Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A Isus pre pashe na šest dana dođe u Vitaniju gde beše Lazar što umre, koga podiže iz mrtvih.

1 Sam. 2:6, Ps. 33:9, Lk. 7:14, Jn. 11:1, Jn. 11:43, Dela 3:15, Rim. 4:17

2 Onde Mu, pak, zgotoviše večeru, i Marta služaše, a i Lazar seđaše s njim za trpezom;

Mt. 26:6, Mk. 14:3

3 A Marija uzevši litru pravog nardovog mnogocenog mira pomaza noge Isusove, i otre kosom svojom noge Njegove; a kuća se napuni mirisa od mira.

Pes. 1:12, Lk. 10:38, Jn. 11:2

4 Onda reče jedan od učenika Njegovih, Juda Simonov Iskariotski, koji Ga posle izdade:

5 Zašto se ovo miro ne prodade za trista groša i ne dade siromasima?

Mk. 14:4

6 A ovo ne reče što se staraše za siromahe, nego što beše lupež, i imaše kovčežić, i nošaše što se metaše u nj.

Priče 26:25, Jn. 13:29, Dela 1:18, 1 Kor. 6:10, Ef. 5:5, Kol. 3:5

7 A Isus reče: Ne dirajte u nju; ona je to dohranila za dan mog pogreba;

8 Jer siromahe svagda imate sa sobom, a mene nemate svagda.

5 Moj. 15:11, Mt. 26:11, Mk. 14:7

9 Razume, pak, mnogi narod iz Judeje da je onde i dođoše ne samo Isusa radi nego i da vide Lazara kog podiže iz mrtvih.

10 A glavari sveštenički dogovoriše se da i Lazara ubiju;

Priče 1:16, Lk. 16:31

11 Jer mnogi njega radi iđahu iz Judeje i verovahu Isusa.

Mk. 15:10, Jn. 11:45, Jn. 12:18

12 A sutradan, mnogi od naroda koji beše došao na praznik, čuvši da Isus ide u Jerusalim

Lk. 19:35

13 Uzeše grane od finika i iziđoše Mu na susret, i vikahu govoreći: Osana! Blagosloven koji ide u ime Gospodnje, car Izrailjev.

Ps. 72:17, Mt. 21:8, Mt. 21:9, 1 Tim. 1:17

14 A Isus našavši magare usede na nj, kao što je pisano:

Mk. 11:8

15 Ne boj se kćeri Sionova, evo car tvoj ide sedeći na magaretu.

Isa. 62:11, Zah. 9:9

16 Ali ovo učenici Njegovi ne razumeše pre: nego kad se proslavi Isus onda se opomenuše da ovo beše za Njega pisano, i ovo Mu učiniše.

Lk. 18:34, Jn. 7:39, Jn. 14:26

17 A narod svedočaše koji beše pre s Njim kad Lazara izazva iz groba i podiže ga iz mrtvih.

18 Zato Ga i srete narod, jer čuše da On učini ovo čudo.

19 A fariseji govorahu među sobom: Vidite da ništa ne pomaže? Gle, svet ide za njim.

20 A behu neki Grci koji behu došli na praznik da se mole Bogu.

1 Car. 8:41, Dela 8:27, Dela 17:4

21 Oni dakle pristupiše k Filipu, koji beše iz Vitsaide galilejske, i moljahu ga govoreći: Gospodine! Mi bismo hteli da vidimo Isusa.

Dela 8:27

22 Dođe Filip i kaza Andriji, a Andrija i Filip opet kazaše Isusu.

23 A Isus odgovori im govoreći: Dođe čas da se proslavi Sin čovečiji.

Jn. 13:31, Jn. 13:32

24 Zaista, zaista vam kažem: Ako zrno pšenično padnuvši na zemlju ne umre, ono jedno ostane; ako li umre mnogo roda rodi;

1 Kor. 15:36, Jev. 2:10, 1 Jn. 4:14, Otk. 5:9

25 Koji ljubi dušu svoju izgubiće je, a ko mrzi na dušu svoju na ovom svetu, sačuvaće je za život večni.

Lk. 9:24

26 Ko meni služi, za mnom nek ide, i gde sam ja onde i sluga moj nek bude; i ko meni služi onog će poštovati Otac moj.

1 Sol. 4:17

27 Sad je duša moja žalosna; i šta da kažem? Oče! Sačuvaj me od ovog časa; ali za to dođoh na čas ovaj.

Ps. 6:3, Mk. 14:35, Lk. 12:50, Lk. 22:53, Jn. 13:21

28 Oče! Proslavi ime svoje! Tada glas dođe s neba: I proslavio sam i opet ću proslaviti.

2 Pet. 1:17

29 A kad ču narod koji stajaše, govorahu: Grom zagrmi; a drugi govorahu: Anđeo mu govori.

30 Isus odgovori i reče: Ovaj glas ne bi mene radi nego naroda radi.

Jn. 11:42

31 Sad je sud ovom svetu; sad će biti isteran knez ovog sveta napolje.

Lk. 10:18, Jn. 14:30, Dela 26:18, 2 Kor. 4:4, Ef. 2:2, 1 Jn. 3:8

32 I kad ja budem podignut od zemlje, sve ću privući k sebi.

Isa. 11:10, Rim. 5:18, Jev. 2:9

33 A ovo govoraše da pokaže kakvom će smrti umreti.

Jn. 21:19

34 Narod Mu odgovori: Mi čusmo iz zakona da će Hristos ostati vavek; kako ti govoriš da se sinu čovečijem valja podignuti? Ko je taj sin čovečiji?

2 Sam. 7:13, Ps. 89:36, Isa. 9:7, Dan. 2:44, Mih. 4:7, Jev. 7:24

35 A Isus im reče: Još je malo vremena videlo s vama; hodite dok videlo imate da vas tama ne obuzme; jer ko hodi po tami ne zna kuda ide.

Isa. 2:5, Isa. 42:6, Jer. 13:16, Jn. 1:5, Jn. 1:9, Jn. 11:10, Ef. 5:8, 1 Jn. 2:11

36 Dok videlo imate verujte videlo, da budete sinovi videla. Rekavši ovo Isus otide i sakri se od njih.

Lk. 16:8, Ef. 5:8, 1 Sol. 5:5

37 Ako je i činio tolika čudesa pred njima, opet Ga ne verovahu;

38 Da se zbude reč Isaije proroka koji reče: Gospode! Ko verova govorenju našem? I ruka Gospodnja kome se otkri?

Isa. 53:1, Rim. 10:16

39 Zato ne mogahu verovati, jer opet reče Isaija:

40 Zaslepio je oči njihove i okamenio srca njihova, da ne vide očima ni srcem razumeju, i ne obrate se da ih iscelim.

Isa. 6:9, Mt. 13:14, Rim. 9:18

41 Ovo reče Isaija kad vide slavu Njegovu i govori za Njega.

Isa. 6:1, Jev. 11:13

42 Ali opet i od knezova mnogi Ga verovaše; nego radi fariseja ne priznavahu, da ne bi bili izgnani iz zbornice;

Lk. 7:36

43 Jer im većma omile slava ljudska nego slava Božija.

Mt. 6:2, Lk. 16:15, Jn. 5:44, Rim. 2:29

44 A Isus povika i reče: Ko mene veruje ne veruje mene, nego Onog koji me posla;

Mt. 10:40, Mk. 9:37, Jn. 13:20

45 I ko vidi mene, vidi Onog koji me posla.

Jn. 14:9, Jev. 1:3

46 Ja dođoh videlo na svet, da nijedan koji me veruje ne ostane u tami.

Jn. 3:19

47 I ko čuje moje reči i ne veruje, ja mu neću suditi; jer ja ne dođoh da sudim svetu, nego da spasem svet.

Jn. 3:17, Jn. 5:45

48 Koji se odreče mene, i ne prima reči moje, ima sebi sudiju: reč koju ja govorih ona će mu suditi u poslednji dan;

5 Moj. 18:19, Mk. 16:16, Lk. 10:16

49 Jer ja od sebe ne govorih, nego Otac koji me posla On mi dade zapovest šta ću kazati i šta ću govoriti.

Jn. 8:38

50 I znam da je zapovest Njegova život večni. Šta ja dakle govorim onako govorim kao što mi reče Otac.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I