Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad On u jedan od onih dana učaše narod u crkvi i propovedaše jevanđelje, dođoše glavari sveštenički i književnici sa starešinama,

Mt. 21:23

2 I rekoše Mu govoreći: Kaži nam kakvom vlasti to činiš? Ili ko ti je dao vlast tu?

Dela 4:7

3 A On odgovarajući reče im: i ja ću vas upitati jednu reč, i kažite mi:

4 Krštenje Jovanovo ili bi s neba ili od ljudi?

5 A oni pomišljahu u sebi govoreći: Ako kažemo s neba, reći će: Zašto mu dakle ne verovaste?

6 Ako li kažemo od ljudi, sav će nas narod pobiti kamenjem; jer svi verovahu da Jovan beše prorok.

Mt. 14:5, Mt. 21:26, Lk. 7:29

7 I odgovoriše: Ne znamo otkuda.

Jov 24:13, Rim. 1:18, Rim. 1:21, 2 Kor. 4:3, 2 Sol. 2:9

8 A Isus im reče: Ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim.

Mk. 11:18, Jn. 7:19

9 A narodu poče kazivati priču ovu: Jedan čovek posadi vinograd, i dade ga vinogradarima pa otide na podugo vremena.

Ps. 80:8, Pes. 8:11, Isa. 5:1, Jer. 2:21

10 I u vreme posla k vinogradarima slugu da mu dadu od roda vinogradskog; ali vinogradari izbiše ga, i poslaše praznog.

2 Car. 17:13, 2 Dn. 36:15, Dela 7:52, 1 Sol. 2:15, Jev. 11:36

11 I posla opet drugog slugu; a oni i onog izbiše i osramotivši poslaše praznog.

12 I posla opet trećeg; a oni i onog raniše, i isteraše.

Nem. 9:29

13 Onda reče gospodar od vinograda: Šta ću činiti? Da pošaljem sina svog ljubaznog: eda se kako zastide kad vide njega.

Isa. 7:14, Jn. 3:16, Rim. 8:3, Gal. 4:4

14 A vinogradari videvši njega mišljahu u sebi govoreći: Ovo je naslednik; hodite da ga ubijemo da naše bude dostojanje.

Ps. 2:6, Isa. 9:6, Filip. 2:9, Jev. 1:2

15 I izvedoše ga napolje iz vinograda i ubiše. Šta će dakle učiniti njima gospodar od vinograda?

Jn. 19:1, Jn. 19:29, Dela 3:15, 1 Kor. 2:8

16 Doći će i pogubiće ove vinogradare, i daće vinograd drugima. A oni što slušahu rekoše: Ne dao Bog!

17 A On pogledavši na njih reče: Šta znači dakle ono u pismu: Kamen koji odbaciše zidari onaj posta glava od ugla?

Ps. 118:22, 1 Pet. 2:7

18 Svaki koji padne na taj kamen razbiće se; a na koga on padne satrće ga.

Isa. 8:15, Dan. 2:34

19 I gledahu glavari sveštenički i književnici u onaj čas da dignu ruke na Nj; ali se pobojaše naroda, jer razumeše da njima ovu priču kaza.

20 I pažahu na Njega, i poslaše vrebače, koji se građahu kao da su pobožni: ne bi li Ga uhvatili u reči da Ga predadu poglavarima i vlasti sudijinoj.

Mt. 22:15

21 I upitaše Ga govoreći: Učitelju! Znamo da pravo govoriš i učiš, i ne gledaš ko je ko, nego zaista učiš putu Božijem:

Mk. 12:14

22 Treba li nam ćesaru davati harač, ili ne?

23 A On razumevši njihovo lukavstvo reče im: Šta me kušate?

24 Pokažite mi dinar; čiji je na njemu obraz i natpis? A oni odgovarajući rekoše: Ćesarev.

Mt. 18:28

25 A On im reče: Podajte dakle šta je ćesarevo ćesaru, a šta je Božije Bogu.

Rim. 13:7

26 I ne mogoše reči Njegove pokuditi pred narodom; i diviše se odgovoru Njegovom, i umukoše.

27 A pristupiše neki od sadukeja koji kažu da nema vaskrsenja, i pitahu Ga

Mt. 16:1, Mt. 16:6, Mt. 16:12, Mk. 12:18, Dela 4:1, Dela 23:6

28 Govoreći: Učitelju! Mojsije nam napisa: Ako kome umre brat koji ima ženu, i umre bez dece, da brat njegov uzme ženu, i da podigne seme bratu svom.

1 Moj. 38:8, 5 Moj. 25:5

29 Beše sedam braće, i prvi uze ženu, i umre bez dece;

30 I uze drugi ženu, i on umre bez dece;

31 I treći je uze; a tako i svi sedam; i ne ostaviše dece, i pomreše;

32 A posle svih umre i žena.

33 O vaskrsenju dakle koga će od njih biti žena? Jer je ona sedmorici bila žena.

34 I odgovarajući Isus reče im: Deca ovog sveta žene se i udaju;

35 A koji se udostoje dobiti onaj svet i vaskrsenje iz mrtvih niti će se ženiti ni udavati;

2 Sol. 1:5, Otk. 3:4

36 Jer više ne mogu umreti; jer su kao anđeli; i sinovi su Božiji kad su sinovi vaskrsenja.

Mt. 22:30, Mk. 12:25, Rim. 8:23, 1 Kor. 15:42, 1 Kor. 15:49, 1 Kor. 15:52, 1 Jn. 3:2, Otk. 7:9

37 A da mrtvi ustaju, i Mojsije pokaza kod kupine gde naziva Gospoda Boga Avraamovog i Boga Isakovog i Boga Jakovljevog.

2 Moj. 3:6, Dela 7:32

38 A Bog nije Bog mrtvih nego živih; jer su Njemu svi živi.

Ps. 16:5, Mk. 12:26, Mk. 12:27, Rim. 4:17, Rim. 6:10, Rim. 14:7, 1 Kor. 13:4, Kol. 3:3, Jev. 11:16

39 A neki od književnika odgovarajući rekoše: Učitelju! Dobro si kazao.

40 I već ne smehu ništa da Ga zapitaju. A On im reče:

41 Kako govore da je Hristos sin Davidov?

Isa. 9:6, Mt. 1:1, Mt. 22:41, Mk. 12:35, Lk. 18:38

42 Kad sam David govori u psaltiru: Reče Gospod Gospodu mom: sedi meni s desne strane,

Ps. 110:1, Dela 2:34, 1 Kor. 15:25

43 Dok položim neprijatelje tvoje podnožje nogama tvojim.

44 David dakle Njega naziva Gospodom; pa kako mu je sin?

45 A kad sav narod slušaše, reče učenicima svojim:

Mt. 23:1, Mk. 12:38

46 Čuvajte se od književnika, koji hoće da idu u dugačkim haljinama, i traže da im se klanja po ulicama, i prvih mesta po zbornicama, i začelja na gozbama;

Mt. 23:5, Lk. 11:43

47 Koji jedu kuće udovičke, i lažno se mole Bogu dugo. Oni će još većma biti osuđeni.

Mt. 11:22, Lk. 12:47, Jak. 4:17

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I