Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I potom hođaše Isus po Galileji; jer po Judeji ne htede da hodi, jer gledahu Jevreji da Ga ubiju.

Jn. 5:16, Jn. 11:53, Jn. 13:1, Jn. 17:1

2 Beše pak blizu praznik jevrejski, građenje senica.

3 Moj. 23:34, Jn. 7:8

3 Tada Mu rekoše braća Njegova: Iziđi odavde i idi u Judeju, da i učenici Tvoji vide dela koja činiš;

Mt. 12:46, Mk. 3:31, Mk. 3:32, Mk. 6:3, Lk. 8:19, Jn. 2:12, Dela 1:14, 1 Kor. 10:5, Gal. 1:19

4 Jer niko ne čini šta tajno, a sam traži da je poznat. Ako to činiš javi sebe svetu.

5 Jer ni braća Njegova ne verovahu Ga.

Ps. 69:8, Priče 27:10, Mk. 3:21

6 Tada im reče Isus: Vreme moje još nije došlo, a vreme je vaše svagda gotovo.

Prop. 3:1, Jn. 2:4, Dela 1:7

7 Ne može svet mrzeti na vas: a na mene mrzi, jer ja svedočim za nj da su dela njegova zla.

Jn. 3:19, Jn. 15:19

8 Vi iziđite na praznik ovaj: ja još neću izići na praznik ovaj, jer se moje vreme još nije navršilo.

Jn. 8:20

9 Rekavši im ovo osta u Galileji.

10 A kad iziđoše braća Njegova na praznik, tada i sam iziđe, ne javno nego kao tajno.

11 A Jevreji Ga tražahu na praznik i govorahu: Gde je on?

Jn. 11:56

12 I behu za Nj mnoge raspre u narodu: jedni govorahu da je dobar, a drugi: Nije, nego vara narod.

Mt. 21:46, Lk. 7:16, Jn. 6:14, Jn. 9:16

13 Ali niko ne govoraše javno za Nj od straha jevrejskog.

14 Ali odmah u polovini praznika iziđe Isus u crkvu i učaše.

15 I divljahu se Jevreji govoreći: Kako ovaj zna knjige, a nije se učio?

Mt. 13:54, Mk. 6:2, Lk. 4:22, Dela 2:7

16 Tada im odgovori Isus i reče: Moja nauka nije moja, nego Onog koji me je poslao.

Jn. 3:31, Jn. 8:28, Jn. 12:49, Otk. 1:1

17 Ko hoće Njegovu volju tvoriti, razumeće je li ova nauka od Boga ili ja sam od sebe govorim.

Ps. 25:8, Os. 6:2, Mih. 4:2, Lk. 8:15, Jn. 8:43

18 Koji govori sam od sebe, slavu svoju traži; a ko traži slavu onog koji ga je poslao, on je istinit i u njemu nema nepravde.

Jn. 5:41

19 Ne dade li Mojsije vama zakon i niko od vas ne živi po zakonu? Zašto tražite da me ubijete?

Mt. 12:14, Mk. 3:6, Jn. 5:16, Dela 7:38

20 Odgovori narod i reče: Je li đavo u tebi? Ko traži da te ubije?

Jn. 8:48

21 Odgovori Isus i reče im: Jedno delo učinih i svi se divite tome.

22 Mojsije vam dade da se obrezujete (ne kao da je od Mojsija nego od otaca); i u subotu obrezujete čoveka.

1 Moj. 17:10, 1 Moj. 17:12, 3 Moj. 12:3, Lk. 1:59, Dela 15:1, Rim. 4:11, Filip. 3:5

23 Ako se čovek u subotu obrezuje da se ne pokvari zakon Mojsijev, srdite li se na mene što svega čoveka iscelih u subotu?

Lk. 6:9, Jn. 5:8

24 Ne gledajte ko je ko kad sudite, nego pravedan sud sudite.

5 Moj. 1:16, Priče 24:23, Isa. 11:3, Jn. 8:15, 1 Kor. 11:13, Jak. 2:1

25 Tada govorahu neki od Jerusalimljana: Nije li to onaj kog traže da ubiju?

26 I gle, kako govori slobodno i ništa mu ne vele: Da ne doznaše naši knezovi da je on zaista Hristos?

Jn. 18:20

27 Ali ovog znamo otkuda je; a Hristos kad dođe, niko neće znati otkuda je.

28 Tada Isus povika u crkvi učeći i reče: i mene poznajete i znate otkuda sam; i sam od sebe ne dođoh, nego ima Istiniti koji me posla, kog vi ne znate.

Jn. 1:18, Jn. 5:32, Jn. 5:43, Jn. 8:14, Rim. 3:4

29 Ja Ga znam, jer sam od Njega i On me posla.

Mt. 11:27, Jn. 10:15

30 Tada gledahu da Ga uhvate; i niko ne metnu na Nj ruke, jer još ne beše došao čas Njegov.

Mk. 12:12, Jn. 7:44

31 A od naroda mnogi Ga verovaše, i govorahu: Kad dođe Hristos eda li će više čudesa činiti nego Ovaj što čini?

32 Čuše fariseji od naroda takav govor za Njega, i poslaše fariseji i glavari sveštenički sluge da Ga uhvate.

Jn. 7:45

33 Tada reče Isus: Još sam malo vremena s vama, pa idem k Onome koji me posla.

Jn. 13:33

34 Tražićete me i nećete me naći; i gde sam ja vi ne možete doći.

Os. 5:6, Jn. 8:21, Jn. 13:33

35 A Jevreji rekoše među sobom: Kuda će ovaj ići da ga mi ne nađemo? Neće li ići među rastrkane Grke, i Grke učiti?

Isa. 11:12, Dela 11:20, Jak. 1:1, 1 Pet. 1:1

36 Šta znači ova reč što reče: Tražićete me i nećete me naći; i gde sam ja vi ne možete doći?

37 A u poslednji veliki dan praznika stajaše Isus i vikaše govoreći: Ko je žedan neka dođe k meni i pije.

Isa. 55:1, Otk. 22:17

38 Koji me veruje, kao što pismo reče, iz njegova tela poteći će reke žive vode.

5 Moj. 18:15, Isa. 12:3

39 A ovo reče za Duha kog posle primiše oni koji veruju u ime Njegovo: jer Duh Sveti još ne beše na njima, jer Isus još ne beše proslavljen.

Isa. 44:3, Joilo 2:28, Jn. 12:16, Jn. 16:7, Dela 2:17

40 A mnogi od naroda čuvši ove reči govorahu: Ovo je zaista prorok.

5 Moj. 18:15, Jn. 1:21

41 Drugi govorahu: Ovo je Hristos. A jedni govorahu: Zar će Hristos iz Galileje doći?

Jn. 4:42

42 Ne kaza li pismo da će Hristos doći od semena Davidovog, i iz sela Vitlejema odakle beše David?

1 Sam. 16:1, Ps. 132:11, Mt. 2:5, Lk. 2:4

43 Tako raspra postade u narodu Njega radi.

44 A neki od njih hteše da Ga uhvate; ali niko ne metnu ruku na Nj.

45 Dođoše pak sluge ka glavarima svešteničkim i farisejima; i oni im rekoše: Zašto ga ne dovedoste?

46 A sluge odgovoriše: Nikad čovek nije tako govorio kao ovaj čovek.

47 Tada im odgovoriše fariseji: Zar se i vi prevariste?

48 Verova li ga ko od knezova ili od fariseja?

Jn. 7:26, 1 Kor. 1:20, 1 Kor. 1:26

49 Nego narod ovaj, koji ne zna zakon, proklet je.

50 Reče im Nikodim što dolazi k Njemu noću, koji beše jedan od njih:

Jn. 3:2

51 Eda li zakon naš sudi čoveku dokle ga najpre ne sasluša i dozna šta čini?

5 Moj. 1:17, 5 Moj. 17:8, Priče 18:13, Jn. 3:2

52 Odgovoriše mu i rekoše: Nisi li i ti iz Galileje? Razgledaj i vidi da prorok iz Galileje ne dolazi.

1 Car. 17:1, 2 Car. 14:25, Isa. 9:1, Mt. 4:15, Jn. 1:46

53 I otidoše svaki svojoj kući.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I