Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A potom izabra Gospod i drugih sedamdesetoricu, i posla ih po dva i dva pred licem svojim u svaki grad i u mesto kuda htede sam doći.

Mt. 10:1

2 A reče im: Žetva je dakle velika, a poslenika malo; nego se molite Gospodaru od žetve da izvede poslenike na žetvu svoju.

Jer. 3:15, Mt. 9:37, Jn. 4:35, 1 Kor. 12:28, 2 Sol. 3:1

3 Idite; eto ja vas šaljem kao jaganjce među vukove.

Mt. 10:16

4 Ne nosite kese ni torbe ni obuće, i nikoga ne pozdravljajte na putu.

2 Car. 4:20, Mt. 10:9, Lk. 9:3

5 U koju god kuću uđete najpre govorite: Mir kući ovoj.

Mt. 10:12

6 I ako dakle bude onde sin mira, ostaće na njemu mir vaš; ako li ne bude, vratiće se k vama.

7 A u onoj kući budite, i jedite i pijte šta u njih ima; jer je poslenik dostojan svoje plate; ne prelazite iz kuće u kuću.

Mt. 10:10, Mt. 10:11, 1 Kor. 9:4, 1 Kor. 9:14, 1 Kor. 10:27, Ef. 5:15, 1 Tim. 5:18

8 I u koji god grad dođete i prime vas, jedite šta se donese pred vas.

9 I isceljujte bolesnike koji su u njemu, i govorite im: Približi se k vama carstvo Božije.

Isa. 2:2, Mt. 3:2, Lk. 9:2, Rim. 10:8, Titu 2:11

10 I u koji god grad dođete i ne prime vas, izišavši na ulice njegove recite:

11 I prah od grada vašeg koji je prionuo za nas otresamo vam; ali ovo znajte da se približi k vama carstvo Božije.

Jezek. 2:5, Mt. 10:14, Lk. 9:5, Dela 13:51

12 Kažem vam da će Sodomu biti lakše u onaj dan negoli gradu onom.

Plač 4:6, Jezek. 16:48

13 Teško tebi, Horazine! Teško tebi, Vitsaido! Jer da su u Tiru i u Sidonu bila čudesa što su bila u vama, davno bi se u vreći i u pepelu sedeći pokajali.

Jezek. 3:6, Jona 3:5, Mt. 11:21

14 Ali Tiru i Sidonu biće lakše na sudu nego vama.

15 I ti, Kapernaume! Koji si se do nebesa podigao do pakla ćeš propasti.

1 Moj. 11:4, 5 Moj. 1:28, Isa. 14:13, Isa. 14:16, Jezek. 26:20, Mt. 11:23

16 Ko vas sluša mene sluša; i ko se vas odriče mene se odriče; a ko se mene odriče, odriče se Onog koji je mene poslao.

2 Moj. 16:8, Jn. 5:23, Jn. 13:20, 1 Kor. 14:37, 1 Sol. 4:8

17 Vratiše se pak sedamdesetorica s radosti govoreći: Gospode! I đavoli nam se pokoravaju u ime Tvoje.

18 A On im reče: Ja videh sotonu gde spade s neba kao munja.

Jn. 12:31, Jn. 16:11, Jev. 2:14

19 Evo vam dajem vlast da stajete na zmije i na skorpije i na svaku silu neprijateljsku, i ništa vam neće nauditi.

Mk. 16:18, Dela 28:4, Dela 28:5

20 Ali se tome ne radujte što vam se duhovi pokoravaju, nego se radujte što su vaša imena napisana na nebesima.

2 Moj. 32:32, Ps. 69:28, Isa. 4:3, Dan. 12:1, Otk. 13:8

21 U taj čas obradova se Isus u duhu i reče: Hvalim Te, Oče, Gospode neba i zemlje, što si ovo sakrio od premudrih i razumnih, a kazao si prostima. Da, Oče, jer je tako bila volja Tvoja.

Mt. 11:25, 1 Kor. 1:19, 1 Kor. 2:6

22 I okrenuvši se k učenicima reče: Sve je meni predao Otac moj, i niko ne zna ko je Sin osim Oca, ni ko je Otac osim Sina, i ako Sin hoće kome kazati.

Mt. 28:18, Jn. 1:18, 2 Kor. 4:6, Ef. 1:21, Filip. 2:9

23 I okrenuvši se k učenicima nasamo reče: Blago očima koje vide šta vi vidite.

Mt. 13:16

24 Jer vam kažem da su mnogi proroci i carevi želeli videti šta vi vidite, i ne videše; i čuti šta vi čujete, i ne čuše.

1 Pet. 1:10

25 I gle, ustade jedan zakonik i kušajući Ga reče: Učitelju! Šta ću činiti da dobijem život večni?

Mt. 22:35, Jn. 6:28

26 A On mu reče: Šta je napisano u zakonu? Kako čitaš?

27 A on odgovarajući reče: Ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim, i svom dušom svojom, i svom snagom svojom, i svom misli svojom, i bližnjeg svog kao samog sebe.

3 Moj. 19:18, 5 Moj. 6:5, Mt. 19:19, Mk. 12:30, Rim. 13:9

28 Reče mu pak: Pravo si odgovorio; to čini i bićeš živ.

3 Moj. 18:5, Nem. 9:29

29 A on htede da se opravda, pa reče Isusu: A ko je bližnji moj?

Lk. 16:15

30 A Isus odgovarajući reče: Jedan čovek silažaše iz Jerusalima u Jerihon, pa ga uhvatiše hajduci, koji ga svukoše i izraniše, pa otidoše, ostavivši ga pola mrtva.

31 A iznenada silažaše onim putem nekakav sveštenik, i videvši ga prođe.

Ps. 38:11

32 A tako i Levit kad je bio na onome mestu, pristupi, i videvši ga prođe.

33 A Samarjanin nekakav prolazeći dođe nad njega, i videvši ga sažali mu se;

Jn. 4:9

34 I pristupivši zavi mu rane i zali uljem i vinom; i posadivši ga na svoje kljuse dovede u gostionicu, i ustade oko njega.

Isa. 1:6

35 I sutradan polazeći izvadi dva groša te dade krčmaru, i reče mu: Gledaj ga, i šta više potrošiš ja ću ti platiti kad se vratim.

36 Šta misliš, dakle, koji je od one trojice bio bližnji onome što su ga bili uhvatili hajduci?

37 A on reče: Onaj koji se smilovao na njega. A Isus mu reče: Idi, i ti čini tako.

38 A kad iđahu putem i On uđe u jedno selo, a žena neka, po imenu Marta, primi Ga u svoju kuću.

39 I u nje beše sestra, po imenu Marija, koja i sede kod nogu Isusovih i slušaše besedu Njegovu.

2 Car. 4:38

40 A Marta se beše zabunila kako će Ga dočekati, i prikučivši se reče: Gospode! Zar Ti ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služim? Reci joj, dakle, da mi pomogne.

41 A Isus odgovarajući reče joj: Marta! Marta! Brineš se i trudiš za mnogo,

42 A samo je jedno potrebno. Ali je Marija dobri deo izabrala, koji se neće uzeti od nje.

Priče 4:7, 1 Kor. 7:34, 1 Pet. 3:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I