Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ljudi, braćo i očevi! Čujte sad moj odgovor k vama.

Dela 7:2

2 A kad čuše da im jevrejskim jezikom progovori, još veća tišina posta. I reče:

3 Ja sam čovek Jevrejin, koji sam rođen u Tarsu kilikijskom, i odgajen u ovom gradu kod nogu Gamaliilovih, naučen upravo otačkom zakonu, i bejah revnitelj Božji kao što ste vi svi danas.

5 Moj. 33:3, 2 Sam. 21:2, 2 Car. 4:38, Lk. 8:35, Dela 5:34, Dela 9:30, Dela 21:20, Dela 26:5, Rim. 10:2, Rim. 11:1, 2 Kor. 11:22, Gal. 1:14, Filip. 3:5, Filip. 3:6

4 Ja ovaj put gonih do same smrti, vezujući i predajući u tamnicu i ljude i žene,

Dela 8:3, 1 Tim. 1:13

5 Kao što mi svedoči i poglavar sveštenički i sve starešine; od kojih i poslanice primih na braću koja žive u Damasku; i iđah da dovedem one što behu onamo svezane u Jerusalim da se muče.

Lk. 22:66, Dela 4:5, Dela 9:2, Dela 23:1, Dela 28:17, Rim. 9:3

6 A kad iđah i približih se k Damasku, dogodi mi se oko podne da me ujedanput obasja velika svetlost s neba.

Dela 26:12

7 I padoh na zemlju, i čuh glas, koji mi govori: Savle! Savle! Zašto me goniš?

8 A ja odgovorih: Ko si Ti, Gospode? A On mi reče: Ja sam Isus Nazarećanin, kog ti goniš.

9 A koji behu sa mnom videše svetlost i uplašiše se; ali ne čuše glas koji mi govoraše.

Dan. 10:7

10 A ja rekoh: Šta ću činiti, Gospode? A Gospod mi reče: Ustani i idi u Damask, i tamo će ti se kazati za sve šta ti je određeno da činiš.

11 I kad obnevideh od silne svetlosti one, vođahu me za ruku oni koji behu sa mnom, i dođoh u Damask.

Dela 9:8

12 A neki Ananija, čovek pobožan po zakonu, posvedočen od sviju Jevreja koji žive u Damasku,

Dela 3:13, Dela 5:30, Dela 9:10, Dela 10:22, 1 Tim. 3:7

13 Došavši k meni stade i reče mi: Savle brate! Progledaj. I ja u taj čas pogledah na nj.

14 A on mi reče: Bog otaca naših izabra te da poznaš volju Njegovu, i da vidiš pravednika, i da čuješ glas iz usta Njegovih:

Jn. 15:16, Dela 3:13, Dela 3:14, Dela 5:30, Dela 9:15, Rim. 1:1, 1 Kor. 9:1, 1 Kor. 11:23, Gal. 1:1, Gal. 1:12, Titu 1:1, Jev. 7:26, 1 Jn. 1:1

15 Da Mu budeš svedok pred svim ljudima za ovo što si video i čuo.

Dela 23:11, Dela 26:16

16 I sad šta oklevaš? Ustani i krsti se, i operi se od greha svojih, prizvavši ime Gospoda Isusa.

Dela 2:21, Dela 2:38, Rim. 10:13, Jev. 10:22

17 A dogodi se, kad se vratih u Jerusalim i moljah se u crkvi Bogu, da postadoh izvan sebe,

Dela 9:26, Rim. 15:19, 2 Kor. 12:2

18 I videh Ga gde mi govori: Pohitaj te izađi iz Jerusalima, jer neće primiti svedočanstvo tvoje za mene.

Mt. 10:14

19 I ja rekoh: Gospode! Sami znadu da sam ja metao u tamnice i bio po zbornicama one koji Te veruju.

Mt. 10:17, Dela 8:3

20 I kad se prolivaše krv Stefana svedoka Tvog, i ja stajah i pristajah na smrt njegovu, i čuvah haljine onih koji ga ubijaju.

Lk. 11:48, Dela 7:58, Dela 8:1, Rim. 1:32

21 I reče mi: Idi, jer ću ja daleko da te pošaljem u neznabošce.

Dela 13:2, Dela 18:6, Rim. 1:5, Rim. 11:13, Gal. 2:7, 1 Tim. 2:7, 2 Tim. 1:11

22 A oni ga slušahu do ove reči, pa podigoše glas svoj govoreći: Uzmi sa zemlje takvog; jer ne treba da živi.

Dela 21:36, Dela 25:24

23 A kad oni vikahu i zbacivahu haljine i bacahu prah u nebo,

24 Zapovedi vojvoda da ga odvedu u logor, i reče da ga bojem ispitaju da dozna za kakvu krivicu tako vikahu na nj.

25 I kad ga pritegoše uzicama, reče Pavle kapetanu, koji stajaše onde: Zar vi možete biti čoveka Rimljanina, i još bez suda?

Dela 16:37

26 A kad ču kapetan, pristupi k vojvodi i kaza govoreći: Gledaj šta ćeš činiti; jer je ovaj čovek Rimljanin.

27 A vojvoda pristupivši reče mu: Kaži mi jesi li ti Rimljanin? A on reče: Da.

28 A vojvoda odgovori: Ja sam za veliku cenu ime ovog građanstva dobio. A Pavle reče: A ja sam se i rodio s njime.

29 Onda odstupiše odmah od njega oni što hteše da ga ispituju; a vojvoda se uplaši kad razume da je Rimljanin i što ga beše svezao.

30 A sutradan, želeći doznati istinu zašto ga tuže Jevreji, pusti ga iz okova, i zapovedi da dođu glavari sveštenički i sav sabor njihov; i svedavši Pavla postavi ga pred njima.

Mt. 10:17, Lk. 21:12, Dela 23:28

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I