Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad razume, dakle, Gospod da su čuli fariseji da Isus više učenika dobija i krštava nego Jovan

2 (Isus pak sam ne krštavaše nego učenici Njegovi),

3 Ostavi Judeju, i otide opet u Galileju.

4 A valjalo Mu je proći kroz Samariju.

5 Tako dođe u grad samarijski koji se zove Sihar, blizu sela koje dade Jakov Josifu, sinu svom.

1 Moj. 33:19, 1 Moj. 48:21, Is.N. 24:32

6 A onde beše izvor Jakovljev; i Isus umoran od puta seđaše na izvoru; a beše oko šestog sahata.

2 Sam. 16:14, 2 Car. 4:11

7 Dođe žena Samarjanka da zahvati vode; reče joj Isus; daj mi da pijem.

1 Moj. 24:17

8 (Jer učenici Njegovi behu otišli u grad da kupe jela.)

Jn. 4:27

9 Reče Mu žena Samarjanka; kako ti, Jevrejin budući, možeš iskati od mene, žene Samarjanke, da piješ? Jer se Jevreji ne mešaju sa Samarjanima.

2 Car. 17:24, Jezd. 4:3, Dela 10:28

10 Odgovori Isus i reče joj: Da ti znaš dar Božji, i ko je taj koji ti govori: Daj mi da pijem, ti bi iskala u Njega i dao bi ti vodu živu.

2 Moj. 17:6, Isa. 9:6, Isa. 12:3, Isa. 42:6, Isa. 44:3, Jer. 2:13, Zah. 13:1, Rim. 8:32, 1 Kor. 1:30, 2 Kor. 9:15, Otk. 7:17

11 Reče Mu žena: Gospode! Ni zahvatiti nemaš čim, a studenac je dubok; odakle ćeš dakle uzeti vodu živu?

12 Eda li si ti veći od našeg oca Jakova, koji nam dade ovaj studenac, i on iz njega pijaše i sinovi njegovi i stoka njegova?

Jn. 8:53

13 Odgovori isus i reče joj: Svaki koji pije od ove vode opet će ožedneti;

14 A koji pije od vode koju ću mu ja dati neće ožedneti doveka; nego voda što ću mu ja dati biće u njemu izvor vode koja teče u život večni.

Jn. 6:35, Jn. 7:38

15 Reče Mu žena: Gospode! Daj mi te vode da ne žednim niti da dolazim ovamo na vodu.

Jn. 6:34, Rim. 6:23, 1 Jn. 5:20

16 Reče joj Isus: Idi zovni muža svog, i dođi ovamo.

17 Odgovori žena i reče Mu: Nemam muža. Reče joj Isus: Dobro si kazala: Nemam muža;

18 Jer si pet muževa imala, i sad koga imaš nije ti muž; to si pravo kazala.

19 Reče Mu žena: Gospode! Vidim da si ti prorok.

Lk. 7:16

20 Oci naši moliše se Bogu na ovoj gori, a vi kažete da je u Jerusalimu mesto gde se treba moliti.

1 Moj. 12:6, 5 Moj. 12:5, Sud. 9:7, 2 Dn. 7:12

21 Reče joj Isus: Ženo! Veruj mi da ide vreme kad se nećete moliti Ocu ni na ovoj gori ni u Jerusalimu.

Mal. 1:11, 1 Tim. 2:8

22 Vi ne znate čemu se molite; a mi znamo čemu se molimo: jer je spasenje od Jevreja.

2 Car. 17:29, Isa. 2:3, Joilo 2:32, Mih. 4:2, Lk. 24:47, Rim. 9:4, Rim. 11:18

23 Ali ide vreme, i već je nastalo, kad će se pravi bogomoljci moliti Ocu duhom i istinom, jer Otac hoće takve bogomoljce.

Jn. 1:17, Jn. 14:17, Rim. 8:4, 1 Kor. 3:16, Gal. 5:25, Filip. 3:3, Otk. 21:22

24 Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.

Ps. 145:18, Dela 17:24, 2 Kor. 3:17

25 Reče Mu žena: Znam da će doći Mesija koji se zove Hristos, kad On dođe kazaće nam sve.

5 Moj. 18:15, Dan. 9:24

26 Reče joj Isus: Ja sam koji s tobom govorim.

Mt. 16:20, Mk. 14:61, Jn. 8:25, Jn. 9:37, Rim. 10:20

27 I tada dođoše učenici Njegovi, i čuđahu se gde govoraše sa ženom; ali nijedan ne reče: Šta hoćeš? Ili šta govoriš s njom?

28 A žena ostavi sudove svoje i otide u grad i reče ljudima:

29 Hodite da vidite čoveka koji mi kaza sve što sam učinila: da nije to Hristos?

30 Iziđoše, dakle, iz grada i pođoše k Njemu.

31 A učenici Njegovi moljahu Ga, međutim, govoreći: Ravi! Jedi.

32 A On im reče: Ja imam jelo da jedem za koje vi ne znate.

33 Tada učenici govorahu među sobom: Već ako Mu ko donese da jede?

34 A On im reče: Jelo je moje da izvršim volju Onog koji me je poslao, i da svršim Njegov posao.

Jov 23:12, Jn. 6:38

35 Ne kažete li vi da su još četiri meseca pa će žetva prispeti? Eto, velim vam: podignite oči svoje i vidite njive kako su već žute za žetvu.

Mt. 9:37, Lk. 10:2

36 I koji žnje prima platu, i sabira rod za život večni, da se raduju zajedno i koji seje i koji žnje;

1 Moj. 17:1, Ps. 19:11, Priče 11:18, Dan. 12:3, 1 Kor. 3:8, 1 Sol. 2:20, Jak. 5:20, 2 Jn. 1:8

37 Jer je u tom istinita beseda da je drugi koji seje a drugi koji žnje.

38 Ja vas poslah da žnjete gde se vi ne trudiste; drugi se trudiše, a vi u posao njihov uđoste.

Dela 10:43, 1 Pet. 1:12

39 I iz grada onog mnogi od Samarjana verovaše Ga za besedu žene koja svedočaše: Kaza mi sve što sam učinila.

1 Moj. 49:10

40 Kad dođoše, dakle, Samarjani k Njemu, moljahu Ga da bi ostao kod njih; i onde osta dva dana.

1 Moj. 32:26, Dela 10:48

41 I mnogo ih više verova za Njegovu besedu.

1 Moj. 49:10, Isa. 42:1, Dela 1:8, Rim. 15:8

42 A ženi govorahu: Sad ne verujemo više za tvoju besedu, jer sami čusmo i poznasmo da je Ovaj zaista spas svetu, Hristos.

Isa. 49:6, Mt. 1:21, Lk. 2:30, Jn. 1:29, Jn. 17:8, Dela 13:23, Ef. 2:13, Filip. 3:20, 1 Tim. 1:15, 1 Jn. 4:14

43 A posle dva dana iziđe odande, i otide u Galileju:

44 Jer sam Isus svedočaše da prorok na svojoj postojbini nema časti.

Mt. 13:57, Mk. 6:4, Lk. 4:24

45 A kad dođe u Galileju, primiše Ga Galilejci koji behu videli sve što učini u Jerusalimu na praznik; jer i oni idoše na praznik.

5 Moj. 16:16, Jn. 2:23

46 Dođe pak Isus opet u Kanu galilejsku, gde pretvori vodu u vino. I beše neki carev čovek čiji sin bolovaše u Kapernaumu.

Jn. 2:1, Jn. 2:9, Jn. 2:11

47 Ovaj čuvši da Isus dođe iz Judeje u Galileju, dođe k Njemu i moljaše Ga da siđe i da mu isceli sina; jer beše na samrti.

48 I reče mu Isus: Ako ne vidite znaka i čudesa, ne verujete.

4 Moj. 14:11, Mt. 16:1, Mt. 27:42, Lk. 16:31, Jn. 2:18, 1 Kor. 1:22

49 Reče Mu carev čovek: Gospode! Siđi dok nije umrlo dete moje.

50 Reče mu Isus: Idi, sin je tvoj zdrav. I verova čovek reči koju mu reče Isus, i pođe.

Mt. 8:13

51 I odmah kad on silažaše, gle, sretoše ga sluge njegove i javiše mu govoreći: Sin je tvoj zdrav.

52 Tada pitaše za sahat u koji mu lakše bi; i kazaše mu: Juče u sedmom sahatu pusti ga groznica.

53 Tada razume otac da beše onaj sahat u koji mu reče Isus: Sin je tvoj zdrav. I verova on i sva kuća njegova.

Dela 16:34

54 Ovo opet drugo čudo učini Isus kad dođe iz Judeje u Galileju.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I