Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad uđe u Jerihon i prolažaše kroza nj,

Is.N. 6:26, 1 Car. 16:34

2 I gle, čovek po imenu Zakhej, koji beše starešina carinički, i beše bogat,

3 I iskaše da vidi Isusa da Ga pozna; i ne mogaše od naroda, jer beše malog rasta;

4 I potrčavši napred, pope se na dud da Ga vidi; jer Mu je onuda trebalo proći.

5 I kad dođe Isus na ono mesto, pogledavši gore vide ga, i reče mu: Zakheju! Siđi brzo; jer mi danas valja biti u tvojoj kući.

6 I siđe brzo; i primi Ga radujući se.

7 I svi, kad videše, vikahu na Njega govoreći da grešnom čoveku dođe u kuću.

Mt. 9:11, Lk. 5:30

8 A Zakhej stade i reče Gospodu: Gospode! Evo pola imanja svog daću siromasima, i ako sam koga zaneo vratiću onoliko četvoro.

2 Moj. 20:2, 3 Moj. 6:1, 1 Sam. 12:3, 2 Sam. 12:6, Jov 34:32, Priče 6:31, Lk. 3:14, 2 Kor. 7:11

9 A Isus mu reče: Danas dođe spasenje kući ovoj; jer je i ovo sin Avraamov.

Lk. 13:16, Rim. 4:11, Gal. 3:7

10 Jer je Sin čovečiji došao da nađe i spase šta je izgubljeno.

Mt. 9:13, Mk. 2:17, Lk. 5:32, Rim. 5:8

11 A kad oni to slušahu nastavi kazivati priču; jer beše blizu Jerusalima, i mišljahu da će se odmah javiti carstvo Božije.

Lk. 17:20, Dela 1:6, 2 Sol. 2:1

12 Reče dakle: Jedan čovek od dobrog roda otide u daleku zemlju da primi sebi carstvo, i da se vrati.

Mt. 25:14

13 Dozvavši pak deset svojih sluga dade im deset kesa, i reče im: Trgujte dok se ja vratim.

14 I građani njegovi mržahu na njega, i poslaše za njim poslanike govoreći: Nećemo da on caruje nad nama.

Ps. 2:3, Jn. 1:11

15 I kad se on vrati, pošto primi carstvo, reče da dozovu one sluge kojima dade srebro, da vidi šta je koji dobio.

16 Tada dođe prvi govoreći: Gospodaru! Kesa tvoja donese deset kesa.

17 I reče mu: Dobro, dobri slugo; kad si mi u malom bio veran evo ti vlast nad deset gradova.

Mt. 20:16, Lk. 16:10, Otk. 2:26

18 I dođe drugi govoreći: Gospodaru! Kesa tvoja donese pet kesa.

19 A on reče i onome: i ti budi nad pet gradova.

20 I treći dođe govoreći: Gospodaru! Evo tvoja kesa koju sam zavezao u ubrus i čuvao.

21 Jer sam se bojao tebe: jer si čovek tvrd: uzimaš šta nisi ostavio, i žnješ šta nisi sejao.

2 Moj. 20:19, 2 Tim. 1:7, Jak. 2:19, Otk. 21:8

22 A gospodar mu reče: Po tvojim ću ti rečima suditi, zli slugo! Znao si da sam ja tvrd čovek, uzimam šta nisam sejao:

2 Sam. 1:16, 1 Car. 20:40, Jov 15:6, Priče 18:7, Mt. 25:26, Titu 3:11

23 Pa zašto nisi dao moje srebro trgovcima, i ja došavši primio bih ga s dobitkom?

24 I reče onima što stajahu pred njim: Uzmite od njega kesu i podajte onome što ima deset kesa.

25 I rekoše mu: Gospodaru! On ima deset kesa.

26 A on im odgovori: Jer vam kažem da će se svakome koji ima dati: a od onog koji nema uzeće se od njega i ono što ima.

Mt. 13:12, Lk. 8:18

27 A one moje neprijatelje koji nisu hteli da ja budem car nad njima, dovedite amo, i isecite preda mnom.

28 I kazavši ovo pođe napred, i iđaše gore u Jerusalim.

Mk. 10:32, Lk. 9:51

29 I kad se približi Vitfazi i Vitaniji kod gore koja se zvaše Maslinska, posla dvojicu od učenika svojih

Zah. 14:4, Mt. 21:1, Mk. 11:1, Lk. 19:37, Jn. 8:1, Dela 1:12

30 Govoreći: Idite u to selo prema vama, i kad uđete u njega naći ćete magare privezano na koje nikakav čovek nikad nije usedao; odrešite ga i dovedite.

31 I ako vas ko upita: Zašto drešite: ovako mu kažite: Ono Gospodu treba.

Ps. 50:10, Dela 10:36

32 A kad otidoše poslani, nađoše kao što im kaza.

33 A kad oni drešahu magare rekoše im gospodari od njega: Zašto drešite magare?

34 A oni rekoše: Ono Gospodu treba.

35 I dovedoše ga k Isusu, i baciše haljine svoje na magare, i posadiše Isusa.

2 Car. 9:13, Mk. 11:7, Jn. 12:14

36 A kad iđaše, prostirahu haljine svoje po putu.

Mt. 21:8

37 A kad se približi već da siđe s gore Maslinske, poče sve mnoštvo učenika u radosti hvaliti Boga glasno za sva čudesa što su videli,

38 Govoreći: Blagosloven car koji ide u ime Gospodnje! Mir na nebu i slava na visini!

Ps. 118:26, Mt. 11:9, Mt. 21:9, Lk. 2:14, Lk. 13:35, Ef. 2:14, 1 Tim. 1:17

39 I neki fariseji iz naroda rekoše Mu: Učitelju! Zapreti učenicima svojim.

40 I odgovarajući reče im: Kažem vam: ako oni ućute, kamenje će povikati.

4 Moj. 22:28, Avak. 2:11

41 I kad se približi, ugleda grad i zaplaka za njim

Isa. 53:3, Os. 11:8, Jona 4:5, Jn. 11:35, Rim. 12:15

42 Govoreći: Kad bi i ti znao u ovaj tvoj dan šta je za mir tvoj! Ali je sad sakriveno od očiju tvojih.

43 Jer će doći dani na tebe, i okružiće te neprijatelji tvoji opkopima, i opkoliće te, i obuzeće te sa sviju strana;

Isa. 29:3, Jer. 6:3, Jer. 6:6, Lk. 21:20

44 I razbiće tebe i decu tvoju u tebi, i neće ostaviti u tebi kamena na kamenu, zato što nisi poznao vreme u kome si pohođen.

1 Car. 9:7, Dan. 9:24, Mt. 24:2, Mk. 13:2, Lk. 1:68, Lk. 21:6, 1 Pet. 2:12

45 I ušavši u crkvu stade izgoniti one što prodavahu u njoj i kupovahu,

Mt. 21:9, Mt. 21:12, Jn. 2:14

46 Govoreći im: U pismu stoji: Dom moj dom je molitve, a vi načiniste od njega pećinu hajdučku.

Ps. 93:5, Isa. 56:7, Jer. 7:11

47 I učaše svaki dan u crkvi. A glavari sveštenički i književnici i starešine narodne gledahu da Ga pogube.

Jov 5:12, Jer. 26:2, Mk. 11:17

48 I ne nalažahu šta bi Mu učinili; jer sav narod iđaše za Njim, i slušahu Ga.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I