Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Sazvavši, pak, dvanaestoricu dade im silu i vlast nad svim đavolima, i da isceljuju od bolesti.

Mt. 10:1, Mk. 3:13, Mk. 16:17, Jn. 14:12, Dela 1:8, Dela 3:6

2 I posla ih da propovedaju carstvo Božije, i da isceljuju bolesnike.

Mt. 10:7, Mk. 6:12, Lk. 10:1, Lk. 10:9

3 I reče im: Ništa ne uzimajte na put, ni štapa ni torbe ni hleba ni novaca, niti po dve haljine da imate.

Ps. 37:3, Mt. 10:9, Mk. 6:8, Lk. 10:4, Lk. 22:35

4 U koju kuću uđete onde budite i odande polazite.

Mt. 10:11, Mk. 6:10

5 I gde vas ne prime izlazeći iz grada onog otresite i prah s nogu svojih, za svedočanstvo na njih.

Mt. 10:14, Dela 13:51

6 A kad iziđoše, iđahu po selima propovedajući jevanđelje i isceljujući svuda.

Mt. 9:24, Dela 9:40

7 A kad ču Irod četvorovlasnik šta On čini, ne mogaše se načuditi, jer neki govorahu da je Jovan ustao iz mrtvih,

Mk. 6:14

8 A jedni da se Ilija pojavio, a jedni da je ustao koji od starih proroka.

Mt. 16:14

9 I reče Irod: Jovana ja posekoh; ali ko je to o kome ja takva čudesa slušam? I željaše Ga videti.

Lk. 23:8

10 I vrativši se apostoli kazaše Mu šta su počinili. I uzevši ih otide nasamo u pustinju kod grada koji se zvaše Vitsaida.

Mt. 14:13, Mk. 6:30

11 A narod razumevši pođe za Njim, i primivši ih govoraše im o carstvu Božijem i isceljivaše koji trebahu isceljivanja.

12 A dan stade naginjati. Tada pristupiše dvanaestorica i rekoše Mu: Otpusti narod, neka idu na konak u okolna sela i palanke, i nek nađu jela, jer smo ovde u pustinji.

Mk. 6:35, Jn. 6:1, Jn. 6:5

13 A On im reče: Podajte im vi neka jedu. A oni rekoše: U nas nema više od pet hlebova i dve ribe; već ako da idemo mi da kupimo na sve ove ljude jela?

4 Moj. 11:22, 2 Car. 4:42, 2 Car. 4:43, Ps. 78:19

14 Jer beše ljudi oko pet hiljada. Ali On reče učenicima svojim: Posadite ih na gomile po pedeset.

15 I učiniše tako, i posadiše ih sve.

16 A On uze onih pet hlebova i obe ribe, i pogledavši na nebo blagoslovi ih i prelomi, i davaše učenicima da razdadu narodu.

17 I jedoše i nasitiše se svi, i nakupiše komada dvanaest kotarica što im preteče.

Ps. 145:15

18 I kad se jedanput moljaše Bogu nasamo, s Njim behu učenici, i zapita ih govoreći: Ko govore ljudi da sam ja?

Mt. 16:13, Mk. 8:27

19 A oni odgovarajući rekoše: Jedni vele da si Jovan krstitelj, a drugi da si Ilija; a drugi da je koji ustao od starih proroka.

Mt. 14:2

20 A On im reče: A vi šta mislite ko sam ja? A Petar odgovarajući reče: Hristos Božji.

Mk. 8:29, Jn. 1:41, Jn. 1:49, Jn. 6:69, Rim. 10:9, 1 Jn. 4:14

21 A On im zapreti i zapovedi da nikome ne kazuju to,

Mt. 16:20

22 Govoreći da Sin čovečiji treba mnogo postradati, i da će Ga starešine i glavari sveštenički i književnici okriviti, i da će Ga ubiti, i treći dan da će ustati.

Mk. 8:31, Lk. 18:31, Lk. 24:6

23 A svima govoraše: Ko hoće da ide za mnom neka se odreče sebe i uzme krst svoj i ide za mnom.

Mt. 10:38, Mk. 8:34, Lk. 14:27

24 Jer ko hoće dušu svoju da sačuva, izgubiće je; a ko izgubi dušu svoju mene radi onaj će je sačuvati.

25 Jer kakvu će korist imati čovek ako sav svet pridobije, a sebe izgubi ili sebi naudi?

Ps. 49:6, Mt. 16:26, Mk. 8:36, Dela 1:18, Dela 1:25, Otk. 18:7

26 Jer ko se postidi mene i mojih reči, njega će se Sin čovečiji postideti kad dođe u slavi svojoj i Očevoj i svetih anđela.

Mk. 8:38, 2 Tim. 2:12

27 A zaista vam kažem: imaju neki među ovima što stoje ovde koji neće okusiti smrt dok ne vide carstvo Božje.

Mt. 16:28

28 A kad prođe osam dana posle onih reči, uze Petra i Jovana i Jakova i iziđe na goru da se pomoli Bogu.

Mt. 17:1

29 I kad se moljaše postade lice Njegovo drugačije, i odelo Njegovo belo i sjajno.

2 Moj. 34:29, 2 Moj. 34:35

30 I gle, dva čoveka govorahu s Njim, koji behu Mojsije i Ilija.

2 Car. 2:11, Rim. 3:21

31 Pokazaše se u slavi, i govorahu o izlasku Njegovom koji Mu je trebalo svršiti u Jerusalimu.

Ps. 17:15, Filip. 3:21, Kol. 3:4, 1 Jn. 3:2

32 A Petar i koji behu s njim behu zaspali; ali probudivši se videše slavu Njegovu i dva čoveka koji s Njim stajahu.

Dan. 8:18, Dan. 10:9, Mt. 26:40, Mt. 26:43, Lk. 22:45

33 I kad se odvojiše od Njega reče Petar Isusu: Učitelju! Dobro nam je ovde biti; i da načinimo tri senice: jednu Tebi, i jednu Mojsiju, i jednu Iliji: ne znajući šta govoraše.

34 A dok On to govoraše dođe oblak i zakloni ih; i uplašiše se kad zađoše u oblak.

35 I ču se glas iz oblaka govoreći: Ovo je Sin moj ljubazni, Njega poslušajte.

2 Moj. 23:21, 5 Moj. 18:15, 5 Moj. 18:18, Mt. 3:17, Jn. 12:28, 2 Pet. 1:16

36 I kad se čujaše glas nađe se Isus sam. I oni ućutaše, i nikom ne javiše ništa u one dane od onog šta videše.

Mt. 17:9, Mk. 9:8

37 A dogodi se drugi dan kad siđoše s gore srete Ga mnoštvo naroda.

Mt. 17:14, Mk. 9:14

38 I gle, čovek iz naroda povika govoreći: Učitelju! Molim Ti se, pogledaj na sina mog, jer mi je jedinac:

39 I gle, hvata ga duh, i ujedanput viče, i lomi ga s penom, i jedva otide od njega kad ga izlomi;

40 I molih učenike Tvoje da ga isteraju, pa ne mogoše.

Mk. 9:18

41 I odgovarajući Isus reče: O rode neverni i pokvareni! Dokle ću biti s vama i trpeti vas? Dovedi mi sina svog amo:

42 A dok još iđaše k Njemu obori ga đavo, i stade ga lomiti. A Isus zapreti duhu nečistom, i isceli momče, i dade ga ocu njegovom.

43 I svi se divljahu veličini Božijoj. A kad se svi čuđahu svemu što činjaše Isus, reče učenicima svojim:

44 Metnite vi u uši svoje ove reči: jer Sin čovečiji treba da se preda u ruke čovečije.

Mt. 17:22

45 A oni ne razumeše reč ovu; jer beše sakrivena od njih da je ne mogoše razumeti; i bojahu se da Ga zapitaju za ovu reč.

Mk. 9:32, Lk. 2:50

46 A uđe misao u njih ko bi bio najveći među njima.

Mt. 18:1

47 A Isus znajući pomisli srca njihovih uze dete i metnu ga preda se,

48 I reče im: Koji primi ovo dete u ime moje, mene prima; i koji mene prima, prima Onog koji me je poslao; jer koji je najmanji među vama on je veliki.

Mt. 18:5, Mt. 23:11, Mk. 9:37, Mk. 10:43, Jn. 12:44

49 A Jovan odgovarajući reče: Učitelju! Videsmo jednog gde imenom Tvojim izgoni đavole, i zabranismo mu, jer ne ide s nama za Tobom.

4 Moj. 11:28, Mk. 9:38

50 I reče mu Isus: Ne branite; jer ko nije protiv vas s vama je.

Mt. 12:30, Lk. 11:23, 1 Kor. 12:3

51 A kad se navršiše dani uzeća Njegovog, On nameri da ide pravo u Jerusalim.

Dan. 11:17, Mk. 16:19, Dela 1:2

52 I posla glasnike pred licem svojim; i oni otidoše i dođoše u selo samarjansko da Mu ugotove gde će noćiti.

53 I ne primiše Ga; jer videše da ide u Jerusalim.

Jn. 4:4, Jn. 4:9

54 A kad videše učenici Njegovi, Jakov i Jovan, rekoše: Gospode! Hoćeš li da kažemo da oganj siđe s neba i da ih istrebi kao i Ilija što učini?

1 Car. 18:38, 2 Car. 1:10, 2 Car. 1:12, Mk. 3:17, Otk. 13:13

55 A On okrenuvši se zapreti im i reče: Ne znate kakvog ste vi duha;

Jov 2:10, Rim. 10:2

56 Jer Sin čovečiji nije došao da pogubi duše čovečije nego da sačuva. I otidoše u drugo selo.

Mt. 9:13, Jn. 3:17

57 A kad iđahu putem reče Mu neko: Gospode! Ja idem za Tobom kud god Ti pođeš.

Mt. 8:19

58 I reče mu Isus: Lisice imaju jame i ptice nebeske gnezda: a Sin čovečiji nema gde zakloniti glave.

59 A drugom reče: Hajde za mnom. A on reče: Gospode! Dopusti mi da idem najpre da ukopam oca svog.

Mt. 8:21

60 A Isus reče mu: Ostavi neka mrtvi ukopavaju svoje mrtvace; a ti hajde te javljaj carstvo Božije.

61 A drugi reče: Gospode! Ja idem za Tobom; ali dopusti mi najpre da idem da se oprostim s domašnjima svojim.

1 Car. 19:20

62 A Isus reče mu: Nijedan nije pripravan za carstvo Božije koji metne ruku svoju na plug pa se obzire natrag.

Lk. 17:31, Filip. 3:13, Jev. 6:4

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I