Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A u prvi dan nedeljni dođoše vrlo rano na grob, i donesoše mirise što pripraviše, i neke druge žene s njima;

Mt. 28:1, Mk. 16:1, Lk. 23:56, Lk. 24:22, Jn. 20:1

2 Ali nađoše kamen odvaljen od groba.

Jn. 11:38

3 I ušavši ne nađoše telo Gospoda Isusa.

Mk. 16:5

4 I kad se one čuđahu tome, gle, dva čoveka staše pred njima u sjajnim haljinama;

1 Moj. 18:2, Mt. 28:2, Mk. 16:5, Jn. 20:12, Dela 1:10

5 A kad se one uplašiše i oboriše lica k zemlji, rekoše im: Što tražite Živoga među mrtvima?

6 Nije ovde; nego ustade; opomenite se kako vam kaza kad beše još u Galileji,

Mt. 16:21, Mk. 8:31, Lk. 9:22

7 Govoreći da Sin čovečiji treba da se preda u ruke ljudi grešnika i da se razapne i treći dan da ustane.

Dela 8:35

8 I opomenuše se reči Njegovih.

Jn. 2:22, Jn. 14:26

9 I vrativši se od groba javiše sve ovo jedanaestorici i svima ostalim.

Mt. 28:8, Mk. 16:8, Mk. 16:10

10 A to beše Magdalina Marija i Jovana i Marija Jakovljeva i ostale s njima koje kazaše ovo apostolima.

Lk. 8:3

11 I njima se učiniše njihove reči kao laž, i ne verovaše im.

Mk. 16:11, Lk. 24:41

12 A Petar ustavši otrča ka grobu, i natkučivši se vide same haljine gde leže, i otide čudeći se u sebi šta bi.

Jn. 20:3

13 I gle, dvojica od njih iđahu u onaj dan u selo koje beše daleko od Jerusalima šezdeset potrkališta i zvaše se Emaus.

14 A oni govorahu među sobom o svima ovim događajima.

5 Moj. 6:7, Mal. 3:16

15 I kad se oni razgovarahu i zapitkivahu jedan drugog, i Isus približi se, i iđaše s njima.

Mt. 18:20, Mk. 16:12

16 A oči im se držahu da Ga ne poznaše.

Jn. 20:14, Jn. 21:4

17 A On im reče: Kakav je to razgovor koji imate među sobom idući, i što ste neveseli?

Jn. 16:20

18 A jedan, po imenu Kleopa, odgovarajući reče Mu: Zar si ti jedan od crkvara u Jerusalimu koji nisi čuo šta je u njemu bilo ovih dana?

Jn. 19:25

19 I reče im: Šta? A oni Mu rekoše: Za Isusa Nazarećanina, koji beše prorok, silan u delu i u reči pred Bogom i pred svim narodom;

Jn. 3:2, Jn. 6:14, Dela 2:22, Dela 7:22

20 Kako Ga predadoše glavari sveštenički i knezovi naši te se osudi na smrt, i razapeše Ga?

Dela 13:27

21 A mi se nadasmo da je On Onaj koji će izbaviti Izrailja; ali svrh svega toga ovo je danas treći dan kako to bi.

Dela 1:6

22 A uplašiše nas i žene neke od naših koje su bile rano na grobu,

23 I ne našavši tela njegovog dođoše govoreći da su im se anđeli javili koji su kazali da je On živ.

24 I idoše jedni od naših na grob, i nađoše tako kao što i žene kazaše, ali Njega ne videše.

25 I On im reče: O bezumni i sporog srca za verovanje svega što govoriše proroci!

Gal. 3:1

26 Nije li to trebalo da Hristos pretrpi i da uđe u slavu svoju?

Ps. 22:1, Ps. 22:30, Isa. 53:1, Isa. 53:11, Dela 17:3, 1 Kor. 15:3, Filip. 2:6, Filip. 2:10, Jev. 2:8, Jev. 2:10, 1 Pet. 1:11

27 I počevši od Mojsija i od svih proroka kazivaše im šta je za Njega u svemu pismu.

1 Moj. 3:15, 1 Moj. 22:18, 1 Moj. 26:4, 1 Moj. 49:10, 4 Moj. 21:9, 5 Moj. 18:15, Ps. 16:9, Ps. 22:1, Ps. 22:30, Ps. 132:11, Isa. 7:14, Isa. 9:6, Isa. 40:10, Jer. 23:5, Jezek. 37:25, Dan. 9:24

28 I približiše se k selu u koje iđahu, i On činjaše se da hoće dalje da ide.

1 Moj. 19:2, 1 Moj. 32:26, Mk. 6:48

29 I oni Ga ustavljahu govoreći: Ostani s nama, jer je dan nagao, i blizu je noć. I uđe s njima da noći.

Sud. 19:9, Jn. 4:40, Dela 16:15

30 I kad seđaše s njima za trpezom, uze hleb i blagoslovivši prelomi ga i dade im.

31 Tada se njima otvoriše oči i poznaše Ga. I Njega nestade.

32 I oni govorahu jedan drugom: Ne goraše li naše srce u nama kad nam govoraše putem i kad nam kazivaše pismo?

Ps. 39:3

33 I ustavši onaj čas, vratiše se u Jerusalim, i nađoše u skupu jedanaestoricu i koji behu s njima,

34 Koji govorahu: Zaista ustade Gospod, i javi se Simonu.

1 Kor. 15:5

35 I oni kazaše šta bi na putu, i kako Ga poznaše kad prelomi hleb.

36 A kad oni ovo govorahu, i sam Isus stade među njima, i reče im: Mir vam.

Mk. 16:14

37 A oni se uplašiše, i poplašeni budući, mišljahu da vide duha.

38 I reče im: Šta se plašite? I zašto takve misli ulaze u srca vaša?

39 Vidite ruke moje i noge moje: ja sam glavom; opipajte me i vidite; jer duh tela i kostiju nema kao što vidite da ja imam.

1 Jn. 1:1

40 I ovo rekavši pokaza im ruke i noge.

Jn. 20:27

41 A dok oni još ne verovahu od radosti i čuđahu se reče im: Imate li ovde šta za jelo?

Jn. 21:5, Dela 12:14

42 A oni Mu daše komad ribe pečene, i meda u saću.

43 I uzevši izjede pred njima.

Dela 10:41

44 I reče im: Ovo su reči koje sam vam govorio još dok sam bio s vama, da sve treba da se svrši šta je za mene napisano u zakonu Mojsijevom i u prorocima i u psalmima.

Mt. 16:21

45 Tada im otvori um da razumeju pismo.

Mk. 9:31, Dela 16:14, 2 Kor. 4:6

46 I reče im: Tako je pisano, i tako je trebalo da Hristos postrada i da ustane iz mrtvih treći dan;

47 I da se propoveda pokajanje u ime Njegovo i oproštenje greha po svim narodima počevši od Jerusalima.

1 Moj. 12:3, Ps. 22:27, Isa. 49:6, Jer. 31:34, Dan. 9:24, Os. 2:23, Mih. 4:2, Mal. 1:11, Gal. 3:14

48 A vi ste svedoci ovome.

Jn. 15:27, Dela 1:22

49 I gle, ja ću poslati obećanje Oca svog na vas; a vi sedite u gradu jerusalimskom dok se ne obučete u silu s visine.

Isa. 44:3, Joilo 2:28, Dela 1:4, Dela 2:1, Dela 2:33, Dela 16:7

50 I izvede ih napolje do Vitanije, i podignuvši ruke svoje blagoslovi ih.

Dela 1:12

51 I kad ih blagosiljaše, odstupi od njih, i uznošaše se na nebo.

Ef. 1:20

52 I oni Mu su pokloniše, i vratiše se u Jerusalim s velikom radošću.

Dela 1:12

53 I behu jednako u crkvi hvaleći i blagosiljajući Boga. Amin.

Dela 2:46

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I