Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Pavle pogledavši na skupštinu reče: Ljudi braćo! Ja sa svom dobrom savesti živeh pred Bogom do samog ovog dana.

Dela 24:16, 1 Kor. 4:4, 2 Kor. 1:12, 2 Tim. 1:3, Jev. 13:18, 1 Pet. 3:16

2 A poglavar sveštenički Ananija zapovedi onima što stajahu kod njega da ga biju po ustima.

1 Car. 22:24, Jn. 18:22

3 Tada mu reče Pavle: Tebe će Bog biti, zide okrečeni! I ti sediš te mi sudiš po zakonu, a prestupajući zakon zapovedaš da me biju.

3 Moj. 19:35, Lk. 11:44

4 A oni što stajahu naokolo rekoše: Zar psuješ Božjeg poglavara svešteničkog?

5 A Pavle reče: Ne znadoh, braćo, da je poglavar sveštenički, jer stoji napisano: Starešini naroda svog da ne govoriš ružno.

2 Moj. 22:28, Prop. 10:20, Dela 24:17, 2 Pet. 2:10, Juda 1:8

6 A znajući Pavle da je jedan deo sadukeja a drugi fariseja povika na skupštini: Ljudi braćo! Ja sam farisej i sin farisejev: za nadu i za vaskrsenje iz mrtvih doveden sam na sud.

Dela 24:15, Dela 24:21, Dela 26:8, Dela 28:20, Filip. 3:5

7 A kad on ovo reče, postade raspra među sadukejima i farisejima, i razdeli se narod.

8 Jer sadukeji govore da nema vaskrsenja, ni anđela ni duha; a fariseji priznaju oboje.

Mt. 22:23, Mk. 12:18, Lk. 20:27

9 I postade velika vika, i ustavši književnici od strane farisejske prepirahu se među sobom govoreći: Nikakvo zlo ne nalazimo na ovom čoveku; ako li mu govori duh ili anđeo, da se ne suprotimo Bogu.

Priče 16:7, Jer. 26:16, Lk. 23:4, Dela 5:39, Dela 11:17, Dela 22:7

10 A kad posta raspra velika, pobojavši se vojvoda da Pavla ne raskinu, zapovedi da siđu vojnici i da ga otmu između njih, i da ga odvedu u logor.

Dela 23:27

11 A onu noć stade Gospod pred njega i reče: Ne boj se, Pavle, jer kao što si svedočio za mene u Jerusalimu, tako ti valja i u Rimu svedočiti.

Ps. 46:1, Isa. 41:10, Dela 2:25, Dela 18:9

12 A kad bi dan, učiniše neki od Jevreja veće i zakleše se govoreći da neće ni jesti ni piti dokle ne ubiju Pavla.

Isa. 8:9, Jer. 44:25, Dela 25:3, Rim. 8:31

13 A beše ih više od četrdeset koji ovu kletvu učiniše.

14 Ovi pristupivši ka glavarima svešteničkim i starešinama, rekoše: Kletvom zaklesmo se da nećemo ništa okusiti dok ne ubijemo Pavla;

15 Sad dakle vi sa saborom kažite vojvodi da ga sutra svede k vama, kao da biste hteli doznati bolje za njega; a mi smo gotovi da ga ubijemo pre nego se on približi.

Dela 23:21, Dela 23:30, Dela 26:21

16 A sin sestre Pavlove čuvši ovu zasedu dođe i uđe u logor i kaza Pavlu.

Jov 5:13, Priče 21:30

17 A Pavle dozvavši jednog od kapetana reče: Ovo momče odvedi k vojvodi, jer ima nešto da mu kaže.

Mt. 8:8, Dela 22:26, Ef. 5:15

18 A on ga uze i dovede k vojvodi, i reče: Sužanj Pavle dozva me i zamoli da ovo momče dovedem k tebi koje ima nešto da ti govori.

19 A vojvoda uzevši ga za ruku, i otišavši nasamo, pitaše ga: Šta je što imaš da mi kažeš?

20 A ono reče: Jevreji dogovoriše se da te zamole da sutra svedeš Pavla k njima na skupštinu, kao da bi hteli bolje ispitati za njega;

Dela 20:3

21 Ali ti ih nemoj poslušati, jer ga čekaju od njih više od četrdeset ljudi koji su se zakleli da neće ni jesti ni piti dokle ga ne ubiju; i sad su gotovi, i čekaju tvoje obećanje.

Ps. 10:9, Priče 1:16, Isa. 59:7, Mih. 7:2, Dela 9:23, Dela 14:5, 2 Kor. 11:26, 2 Kor. 11:32

22 A vojvoda onda otpusti momče zapovedivši mu: Nikom ne kazuj da si mi ovo javio.

23 I dozvavši dvojicu od kapetana reče: Pripravite mi dvesta vojnika da idu do Ćesarije, i sedamdeset konjika i dvesta strelaca, po trećem satu noći.

Dela 23:32

24 I neka dovedu konje da posade Pavla, i da ga prate do Filiksa sudije.

Dela 24:1

25 I napisa poslanicu u kojoj ovako govoraše:

26 Od Klaudija Lisije čestitom Filiksu pozdravlje.

Dela 24:22

27 Čoveka ovog uhvatiše Jevreji i hteše da ga ubiju; ja pak dođoh s vojnicima i oteh ga doznavši da je Rimljanin.

Dela 20:23, Dela 21:32, Dela 21:33, Dela 24:7

28 I želeći doznati uzrok za koji ga krive svedoh ga na njihovu skupštinu.

Dela 22:30

29 Tada nađoh da ga krive za pitanja zakona njihovog, a da nema nikakve krivice koja zaslužuje smrt ili okove.

Ps. 27:12, Mt. 5:11, Dela 18:14, Dela 18:15, Dela 24:5, Dela 25:19, Dela 26:31

30 I doznavši ja ugovor jevrejski o glavi ovog čoveka odmah ga poslah k tebi zapovedivši i suparnicima njegovim da pred tobom kažu šta imaju na nj. Zdrav budi!

Dela 24:8, Dela 24:19, Dela 25:16

31 A vojnici onda, kao što im se zapovedi, uzeše Pavla i odvedoše ga noću u Antipatridu.

32 A sutradan ostavivši konjike da idu s njim, vratiše se u logor.

33 A oni došavši u Ćesariju, predaše poslanicu sudiji i izvedoše Pavla preda nj.

Dela 8:40

34 A sudija pročitavši poslanicu zapita odakle je; i doznavši da je iz Kilikije

Dela 6:9

35 Reče: Ispitaću te kad suparnici tvoji dođu. I zapovedi da ga čuvaju u dvoru Irodovom.

Mt. 27:27, Dela 23:30, Dela 24:1, Dela 24:23

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I