Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I dogodi Mu se da dođe u subotu u kuću jednog kneza farisejskog da jede hleb; i oni motrahu na Njega.

2 I gle, beše pred Njim nekakav čovek na kome beše debela bolest.

3 I odgovarajući Isus reče zakonicima i farisejima govoreći: Je li slobodno u subotu isceljivati?

Mt. 12:10

4 A oni oćuteše. I dohvativši ga se isceli ga i otpusti.

5 I odgovarajući reče im: Koji od vas ne bi svog magarca ili vola da mu padne u bunar odmah izvadio u dan subotni?

2 Moj. 23:5, 5 Moj. 22:4, Lk. 13:15, Jn. 7:22

6 I ne mogoše Mu odgovoriti na to.

Mt. 22:46

7 A gostima kaza priču, kad opazi kako izbirahu začelja, i reče im:

8 Kad te ko pozove na svadbu, ne sedaj u začelje, da ne bude među gostima ko stariji od tebe;

9 I da ne bi došao onaj koji je pozvao tebe i njega, i rekao ti: Podaj mesto ovome: i onda ćeš sa stidom sesti na niže mesto.

10 Nego kad te ko pozove, došavši sedi na poslednje mesto, da ti kaže kad dođe onaj koji te pozva: Prijatelju! Pomakni se više; tada će tebi biti čast pred onima koji sede s tobom za trpezom.

Priče 15:33, Priče 18:12, Priče 25:7

11 Jer svaki koji se podiže, poniziće se; a koji se ponižuje, podignuće se.

Jov 22:29, Ps. 18:27, Priče 29:23, Mt. 23:12, Lk. 18:14, Jak. 4:6, 1 Pet. 5:5

12 A i onome što ih je pozvao reče: Kad daješ obed ili večeru, ne zovi prijatelje svoje, ni braću svoju, ni rođake svoje, ni susede bogate, da ne bi i oni tebe kad pozvali i vratili ti;

13 Nego kad činiš gozbu, zovi siromahe, kljaste, hrome, slepe;

Nem. 8:10, Nem. 8:12, Jov 31:14, Priče 3:9, Priče 3:28

14 I blago će ti biti što ti oni ne mogu vratiti; nego će ti se vratiti o vaskrsenju pravednih.

Dan. 12:2, Mt. 25:36, Jn. 5:29, Dela 24:15, Otk. 20:5

15 A kad ču to neki od onih što seđahu s Njim za trpezom reče Mu: Blago onome koji jede hleba u carstvu Božijem!

Lk. 22:16, Otk. 19:9

16 A On mu reče: Jedan čovek zgotovi veliku večeru, i pozva mnoge;

2 Car. 6:23, Mt. 22:1, Mt. 22:2

17 I kad bi vreme večeri, posla slugu svog da kaže zvanima: Hajdete, jer je već sve gotovo.

Priče 9:2, Priče 9:5

18 I počeše se izgovarati svi redom; prvi mu reče: Kupih njivu, i valja mi ići da je vidim; molim te izgovori me.

Mt. 6:24, Lk. 8:14, Jn. 5:40, 1 Tim. 6:9, 2 Tim. 4:10

19 I drugi reče: Kupih pet jarmova volova, i idem da ih ogledam; molim te, izgovori me.

20 I treći reče: Oženih se, i zato ne mogu doći.

1 Kor. 7:33

21 I došavši sluga taj kaza ovo gospodaru svom. Tada se rasrdi domaćin i reče sluzi svom: Idi brzo na raskršća i ulice gradske, i dovedi amo siromahe, i kljaste, i bogaljaste, i slepe.

Mt. 28:18, Dela 13:46

22 I reče sluga: Gospodaru, učinio sam kako si zapovedio, i još mesta ima.

23 I reče gospodar sluzi: Iziđi na puteve i među ograde, te nateraj da dođu da mi se napuni kuća.

Priče 1:20, 2 Kor. 5:20

24 Jer vam kažem da nijedan od onih zvanih ljudi neće okusiti moje večere. Jer je mnogo zvanih, ali je malo izabranih.

Mt. 8:11, Dela 13:46, Jev. 3:19

25 Iđaše pak s Njim mnoštvo naroda, i obazrevši se reče im:

26 Ako ko dođe k meni, a ne mrzi na svog oca, i na mater, i na ženu, i na decu, i na braću, i na sestre i na samu dušu svoju, ne može biti moj učenik.

5 Moj. 13:6, 5 Moj. 33:9, Mt. 10:37, Mk. 1:20, Rim. 9:13, Otk. 12:11

27 I ko ne nosi krst svoj i za mnom ne ide, ne može biti moj učenik.

Mt. 16:24, Mk. 8:34, Lk. 9:23

28 I koji od vas kad hoće da zida kulu ne sedne najpre i ne proračuna šta će ga stati, da vidi ima li da može dovršiti?

1 Moj. 11:4, Priče 24:27, Mt. 21:33, 1 Pet. 2:5

29 Da ne bi, kad postavi temelj i ne uzmože dovršiti, svi koji gledaju stali mu se rugati

30 Govoreći: Ovaj čovek poče zidati, i ne može da dovrši.

31 Ili koji car kad pođe s vojskom da se pobije s drugim carem ne sedne najpre i ne drži veću može li s deset hiljada sresti onog što ide na njega sa dvadeset hiljada?

Priče 20:18

32 Ako li ne može, a on pošalje poslenike dok je ovaj još daleko i moli da se pomire.

Jov 22:21, Lk. 12:58, 2 Kor. 6:2

33 Tako dakle svaki od vas koji se ne odreče svega što ima ne može biti moj učenik.

Mt. 19:27, Dela 5:1, 2 Tim. 4:10

34 So je dobra, ali ako so obljutavi, čim će se osoliti?

Mt. 5:13

35 Niti je potrebna u zemlju ni u gnoj; nego je prospu napolje. Ko ima uši da čuje neka čuje.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I