Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Približavaše se pak praznik prijesnih hlebova koji se zove pasha.

2 Moj. 12:3, 2 Moj. 12:26, 3 Moj. 23:5, Mt. 26:2, Mk. 14:1, 1 Kor. 5:7

2 I gledahu glavari sveštenički i književnici kako bi Ga ubili; ali se bojahu naroda.

Ps. 2:2, Jn. 11:47, Dela 4:27

3 A sotona uđe u Judu, koji se zvaše Iskariot, i koji beše jedan od dvanaestorice.

Mt. 26:14, Mk. 14:10, Jn. 13:2, Jn. 13:27

4 I otišavši govori s glavarima svešteničkim i sa starešinama kako će im Ga izdati.

Dela 4:1

5 I oni se obradovaše, i ugovoriše da mu dadu novce.

Zah. 11:12, Jn. 8:44, 1 Tim. 6:10, 1 Jn. 3:8, Juda 1:11

6 I on se obreče, i tražaše zgodno vreme da im Ga preda tajno od naroda.

7 A dođe dan presnih hlebova u koji trebaše klati pashu;

Mt. 26:17, Mk. 14:12

8 I posla Petra i Jovana rekavši: Idite ugotovite nam pashu da jedemo.

Mk. 14:13

9 A ovi Mu rekoše: Gde hoćeš da ugotovimo?

Mt. 26:16

10 A On im reče: Eto kad uđete u grad, srešće vas čovek koji nosi vodu u krčagu; idite za njim u kuću u koju on uđe,

1 Sam. 10:3

11 I kažite domaćinu: Učitelj veli: gde je gostionica gde ću jesti pashu s učenicima svojim?

Mk. 14:14

12 I on će vam pokazati veliku sobu prostrtu; onde ugotovite.

13 A oni otidoše i nađoše kao što im kaza; i ugotoviše pashu.

14 I kad dođe čas, sede za trpezu, i dvanaest apostola s Njim.

Mk. 14:17

15 I reče im: Vrlo sam želeo da ovu pashu jedem s vama pre nego postradam;

16 Jer vam kažem da je odsele neću jesti dok se ne svrši u carstvu Božijem.

Dela 10:41, Otk. 19:9

17 I uzevši čašu dade hvalu, i reče: Uzmite je i razdelite među sobom;

18 Jer vam kažem da neću piti od roda vinogradskog dok ne dođe carstvo Božije.

Mt. 26:29, Mk. 14:25

19 I uzevši hleb dade hvalu, i prelomivši ga dade im govoreći: Ovo je telo moje koje se daje za vas; ovo činite za moj spomen.

1 Kor. 11:24

20 A tako i čašu po večeri, govoreći: Ova je čaša novi zavet mojom krvi koja se za vas proliva.

1 Kor. 10:16

21 Ali evo ruka izdajnika mog sa mnom je na trpezi.

Ps. 41:9, Mih. 7:5, Mk. 14:18, Jn. 13:21, Jn. 13:26

22 I Sin čovečiji, dakle, ide kao što je uređeno; ali teško čoveku onome koji Ga izdaje!

1 Moj. 3:15, Isa. 53:1, Dan. 9:24, Zah. 13:7, Dela 2:23

23 I oni staše tražiti među sobom koji bi, dakle, od njih bio koji će to učiniti.

Mk. 14:19

24 A posta i prepiranje među njima koji bi se držao među njima da je najveći.

Mt. 18:1, Mk. 9:33, Mk. 9:34, Lk. 9:46

25 A On im reče: Carevi narodni vladaju narodom, a koji njime upravljaju, zovu se dobrotvori.

Mt. 20:25, Mk. 10:42

26 Ali vi nemojte tako; nego koji je najveći među vama neka bude kao najmanji, i koji je starešina neka bude kao sluga.

Lk. 9:48, 1 Pet. 5:3

27 Jer koji je veći, koji sedi za trpezom ili koji služi? Nije li onaj koji sedi za trpezom? A ja sam među vama kao sluga.

Mt. 20:28, Jn. 13:4, Filip. 2:7

28 A vi ste oni koji ste se održali sa mnom u mojim napastima.

Jev. 4:15

29 I ja ostavljam vama carstvo kao što je Otac moj meni ostavio:

Mt. 24:47, Lk. 12:32, 2 Kor. 1:7, 2 Tim. 2:12, Jak. 2:5

30 Da jedete i pijete za trpezom mojom u carstvu mom, i da sedite na prestolima i sudite nad dvanaest koljena Izrailjevih.

2 Sam. 9:9, 2 Sam. 19:28, Ps. 49:14, Dan. 7:22, Mt. 8:11, Mt. 19:28, Lk. 12:37, 1 Kor. 6:2, 1 Kor. 6:3, Otk. 2:26, Otk. 19:9

31 Reče pak Gospod: Simone! Simone! Evo vas ište sotona da bi vas činio kao pšenicu.

Amos 9:9, Lk. 11:24, 1 Pet. 5:8

32 A ja se molih za tebe da tvoja vera ne prestane; i ti kad god obrativši se utvrdi braću svoju.

Ps. 51:13, Jn. 17:9, Jn. 17:11, Jn. 17:15, Jn. 21:15

33 A on Mu reče: Gospode! S Tobom gotov sam i u tamnicu i na smrt ići.

Mk. 14:29, Jn. 13:37

34 A On reče: Kažem ti, Petre! Danas neće zapevati petao dok se triput ne odrekneš da me poznaješ.

Mt. 26:33, Mt. 26:34

35 I reče im: Kad vas poslah bez kese i bez torbe i bez obuće, eda vam šta nedostade? A oni rekoše: Ništa.

Mt. 10:9, Lk. 9:3

36 A On im reče: Ali sad koji ima kesu neka je uzme, tako i torbu; a koji nema neka proda haljinu svoju i kupi nož.

37 Jer vam kažem da još i ovo treba na meni da se izvrši što stoji u pismu: I među zločince metnuše Ga. Jer šta je pisano za mene, svršuje se.

Isa. 53:12, Mk. 15:28

38 A oni rekoše: Gospode! Evo ovde dva noža. A On im reče: Dosta je.

39 I izišavši otide po običaju na goru Maslinsku; a za Njim otidoše učenici Njegovi.

40 A kad dođe na mesto reče im: Molite se Bogu da ne padnete u napast.

Mt. 6:13, Mk. 14:38

41 I sam odstupi od njih kako se može kamenom dobaciti, i kleknuvši na kolena moljaše se Bogu

42 Govoreći: Oče! Kad bi hteo da proneseš ovu čašu mimo mene! Ali ne moja volja nego Tvoja da bude.

Jn. 6:38

43 A anđeo Mu se javi s neba, i krepi Ga.

Mt. 4:11

44 I budući u borenju, moljaše se bolje; znoj pak Njegov beše kao kaplje krvi koje kapahu na zemlju.

Jn. 12:27

45 I ustavši od molitve dođe k učenicima svojim, i nađe ih, a oni spavaju od žalosti,

Dan. 10:9

46 I reče im: Što spavate? Ustanite, molite se Bogu da ne padnete u napast.

47 Dok On još pak govoraše, gle, narod i jedan od dvanaestorice, koji se zvaše Juda, iđaše pred njima, i pristupi k Isusu da Ga celiva. Jer im on beše dao znak: Koga celivam onaj je.

2 Sam. 20:9, Mk. 3:19

48 A Isus mu reče: Juda! Zar celivom izdaješ Sina čovečijeg?

49 A kad oni što behu s Njim videše šta će biti, rekoše Mu: Gospode, da bijemo nožem?

50 I udari jedan od njih slugu poglavara svešteničkog, i odseče mu desno uho.

Mt. 26:51, Mk. 14:47

51 A Isus odgovarajući reče: Ostavite to. I dohvativši se do uha njegovog isceli ga.

52 A glavarima svešteničkim i vojvodama crkvenim i starešinama koji behu došli na Nj reče Isus: Zar kao na hajduka iziđoste s noževima i koljem da me uhvatite?

Mk. 14:48

53 Svaki dan bio sam s vama u crkvi i ne digoste ruku na mene; ali je sad vaš čas i oblast tame.

1 Moj. 3:15, Isa. 37:3, Jn. 12:27, Dela 2:23

54 A kad Ga uhvatiše, odvedoše Ga i uvedoše u dvor poglavara svešteničkog. A Petar iđaše za Njim izdaleka.

Mt. 26:57, Jn. 18:15, Dela 8:32

55 A kad oni naložiše oganj nasred dvora i seđahu zajedno, i Petar seđaše među njima.

Mt. 26:69, Mk. 14:66

56 Videvši ga, pak, jedna sluškinja gde sedi kod ognja, i pogledavši na nj reče: i ovaj beše s njim.

57 A on Ga se odreče govoreći: Ženo! Ne poznajem ga.

58 I malo zatim, vide ga drugi i reče: i ti si od njih. A Petar reče: Čoveče! Nisam.

Mt. 26:71, Mk. 14:68, Jn. 18:25

59 I pošto prođe oko jednog sahata, drugi neko potvrđivaše govoreći: Zaista i ovaj beše s njim; jer je Galilejac.

60 A Petar reče: Čoveče! Ne znam šta govoriš. I odmah dok on još govoraše zapeva petao.

61 I obazrevši se Gospod pogleda na Petra, i Petar se opomenu reči Gospodnje kako mu reče: Pre nego petao zapeva odreći ćeš me se triput.

Jezek. 16:63, Mt. 26:75, Mk. 14:72, Jn. 13:38, Otk. 2:5

62 I izišavši napolje plaka gorko.

Isa. 66:2, Jezek. 7:16, 2 Kor. 7:10

63 A ljudi koji držahu Isusa rugahu Mu se, i bijahu Ga.

Ps. 69:1, Ps. 69:19, Isa. 50:6, Mt. 26:67, Mk. 14:65

64 I pokrivši Ga, bijahu Ga po obrazu i pitahu Ga govoreći: Proreci ko Te udari?

65 I druge mnoge hule govorahu na Nj.

66 I kad svanu, sabraše se starešine narodne i glavari sveštenički i književnici, i odvedoše Ga u svoj sud

Ps. 2:1, Mt. 27:1, Dela 4:26

67 Govoreći: Jesi li ti Hristos? Kaži nam. A On im reče: Ako vam i kažem, nećete verovati.

Jer. 38:15, Mt. 26:63, Mk. 14:61, Jn. 10:24

68 A ako vas i zapitam, nećete mi odgovoriti, niti ćete me pustiti.

69 Odsele će Sin čovečiji sediti s desne strane sile Božije.

Ps. 110:1, Dan. 7:13, Dela 1:11, 1 Sol. 4:16, Jev. 1:3, Otk. 1:7

70 Svi pak rekoše: Ti li si dakle sin Božji? A On im reče: Vi kažete da sam ja.

71 A oni rekoše: Šta nam trebaju više svedočanstva? Jer sami čusmo iz usta njegovih.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I