Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ili ne znate, braćo (jer govorim onima koji znaju zakon), da zakon vlada nad čovekom dokle je živ?

2 Jer je udata žena privezana zakonom za muža dokle god on živi; a ako li muž njen umre, razreši se od zakona muževljeg.

Mt. 19:6, 1 Kor. 7:39

3 Zato, dakle, dok joj je muž živ biva preljubočinica ako pođe za drugog muža; a ako joj umre muž prosta je od zakona da ne bude preljubočinica ako pođe za drugog.

Mt. 5:32, Mk. 10:11, Mk. 10:12, Lk. 16:18, 1 Kor. 6:9, Gal. 5:19, Gal. 5:21, Jev. 13:4

4 Zato, braćo moja, i vi umreste zakonu telom Hristovim, da budete drugog, Onog što usta iz mrtvih, da plod donesemo Bogu.

Os. 2:19, Rim. 6:14, 2 Kor. 11:2, Gal. 2:19, Ef. 2:15, Kol. 2:14, 1 Pet. 2:24

5 Jer kad bejasmo u telu, behu slasti grehovne, koje zakon rađahu u udima našim da se smrti plod donosi.

Rim. 6:21, Gal. 5:19, Jak. 1:15

6 A sad, umrevši izbavismo se od zakona koji nas držaše, da služimo Bogu u obnovljenju Duha a ne u starini slova.

Jezek. 11:19, Jn. 4:23, Rim. 2:29, 2 Kor. 3:6, Gal. 2:19

7 Šta ćemo dakle reći? Je li zakon greh? Bože sačuvaj! Nego ja greha ne poznah osim kroz zakon; jer ne znadoh za želju da zakon ne kaza: Ne zaželi.

2 Moj. 20:17, Mih. 2:2, Rim. 3:5, Rim. 3:20, Rim. 4:15, Ef. 5:3

8 A greh uze početak kroz zapovest, i načini u meni svaku želju; jer je greh bez zakona mrtav.

Rim. 4:15, 1 Kor. 15:56

9 A ja življah nekad bez zakona; a kad dođe zapovest, onda greh ožive,

10 A ja umreh, i nađe se da mi zapovest bi za smrt koja beše data za život.

3 Moj. 18:5, Jezek. 20:13, 2 Kor. 3:7

11 Jer greh uzevši početak kroz zapovest prevari me, i ubi me njome.

12 Tako je, dakle, zakon svet i zapovest sveta i pravedna i dobra.

Ps. 19:8, 1 Tim. 1:8

13 Dobro li dakle bi meni smrt? Bože sačuvaj! Nego greh, da se pokaže greh dobrom čineći mi smrt, da bude greh odviše grešan zapovešću.

14 Jer znamo da je zakon duhovan; a ja sam telesan, prodan pod greh:

1 Car. 21:20, 1 Car. 21:25

15 Jer ne znam šta činim, jer ne činim ono šta hoću, nego na šta mrzim ono činim.

Gal. 5:17

16 Ako li ono činim šta neću, hvalim zakon da je dobar.

17 A ovo više ja ne činim nego greh koji živi u meni.

18 Jer znam da dobro ne živi u meni, to jest u telu mom. Jer hteti imam u sebi, ali učiniti dobro ne nalazim.

1 Moj. 8:21

19 Jer dobro što hoću ne činim, nego zlo što neću ono činim.

20 A kad činim ono što neću, već ja to ne činim nego greh koji živi u meni.

21 Nalazim, dakle zakon, kad hoću dobro da činim, da me na zlo nagoni.

22 Jer imam radost u zakonu Božijem po unutrašnjem čoveku;

Jov 23:12, Ps. 1:2, 2 Kor. 4:16, Jev. 8:10

23 Ali vidim drugi zakon u udima svojim, koji se suproti zakonu uma mog, i zarobljava me zakonom grehovnim koji je u udima mojim.

24 Ja nesrećni čovek! Ko će me izbaviti od tela smrti ove?

Rim. 8:23

25 Zahvaljujem Bogu svom kroz Isusa Hrista Gospoda našeg. Tako, dakle, ja sam umom svojim služim zakonu Božijem a telom zakonu grehovnom.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I