Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Šta je dakle bolji Jevrejin od drugih ljudi? Ili šta pomaže obrezanje?

Lk. 7:9

2 Mnogo svakojako; prvo što su im poverene reči Božije.

5 Moj. 4:7

3 A što neki ne verovaše, šta je za to? Eda će njihovo neverstvo veru Božiju ukinuti?

4 Moj. 23:19, Jev. 4:2

4 Bože sačuvaj! Nego Bog neka bude istinit, a čovek svaki laža, kao što stoji napisano: Da se opravdaš u svojim rečima, i da pobediš kad ti stanu suditi.

Jov 40:8, Ps. 51:4, Ps. 62:9, Jn. 3:33, Rim. 3:7, Rim. 6:2

5 Ako li nepravda naša Božiju pravdu podiže, šta ćemo reći? Eda li je Bog nepravedan kad se srdi? Po čoveku govorim:

Gal. 3:15

6 Bože sačuvaj! Jer kako bi mogao Bog suditi svetu?

1 Moj. 18:25, Ps. 9:8

7 Jer ako istina Božija u mojoj laži veća postane na slavu Njegovu, zašto još i ja kao grešnik da budem osuđen?

8 Zašto, dakle (kao što viču na nas, i kao što kažu neki da mi govorimo) da ne činimo zla da dođe dobro? Njima će sud biti pravedan.

Rim. 5:20

9 Šta dakle? Jesmo li bolji od njih? Nipošto! Jer gore dokazasmo da su i Jevreji i Grci svi pod grehom,

Gal. 3:22

10 Kao što stoji napisano: Ni jednog nema pravednog;

Ps. 14:1

11 Ni jednog nema razumnog, i ni jednog koji traži Boga;

Os. 7:10

12 Svi se ukloniše i zajedno nevaljali postaše: nema ga koji čini dobro, nema ni jednog ciglog.

Lk. 17:10

13 Njihovo je grlo grob otvoren, jezicima svojim varaju, i jed je aspidin pod usnama njihovim.

Ps. 5:9, Ps. 140:3, Jak. 3:8

14 Njihova su usta puna kletve i gorčine.

Ps. 10:7

15 Njihove su noge brze da prolivaju krv.

Priče 1:16

16 Na putevima je njihovim raskopavanje i nevolja;

17 I put mirni ne poznaše.

18 Nema straha Božijeg pred očima njihovim.

2 Sam. 12:14, Isa. 52:5

19 A znamo da ono što zakon govori, govori onima koji su u zakonu, da se svaka usta zatisnu, i sav svet da bude kriv Bogu;

Jezek. 16:63, Rim. 2:2, 1 Kor. 9:20

20 Jer se delima zakona ni jedno telo neće opravdati pred Njim; jer kroz zakon dolazi poznanje greha.

Ps. 143:2, Dela 13:39, Rim. 7:7, Rim. 7:8, Gal. 2:16, Titu 3:5

21 A sad se bez zakona javi pravda Božija, posvedočena od zakona i od proroka;

Isa. 45:24, Rim. 1:17, Jev. 11:4, 1 Pet. 1:10, 2 Pet. 1:1

22 A pravda Božija verom Isusa Hrista u sve i na sve koji veruju; jer nema razlike.

Rim. 4:1, Rim. 4:5, Rim. 4:23, Kol. 3:11

23 Jer svi sagrešiše i izgubili slavu Božiju,

Rim. 4:5, Gal. 3:22

24 I opravdaće se za badava blagodaću Njegovom, otkupom Isusa Hrista.

Mt. 20:28, Ef. 1:7, Kol. 1:14, 1 Tim. 2:6, Jev. 9:12, 1 Pet. 1:18

25 Kog postavi Bog očišćenje verom u krvi Njegovoj da pokaže svoju pravdu oproštenjem pređašnjih greha;

3 Moj. 16:15, Isa. 53:11, 1 Jn. 4:10

26 U podnošenju Božijem, da pokaže pravdu svoju u sadašnje vreme da je On pravedan i da pravda onog koji je od vere Isusove.

27 Gde je, dakle, hvala? Prođe. Kakvim zakonom? Je li zakonom dela? Ne, nego zakonom vere.

1 Kor. 1:29, Ef. 2:9

28 Mislimo dakle da će se čovek opravdati verom bez dela zakona.

Gal. 2:16, Titu 3:5

29 Ili je samo jevrejski Bog, a ne i neznabožački? Da, i neznabožački.

Isa. 54:5

30 Jer je Jedan Bog koji će opravdati obrezanje iz vere i neobrezanje verom.

31 Kvarimo li dakle zakon verom? Bože sačuvaj! Nego ga još utvrđujemo.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I