Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad se na njih skupiše hiljade naroda da stadoše gaziti jedan drugog, onda poče najpre govoriti učenicima svojim: Čuvajte se kvasca farisejskog, koji je licemerje.

Mt. 16:6, Mt. 16:11, Mt. 16:12, Mk. 2:15, 1 Kor. 5:7

2 Jer ništa nije sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati;

Prop. 12:14, Mk. 4:22, Lk. 8:17, 1 Kor. 4:5, Otk. 20:12

3 Jer šta u mraku rekoste, čuće se na videlu; i šta na uho šaptaste u kletima, propovedaće se na krovovima.

4 Ali vam kažem, prijateljima svojim: ne bojte se od onih koji ubijaju telo i potom ne mogu ništa više učiniti.

Isa. 8:12, Isa. 51:7, Isa. 51:12, Jer. 1:8, Dela 20:24

5 Nego ću vam kazati koga da se bojite: bojte se Onog koji ima vlast pošto ubije baciti u pakao; da, kažem vam, Onog se bojte.

Ps. 9:17, Mt. 26:41, Mt. 26:46, 2 Pet. 2:4, Otk. 1:18

6 Ne prodaje li se pet vrabaca za dva dinara? I nijedan od njih nije zaboravljen pred Bogom.

Mt. 10:29, Dela 15:18

7 A u vas je i kosa na glavi izbrojana. Ne bojte se dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.

8 Nego vam kažem: koji god prizna mene pred ljudima priznaće i Sin čovečiji njega pred anđelima Božijim;

1 Sam. 2:30, Ps. 119:46, Mt. 10:32, Mk. 8:38, Rim. 10:9, 2 Tim. 2:12, 1 Jn. 2:23

9 A koji se odreče mene pred ljudima njega će se odreći pred anđelima Božijim.

10 I svaki koji reče reč na Sina čovečijeg oprostiće mu se, a koji huli na Svetog Duha neće mu se oprostiti.

Mt. 12:31, Mk. 3:28, 1 Jn. 5:16

11 A kad vas dovedu u zbornice i na sudove i pred poglavare, ne brinite se kako ćete ili šta odgovoriti, ili šta ćete kazati;

Mt. 10:19, Mk. 13:11, Lk. 21:14

12 Jer će vas Sveti Duh naučiti u onaj čas šta treba reći.

2 Moj. 4:12, 1 Pet. 5:7

13 Reče Mu pak neki iz naroda: Učitelju! Reci bratu mom da podeli sa mnom dostojanje.

14 A On mu reče: Čoveče! Ko je mene postavio sudijom ili kmetom nad vama?

Jn. 18:36

15 A njima reče: Gledajte i čuvajte se od lakomstva; jer niko ne živi onim što je suviše bogat.

Priče 28:16, 1 Tim. 6:7

16 Kaza im, pak, priču govoreći: U jednog bogatog čoveka rodi njiva.

17 I mišljaše u sebi govoreći: Šta ću činiti? Nemam u šta sabrati svoju letinu.

18 I reče: Evo ovo ću činiti: pokvariću žitnice svoje i načiniću veće; i onde ću sabrati sva svoja žita i dobro svoje;

19 I kazaću duši svojoj: Dušo! Imaš mnogo imanje na mnogo godina; počivaj, jedi, pij, veseli se.

Ps. 49:18, Priče 27:1, Prop. 11:9, 1 Kor. 15:32

20 A Bog njemu reče: Bezumniče! Ovu noć uzeće dušu tvoju od tebe; a šta si pripravio čije će biti?

Ps. 39:6, Jer. 17:11

21 Tako biva onome koji sebi teče blago, a ne bogati se u Boga.

Mt. 6:20, 1 Tim. 6:18, Jak. 2:5

22 A učenicima svojim reče: Zato vam kažem: ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti; ni telom u šta ćete se obući:

Mt. 6:25, Filip. 4:6

23 Duša je pretežnija od jela i telo od odela.

24 Pogledajte gavrane kako ne seju ni žanju, koji nemaju podrume ni žitnice, i Bog ih hrani: a koliko ste vi pretežniji od ptica?

Jov 39:3, Ps. 147:9

25 A ko od vas brinući se može primaknuti rastu svom lakat jedan?

26 A kad ni najmanje šta ne možete, zašto se brinete za ostalo?

27 Pogledajte ljiljane kako rastu: ne trude se, niti predu; ali ja vam kažem da ni Solomun u svoj slavi svojoj ne obuče se kao jedan od njih.

28 A kad travu po polju, koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odeva, a kamoli vas, maloverni!

29 I vi ne ištite šta ćete jesti ili šta ćete piti, i ne brinite se;

30 Jer ovo sve ištu i neznabošci ovog sveta; a Otac vaš zna da vama treba ovo.

2 Dn. 16:9, Mk. 6:31, Filip. 4:19

31 Nego ištite carstvo Božije, i ovo će vam se sve dodati.

Mt. 6:33, Rim. 8:31, 1 Tim. 4:8

32 Ne boj se malo stado! Jer bi volja vašeg Oca da vam da carstvo.

Mt. 11:25, 2 Sol. 1:11

33 Prodajte šta imate i dajte milostinju; načinite sebi torbe koje neće ovetšati, haznu koja se nikad neće isprazniti, na nebesima, gde se lupež ne prikučuje niti moljac jede.

Mt. 6:20, Mt. 19:21, Lk. 16:9, Dela 2:45, 1 Tim. 6:19

34 Jer gde je vaše blago onde će biti i srce vaše.

Mt. 6:21

35 Neka budu vaša bedra zapregnuta i sveće zapaljene;

Mt. 5:16, Mt. 25:7, Ef. 6:14, Filip. 2:15, 1 Pet. 1:13

36 I vi kao ljudi koji čekaju gospodara svog kad se vrati sa svadbe da mu odmah otvore kako dođe i kucne.

37 Blago onim slugama koje nađe gospodar kad dođe, a oni straže. Zaista vam kažem da će se zapregnuti, i posadiće ih, i pristupiće, te će im služiti.

Mt. 24:46, 2 Tim. 4:7, 1 Pet. 5:1, 2 Pet. 1:10, Otk. 14:13

38 I ako dođe u drugu stražu, i u treću stražu dođe, i nađe ih tako, blago onim slugama.

39 Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koji će čas doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuću svoju.

Jov 24:16, 1 Sol. 5:2, Otk. 16:15

40 I vi, dakle, budite gotovi: jer u koji čas ne mislite doći će Sin čovečiji.

Mt. 25:13, Mk. 13:33, 1 Sol. 5:6, 2 Pet. 3:12, 2 Pet. 3:14

41 A Petar Mu reče: Gospode! Govoriš li nama ovu priču ili svima?

42 A Gospod reče: Ko je dakle taj verni i mudri pristav kog postavi gospodar nad čeljadi svojom da im daje hranu na obrok?

Priče 31:15, Mt. 24:45, Lk. 19:15, 1 Kor. 4:2

43 Blago tom sluzi kog došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako.

44 Zaista vam kažem: nad svim svojim imanjem postaviće ga.

1 Pet. 5:4

45 Ako li kaže sluga u srcu svom: Neće moj gospodar još zadugo doći; i stane biti sluge i sluškinje, i jesti i piti, i opijati se;

46 Doći će gospodar toga sluge u dan kad se ne nada, i u čas kad ne misli, i raseći će ga, i deo njegov metnuće s nevernima.

47 A onaj sluga koji zna volju gospodara svog, i nije se pripravio, niti učinio po volji njegovoj, biće vrlo bijen;

4 Moj. 15:30, 5 Moj. 25:2, Jn. 9:41, Dela 17:30, Jak. 4:17

48 A koji ne zna pa zasluži boj, biće malo bijen. Kome je god mnogo dano mnogo će se iskati od njega; a kome predaše najviše najviše će iskati od njega.

3 Moj. 5:17, 1 Tim. 1:13

49 Ja sam došao da bacim oganj na zemlju; i kako bi mi se htelo da se već zapalio!

Dela 17:6

50 Ali se meni valja krstiti krštenjem, i kako mi je teško dok se ne svrši!

Mt. 20:22

51 Mislite li da sam ja došao da dam mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor.

Mih. 7:6, Mt. 10:34, Jn. 7:43

52 Jer će, odsele, pet u jednoj kući biti razdeljeni, ustaće tri na dva, i dva na tri.

Mt. 10:35

53 Ustaće otac na sina i sin na oca; mati na kćer i kći na mater; svekrva na snahu svoju i snaha na svekrvu svoju.

54 A narodu govoraše: Kad vidite oblak gde se diže od zapada odmah kažete: Biće dažd; i biva tako.

1 Car. 18:44, Mt. 16:1, Mt. 16:2

55 I kad vidite jug gde duva kažete: Biće vrućina; i biva.

Jov 37:17

56 Licemeri! Lice neba i zemlje umete poznavati, a vreme ovo kako ne poznajete?

Lk. 19:42, 1 Kor. 1:19, Gal. 4:4

57 Zašto pak i sami od sebe ne sudite pravedno?

1 Kor. 11:13

58 Jer kad ideš sa svojim suparnikom knezu, gledaj ne bi li se na putu s njim poravnao da te ne pritegne sudiji, i sudija da te ne preda sluzi, i sluga da te ne baci u tamnicu.

Ps. 32:6, Priče 25:8, Isa. 55:6, Jev. 3:7

59 Kažem ti: nećeš odande izići dok ne daš i poslednji dinar.

Mt. 18:34, Mk. 12:42, 2 Sol. 1:9

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I