Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Šta ćemo dakle reći? Hoćemo li ostati u grehu da se blagodat umnoži? Bože sačuvaj!

Rim. 6:15, Juda 1:4

2 Jer koji umresmo grehu kako ćemo još živeti u njemu?

Rim. 3:19, Gal. 2:19, 1 Pet. 2:24

3 Ili ne znate da svi koji se krstismo u Isusa Hrista, u smrt Njegovu krstismo se?

1 Kor. 10:2, 1 Kor. 15:29, Kol. 3:3, 1 Pet. 2:24

4 Tako se s Njim pogrebosmo krštenjem u smrt da kao što usta Hristos iz mrtvih slavom Očevom, tako i mi u novom životu da hodimo.

Dela 2:38, Rim. 8:11, 1 Kor. 6:14, 2 Kor. 5:17, Gal. 6:15, Ef. 4:22, Kol. 2:12, Jev. 12:1, 1 Pet. 4:1

5 Jer kad smo jednaki s Njim jednakom smrću, bićemo i vaskrsenjem;

Ef. 2:5, Filip. 3:10

6 Znajući ovo da se stari naš čovek razape s Njime, da bi se telo grešno pokvarilo, da više ne bismo služili grehu.

4 Moj. 6:18, Rim. 6:7, Gal. 2:20, Kol. 2:11

7 Jer koji umre oprosti se od greha.

8 A ako umresmo s Hristom, verujemo da ćemo i živeti s Njim,

2 Kor. 5:1, 2 Tim. 2:11

9 Znajući da Hristos usta iz mrtvih, već više ne umire; smrt više neće ovladati njime.

Otk. 1:18

10 Jer šta umre, grehu umre jedanput; a šta živi, Bogu živi.

Lk. 20:38, Jev. 7:27

11 Tako i vi, dakle, držite sebe da ste mrtvi grehu a živi Bogu u Hristu Isusu Gospodu našem.

Gal. 2:19

12 Da ne caruje, dakle, greh u vašem smrtnom telu, da ga slušate u slastima njegovim;

Ef. 4:22

13 Niti dajte udova svojih grehu za oružje nepravde; nego dajte sebe Bogu, kao koji ste živi iz mrtvih, i ude svoje Bogu za oružje pravde.

2 Kor. 8:5

14 Jer greh neće vama ovladati, jer niste pod zakonom nego pod blagodaću.

Ps. 130:7, Mih. 7:19, Jn. 8:36, Gal. 5:18, Titu 2:14, Jev. 8:10

15 Šta dakle? Hoćemo li grešiti kad nismo pod zakonom nego pod blagodaću? Bože sačuvaj!

1 Kor. 9:21

16 Ne znate li da kome dajete sebe za sluge u poslušanje, sluge ste onog koga slušate, ili greha za smrt, ili poslušanja za pravdu?

17 Hvala, dakle, Bogu što bivši robovi grehu poslušaste od srca tu nauku kojoj se i predadoste.

18 Oprostivši se, pak, od greha postaste sluge pravdi.

Lk. 1:74, Gal. 5:1, 1 Pet. 2:16

19 Kao čovek govorim, za slabost vašeg tela. Jer kao što dadoste ude svoje za robove nečistoti i bezakonju na bezakonje, tako sad dajte ude svoje za sluge pravdi na posvećenje.

Rim. 3:5

20 Jer kad bejaste robovi grehu, prosti bejaste od pravde.

21 Kakav dakle onda imadoste plod za koji se sad stidite? Jer je onog kraj smrt.

22 A sad oprostivši se od greha, i postavši sluge Božje, imate plod svoj na posvećenje, a kraj život večni.

23 Jer je plata za greh smrt, a dar Božji je život večni u Hristu Isusu Gospodu našem.

1 Moj. 2:17, Jn. 3:14, Rim. 2:7, Rim. 5:12, Jak. 1:15, Otk. 21:8

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I