Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad izlažaše iz crkve reče Mu jedan od učenika Njegovih: Učitelju! Gle kakvo je kamenje, i kakva građevina!

Mt. 24:1, Lk. 21:5

2 I odgovarajući Isus reče mu: Vidiš li ovu veliku građevinu? Ni kamen na kamenu neće ovde ostati koji se neće razmetnuti.

Lk. 19:44

3 I kad seđaše na gori Maslinskoj prema crkvi, pitahu Ga samog Petar i Jakov i Jovan i Andrija:

4 Kaži nam kad će to biti? I kakav će znak biti kad će se to sve svršiti?

Lk. 21:7

5 A Isus odgovarajući im poče govoriti: Čuvajte se da vas ko ne prevari.

Jer. 29:8, Ef. 5:6

6 Jer će mnogi doći u moje ime govoreći: Ja sam; i mnoge će prevariti.

7 A kad čujete ratove i glasove o ratovima, ne plašite se; jer treba da to bude; ali to još nije posledak.

Jer. 4:27, Jer. 5:10

8 Ustaće narod na narod i carstvo na carstvo; i zemlja će se tresti po svetu; i biće gladi i bune. To je početak stradanja.

9 A vi se čuvajte; jer će vas predavati u sudove i po zbornicama biće vas, i pred kraljeve i careve izvodiće vas mene radi za svedočanstvo njima.

Mt. 10:17, Otk. 2:10

10 I u svim narodima treba da se najpre propovedi jevanđelje.

Mt. 24:14, Rim. 10:18

11 A kad vas povedu da predaju, ne brinite se unapred šta ćete govoriti, niti mislite; nego šta vam se da u onaj čas ono govorite; jer vi nećete govoriti nego Duh Sveti.

2 Moj. 24:12, Lk. 12:11, Lk. 21:14, Dela 2:4, Dela 4:8, Dela 4:31

12 I predaće brat brata na smrt i otac sina, i ustaće deca na roditelje i pobiće ih.

Mih. 7:6, Mt. 10:21, Mt. 24:10, Lk. 21:16

13 I svi će omrznuti na vas imena mog radi. Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.

Dan. 12:12, 2 Tim. 4:7, Jev. 3:6, Jev. 3:14, Otk. 2:7, Otk. 2:10, Otk. 3:10

14 A kad vidite mrzost opustošenja, za koju govori prorok Danilo, da stoji gde ne treba (koji čita da razume): tada koji budu u Judeji neka beže u gore;

Dan. 9:27, Mt. 24:15, Lk. 21:21

15 I koji bude na krovu da ne silazi u kuću, niti da ulazi da uzme šta iz kuće svoje;

Lk. 17:31

16 I koji bude u polju da se ne vraća natrag da uzme haljinu svoju.

17 Ali teško trudnima i dojiljama u te dane!

Lk. 23:29

18 Nego se molite Bogu da ne bude bežanje vaše u zimu.

19 Jer će u dane te biti nevolja kakva nije bila od početka stvorenja koje je Bog stvorio do sad, i neće ni biti.

5 Moj. 28:15, Dan. 9:12, Dan. 9:26, Dan. 12:1, Joilo 2:2

20 I da Gospod ne skrati dane niko ne bi ostao; ali izabranih radi, koje izabra, skratio je dane.

21 Tada ako vam ko reče: Evo ovde je Hristos, ili: Eno onde, ne verujte.

5 Moj. 13:1, Mt. 24:5, Mt. 24:23, Lk. 17:23, Lk. 21:8

22 Jer će izaći lažni Hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane.

Mt. 24:24, Jn. 10:27, Rim. 8:28, Rim. 8:37, 2 Sol. 2:8, 1 Pet. 1:5, 1 Jn. 2:26

23 Ali vi se čuvajte: eto vam sve kazah napred.

Mt. 7:15, Lk. 21:8, 2 Pet. 3:17

24 Ali u te dane, posle te nevolje, sunce će pomrčati, i mesec svoju svetlost izgubiti.

Dan. 7:10, Joilo 2:31, Sof. 1:15, Lk. 21:25, Dela 2:20

25 I zvezde će spadati s neba i sile nebeske pokrenuti se.

26 I tada će ugledati Sina čovečjeg gde ide na oblacima sa silom i slavom velikom.

Dan. 7:13, Mt. 16:27, Mt. 24:30, Mk. 8:38, Mk. 14:62, Dela 1:11, 1 Sol. 4:16, 2 Sol. 1:7, Otk. 1:7

27 I tada će poslati anđele svoje i sabraće izabrane svoje od četiri vetra, od kraja zemlje do kraja neba.

2 Sol. 2:2

28 A od smokve naučite se priči: kad se već njena grana pomladi i stane listati, znate da je blizu leto.

29 Tako i vi kad vidite ovo da se zbiva, znajte da je blizu kod vrata.

30 Zaista vam kažem da ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.

31 Nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći.

4 Moj. 23:19, Is.N. 23:14, Ps. 102:26, Isa. 40:8, Isa. 51:6

32 A o danu tom ili o času niko ne zna, ni anđeli koji su na nebesima, ni Sin, do Otac.

33 Pazite, stražite i molite se Bogu; jer ne znate kad će vreme nastati.

Rim. 13:11, 1 Sol. 5:6

34 Kao što čovek odlazeći ostavi kuću svoju, i da slugama svojim vlast, i svakome svoj posao; i vrataru zapovedi da straži.

Mt. 25:14

35 Stražite dakle; jer ne znate kad će doći gospodar od kuće, ili uveče ili u po noći, ili u petle, ili ujutru;

2 Pet. 3:1, 2 Pet. 3:10, Otk. 3:3

36 Da ne dođe iznenada i da vas ne nađe, a vi spavate.

37 A šta vam kažem, svima kažem: stražite.

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I