i mi koji novinu duha imamo, i mi sami u sebi uzdišemo čekajući posinjenje i izbavljenje telu svom.

Lk. 20:36, 2 Kor. 5:5

24 Jer se nadom spasosmo. A nada koji se vidi nije nada; jer kad ko vidi šta, kako će mu se nadati?

Jev. 11:1

25 Ako li se nadamo onome što ne vidimo, čekamo s trpljenjem.

26 A tako i Duh pomaže nam u našim slabostima: jer ne znamo za šta ćemo se moliti kao što treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim.

Jov 37:19, Zah. 12:10, Mt. 10:20, Mt. 20:22, Ef. 2:18, Ef. 6:18

27 A Onaj što ispituje srca zna šta je misao Duha, jer po volji Božijoj moli se za svete.

1 Sol. 2:4, 1 Jn. 5:14, Otk. 2:23

28 A znamo da onima koji ljube Boga sve ide na dobro, koji su pozvani po namerenju.

1 Moj. 50:20, Priče 12:21, 2 Kor. 4:17, 2 Tim. 1:9

29 Jer koje napred pozna one i odredi da budu jednaki obličju Sina njegovog, da bi On bio prvorođeni među mnogom braćom.

Ps. 1:6, Jer. 1:5, Mt. 7:23, Jn. 17:22, Ef. 1:5, Kol. 1:18, 2 Tim. 2:19, Jev. 1:6

30 A koje odredi one i dozva; a koje dozva one i opravda; a koje opravda one i proslavi.

Joilo 2:32, 1 Kor. 6:11, Ef. 4:4, Jev. 9:15

31 Šta ćemo, dakle, reći na ovo? Ako je Bog s nama, ko će na nas?

2 Car. 6:16, Ps. 124:1, Rim. 3:5

32 Koji, dakle, svog sina ne poštede, nego ga predade za sve nas, kako, dakle, da nam s Njim sve ne daruje?

33 Ko će optužiti izbrane Božije? Bog koji pravda?

Isa. 50:8, Gal. 3:8

34 Ko će osuditi? Hristos Isus koji umre, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu, i moli za nas?

Jov 34:29, Isa. 50:8, Isa. 53:12, Jev. 7:25

35 Ko će nas rastaviti od ljubavi Božije? Nevolja li ili tuga? Ili gonjenje? Ili glad? Ili golotinja? Ili strah? Ili mač? Kao što stoji napisano:

Pes. 3:4

36 Za Tebe nas ubijaju vas dan, drže nas kao ovce koje su za klanje.

Ps. 44:22

37 Ali u svemu ovome pobeđujemo Onog radi koji nas je ljubio.

1 Jn. 5:4

38 Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće,

Kol. 1:16, 1 Pet. 3:22

39 Ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar može nas rastaviti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu, Gospodu našem.

Pes. 1:4, Jn. 10:28

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I