Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I odmah ujutru učiniše veće glavari sveštenički sa starešinama i književnicima, i sav sabor, i svezavši Isusa odvedoše Ga i predadoše Pilatu.

Ps. 2:2, Dan. 6:7, Jn. 18:28, Dela 3:13, Dela 4:26

2 I upita Ga Pilat: Jesi li ti car judejski? A On odgovarajući reče mu: Ti kažeš.

Mt. 2:2, Jn. 18:29, Jn. 18:33, 1 Tim. 6:13

3 I tužahu Ga glavari sveštenički vrlo.

1 Pet. 2:23

4 A Pilat opet upita Ga govoreći: Zar ništa ne odgovaraš? Gledaj šta svedoče na tebe.

Mt. 26:62, Jn. 19:10

5 Ali Isus više ne odgovori ništa tako da se divljaše Pilat.

Isa. 53:7, Jn. 19:9

6 A o svakom prazniku puštaše im po jednog sužnja koga iskahu.

Mt. 27:15, Lk. 23:17, Jn. 18:39

7 A beše jedan zatvoren, po imenu Varava, sa svojim drugarima koji su u buni prolili krv.

8 I povikavši narod stade iskati što im svagda činjaše.

9 A Pilat im odgovori govoreći: Hoćete li da vam pustim cara judejskog?

10 Jer znaše da su Ga iz zavisti predali glavari sveštenički.

Dela 7:9, Dela 7:51

11 Ali glavari sveštenički podgovoriše narod bolje Varavu da traže da im pusti.

Mt. 27:20, Dela 3:14

12 A Pilat opet odgovarajući reče im: A šta hoćete da činim s tim što ga zovete carem judejskim?

Ps. 2:6, Isa. 9:6, Jer. 23:5, Mih. 5:2, Zah. 9:9

13 A oni opet povikaše: Raspni ga.

14 A Pilat im reče: A kakvo je zlo učinio? A oni glasno vikahu: Raspni ga.

15 A Pilat želeći ugoditi narodu pusti im Varavu, a Isusa šibavši predade da Ga razapnu.

Priče 29:25, Lk. 23:24, Jn. 19:1, Jn. 19:16

16 A vojnici Ga odvedoše u sudnicu, i sazvaše svu četu vojnika,

Mt. 27:27

17 I obukoše Mu skerletnu kabanicu, i opletavši venac od trnja metnuše na Nj.

18 I stadoše Ga pozdravljati govoreći: Zdravo, care judejski!

19 I bijahu Ga po glavi trskom, i pljuvahu na Nj, i padajući na kolena poklanjahu Mu se.

20 I kad Mu se narugaše, svukoše s Njega skerletnu kabanicu, i obukoše Ga u Njegove haljine i izvedoše Ga da Ga razapnu.

21 I nateraše nekog Simona iz Kirine, oca Aleksandrovog i Rufovog, koji iđaše iz polja, da Mu ponese krst.

Mt. 27:32, Lk. 23:26, Rim. 16:13

22 I dovedoše Ga na mesto Golgotu, koje će reći: Kosturnica.

Lk. 23:33, Jn. 19:17, Dela 7:58, Jev. 13:12

23 I davahu Mu da pije vino sa smirnom, a On ne uze.

Ps. 69:21

24 I kad Ga razapeše, razdeliše haljine Njegove bacajući kocke za njih ko će šta uzeti.

Ps. 22:18, Jn. 19:23

25 A beše sat treći kad Ga razapeše.

Mt. 27:45, Lk. 23:44, Jn. 19:14

26 I beše natpis Njegove krivice napisan: Car judejski.

5 Moj. 23:5, Mt. 27:37, Jn. 19:19

27 I s Njim raspeše dva hajduka, jednog s desne, a jednog s leve strane Njemu.

28 I izvrši se pismo koje govori: i metnuše Ga među zločince.

Isa. 53:12

29 I koji prolažahu, huljahu na Nj mašući glavama svojim i govoreći: Aha! Ti što crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš,

Ps. 22:7, Ps. 35:15, Mk. 14:58, Jn. 2:19

30 Pomozi sam sebi i siđi s krsta.

31 Tako i glavari sveštenički s književnicima rugahu se govoreći jedan drugom: Drugima pomože, a sebi ne može pomoći.

32 Hristos car Izrailjev neka siđe sad s krsta da vidimo, pa ćemo mu verovati. I oni što behu s Njim razapeti rugahu Mu se.

Mt. 27:43, 1 Pet. 2:23

33 A u šestom satu bi tama po svoj zemlji do sata devetog.

Lk. 23:44

34 I u devetom satu povika Isus glasno govoreći: Eloi! Eloi! Lama savahtani? Koje znači: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?

Ps. 22:1, Jev. 5:7

35 I neko od onih što stajahu onde čuvši to govorahu: Eno zove Iliju.

36 A jedan otrča te napuni sunđer octa, pa nataknuvši na trsku pojaše Ga govoreći: Stanite da vidimo hoće li doći Ilija da ga skine.

Ps. 69:21, Mt. 27:48, Jn. 19:29

37 A Isus povika glasno, i izdahnu.

Mt. 27:50, Lk. 23:46, Jn. 19:30

38 I zavesa crkvena razdre se na dvoje s vrha do na dno.

2 Moj. 26:31, Ef. 2:14, Jev. 4:14, Jev. 6:19, Jev. 9:6, Jev. 9:24, Jev. 10:19

39 A kad vide kapetan koji stajaše prema Njemu da s takvom vikom izdahnu, reče: Zaista čovek ovaj Sin Božji beše.

5 Moj. 32:31

40 A behu i žene koje gledahu izdaleka, među kojima beše i Marija Magdalina i Marija Jakova malog i Josije mati, i Solomija,

Ps. 38:11, Lk. 23:49

41 Koje iđahu za Njim i kad beše u Galileji, i služahu Mu; i druge mnoge koje behu došle s Njim u Jerusalim.

Lk. 8:2, Dela 17:12

42 I kad bi uveče (jer beše petak, to jest uoči subote),

Mt. 27:57, Lk. 23:50, Jn. 19:38

43 Dođe Josif iz Arimateje, pošten savetnik, koji i sam carstvo Božje čekaše, i usudi se te uđe k Pilatu i zaiska telo Isusovo.

Ps. 25:2, Ps. 27:14, Ps. 37:7, Ps. 37:34, Isa. 8:16, Isa. 30:18, Isa. 40:27, Isa. 64:4

44 A Pilat se začudi da je već umro; i dozvavši kapetana zapita ga: Je li davno umro?

45 I doznavši od kapetana, dade telo Josifu.

46 I kupivši platno, i skinuvši Ga, obavi platnom, i metnu Ga u grob koji beše isečen u kamenu, i navali kamen na vrata od groba.

Isa. 53:9, Jn. 20:1

47 A Marija Magdalina i Marija Josijina gledahu gde Ga metahu.

Lk. 23:55

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I