Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A poglavar sveštenički reče: Je li dakle tako?

2 A on reče: Ljudi braćo i oci! Poslušajte. Bog slave javi se ocu našem Avraamu kad beše u Mesopotamiji, pre nego se doseli u Haran,

Dela 22:1

3 I reče mu: Iziđi iz zemlje svoje i od roda svog i iz doma oca svog, i dođi u zemlju koju ću ti ja pokazati.

1 Moj. 12:1

4 Tada iziđe iz zemlje haldejske, i doseli se u Haran; i odande, po smrti oca njegovog, preseli ga u ovu zemlju u kojoj vi sad živite.

1 Moj. 11:31, Jev. 11:8

5 I ne dade mu nasledstvo u njoj ni stope; i obreče mu je dati u držanje i semenu njegovom posle njega, dok on još nemaše deteta.

1 Moj. 12:7, 2 Moj. 6:7, 5 Moj. 6:10, Nem. 9:8, Nem. 9:24, Ps. 105:8

6 Ali Bog reče ovako: Seme tvoje biće došljaci u zemlji tuđoj, i nateraće ga da služi, i mučiće ga četiri stotine godina.

1 Moj. 15:13, 2 Moj. 12:40, Gal. 3:17, 1 Pet. 2:11

7 I narodu kome će služiti ja ću suditi, reče Bog; i potom će izići, i služiće meni na ovome mestu.

2 Moj. 3:12

8 I dade mu zavet obrezanja, i tako rodi Isaka, i obreza ga u osmi dan; i Isak Jakova, i Jakov dvanaest starešina.

1 Moj. 17:9, 1 Moj. 21:2, 1 Moj. 25:26, 1 Moj. 29:31, 1 Dn. 1:34, Mt. 1:2, Gal. 3:15, Gal. 3:17

9 I starešine zaviđahu Josifu, i prodadoše ga u Misir; i Bog beše s njim.

1 Moj. 37:4, 1 Moj. 39:2, Ps. 105:17

10 I izbavi ga od svih njegovih nevolja, i dade mu milost i premudrost pred Faraonom carem misirskim, i postavi ga poglavarom nad Misirom i nad svim domom svojim.

1 Moj. 42:6, 1 Moj. 45:8, 1 Sam. 2:30, Ps. 37:23, Priče 8:15

11 A dođe glad na svu zemlju misirsku i hanansku i nevolja velika, i ne nalažahu hrane oci naši.

12 A Jakov čuvši da ima pšenice u Misiru posla najpre oce naše.

1 Moj. 42:1

13 I kad dođoše drugi put, poznaše Josifa braća njegova, i rod Josifov posta poznat Faraonu.

1 Moj. 45:3

14 A Josif posla i dozva oca svog Jakova i svu rodbinu svoju, sedamdeset i pet duša.

1 Moj. 45:9, 1 Moj. 45:13, 1 Moj. 46:27, 5 Moj. 10:22

15 I Jakov siđe u Misir, i umre, on i očevi naši.

1 Moj. 46:6, 1 Moj. 49:33, 2 Moj. 1:6

16 I prenesoše ih u Sihem, i metnuše u grob koji kupi Avraam za novce od sinova Emorovih u Sihemu.

1 Moj. 23:16, 1 Moj. 50:25, 2 Moj. 13:19

17 I kad se približi vreme obećanja za koje se Bog zakle Avraamu, narod se narodi i umnoži u Misiru,

1 Moj. 15:13

18 Dok nasta drugi car u Misiru, koji ne znaše Josifa.

2 Moj. 1:8

19 Ovaj namisli zlo za naš rod, izmuči oce naše da svoju decu bacahu da ne žive.

20 U to se vreme rodi Mojsije, i beše Bogu ugodan, i bi tri meseca hranjen u kući oca svog.

2 Moj. 2:2

21 A kad ga izbaciše, uze ga kći Faraonova, i odgaji ga sebi za sina.

22 I nauči se Mojsije svoj premudrosti misirskoj, i beše silan u rečima i u delima.

Lk. 24:19

23 A kad mu se navršivaše četrdeset godina, dođe mu na um da obiđe braću svoju, sinove Izrailjeve.

2 Moj. 2:11

24 I videvši jednom gde se čini nepravda, pomože, i pokaja onog što mu se činjaše nepravda, i ubi Misirca.

25 Mišljaše pak da braća njegova razumeju da Bog njegovom rukom njima spasenje dade: ali oni ne razumeše.

26 A sutradan dođe među takve koji se behu svadili, i miraše ih govoreći: Ljudi, vi ste braća, zašto činite nepravdu jedan drugom?

27 A onaj što činjaše nepravdu bližnjemu ukori ga govoreći: Ko je tebe postavio knezom i sudijom nad nama?

Lk. 12:14, Dela 4:7

28 Ili i mene hoćeš da ubiješ kao što si juče ubio Misirca?

29 A Mojsije pobeže od ove reči, i posta došljak u zemlji madijanskoj, gde rodi dva sina.

2 Moj. 2:15, 4 Moj. 12:1

30 I kad se navrši četrdeset godina, javi mu se u pustinji gore Sinajske anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom u kupini.

1 Moj. 48:16, 2 Moj. 3:2, 5 Moj. 33:16, Isa. 63:9, Zah. 13:7, Jn. 1:14, Titu 2:13

31 A kad Mojsije vide, divljaše se utvari. A kad on pristupi da vidi, bi glas Gospodnji k njemu:

32 Ja sam Bog otaca tvojih, Bog Avraamov i Bog Isakov i Bog Jakovljev. A Mojsije se beše uzdrhtao i ne smeše da pogleda.

1 Moj. 50:24, 2 Moj. 3:6, 2 Moj. 3:15, Mt. 22:32, Jev. 11:16

33 A Gospod mu reče: Izuj obuću svoju sa svojih nogu: jer je mesto na kome stojiš sveta zemlja.

Is.N. 5:15

34 Ja dobro videh muku svog naroda koji je u Misiru, i čuh njihovo uzdisanje, i siđoh da ih izbavim: i sad hodi da te pošaljem u Misir.

35 Ovog Mojsija, kog ukoriše rekavši: Ko te postavi knezom i sudijom? Ovog Bog za kneza i izbavitelja posla rukom anđela koji mu se javi u kupini.

2 Moj. 14:19, Dela 7:27

36 Ovaj ih izvede učinivši čudesa i znake u zemlji misirskoj i u Crvenom Moru i u pustinji četrdeset godina.

2 Moj. 12:41, 2 Moj. 16:1, 4 Moj. 20:1, 4 Moj. 20:16, 5 Moj. 6:21, Ps. 78:12, Ps. 95:9

37 Ovo je Mojsije koji kaza sinovima Izrailjevim: Gospod Bog vaš podignuće vam proroka iz vaše braće, kao mene: njega poslušajte.

Mt. 3:16, Mt. 17:5, Mk. 9:7, Jn. 18:37, Dela 3:23

38 Ovo je onaj što beše u crkvi u pustinji s anđelom, koji mu govori na gori Sinajskoj, i s ocima našim; koji primi reči žive da ih nama da;

2 Moj. 19:3, 2 Moj. 21:1, Isa. 63:9, Jn. 1:17, Rim. 3:2, Gal. 3:19, Jev. 2:2

39 Kog ne hteše poslušati oci naši, nego ga odbaciše, i okrenuše se srcem svojim u Misir,

40 Rekavši Aronu: Načini nam bogove koji će ići pred nama, jer ovom Mojsiju, koji nas izvede iz zemlje misirske, ne znamo šta bi.

2 Moj. 32:1

41 I tada načiniše tele, i prinesoše žrtvu idolu, i radovahu se rukotvorini svojoj.

42 A Bog se okrenu od njih, i predade ih da služe vojnicima nebeskim, kao što je pisano u knjizi proroka: Eda zaklanja i žrtve prinesoste mi na četrdeset godina u pustinji, dome Izrailjev?

5 Moj. 17:3, 2 Car. 17:16, Ps. 81:12, Jer. 19:13, Jezek. 20:25, Amos 5:25, Rim. 1:24, 2 Sol. 2:11

43 I primiste čador Molohov, i zvezdu boga svog Remfana, kipove koje načiniste da im se molite; i preseliću vas dalje od Vavilona.

44 Očevi naši imahu čador svedočanstva u pustinji, kao što zapovedi Onaj koji govori Mojsiju da ga načini po onoj prilici kao što ga vide;

2 Moj. 25:40, Jev. 8:5

45 Koji i primiše očevi naši i donesoše s Isusom Navinom u zemlju neznabožaca, koje oturi Bog ispred lica naših otaca, tja do Davida,

Is.N. 3:14

46 Koji nađe milost u Boga, i izmoli da nađe mesto Bogu Jakovljevom.

1 Sam. 15:28, 1 Car. 8:17, Ps. 78:68

47 A Solomun Mu načini kuću.

48 Ali najviši ne živi u rukotvorenim crkvama, kao što govori prorok:

2 Dn. 2:6, Dela 17:24

49 Nebo je meni presto a zemlja podnožje nogama mojim: kako ćete mi kuću sazidati? Govori Gospod; ili koje je mesto za moje počivanje?

Ps. 11:4, Isa. 66:1, Mt. 5:34, Otk. 3:21

50 Ne stvori li ruka moja sve ovo?

51 Tvrdovrati i neobrezanih srca i ušiju! Vi se jednako protivite Duhu Svetome; kako vaši oci tako i vi.

Isa. 48:4, Jezek. 44:9, Lk. 6:23, Lk. 11:48

52 Kog od proroka ne proteraše oci vaši? I pobiše one koji unapred javiše za dolazak pravednika, kog vi sad izdajnici i krvnici postadoste;

2 Dn. 36:16, Jer. 26:15, Jer. 26:23, Mt. 23:34, Lk. 11:48, Dela 3:14, 1 Sol. 2:15

53 Koji primiste zakon naredbom anđeoskom, i ne održaste.

2 Moj. 20:1, Dela 7:38, Gal. 3:19, Jev. 2:2

54 Kad ovo čuše, rasrdiše se vrlo u srcima svojim, i škrgutahu zubima na nj.

55 A Stefan budući pun Duha Svetog pogleda na nebo i vide slavu Božju i Isusa gde stoji s desne strane Bogu;

56 I reče: Evo vidim nebesa otvorena i Sina čovečijeg gde stoji s desne strane Bogu.

Dan. 7:13, Mt. 3:16

57 A oni povikavši glasno zatiskivahu uši svoje, i navališe jednodušno na nj.

58 I izvedavši ga iz grada stadoše ga zasipati kamenjem, i svedoci haljine svoje metnuše kod nogu mladića po imenu Savla.

3 Moj. 24:16, 5 Moj. 13:9, 5 Moj. 17:7, Jev. 13:12

59 I zasipahu kamenjem Stefana, koji se moljaše Bogu i govoraše: Gospode Isuse! Primi duh moj.

Ps. 31:5

60 Onda kleče na kolena i povika glasno: Gospode! Ne primi im ovo za greh. I ovo rekavši umre.

Mt. 5:44, Lk. 6:28, Lk. 6:29, 1 Sol. 4:13, Otk. 14:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I