Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad se približi k Jerusalimu, k Vitfazi i Vitaniji, kod gore Maslinske, posla dvojicu od učenika svojih

Mt. 21:1, Lk. 19:29, Jn. 12:14, Dela 1:12

2 I reče im: Idite u selo što je pred vama, i odmah kako uđete u njega naći ćete magare privezano, na koje niko od ljudi nije usedao; odrešite ga i dovedite.

3 I ako vam ko reče: Šta to činite? Kažite: Treba Gospodu; i odmah će ga poslati ovamo.

Dela 10:36, Jev. 1:2, Jev. 2:7

4 A oni odoše, i nađoše magare privezano kod vrata napolju na raskršću, i odrešiše ga.

5 I neko od onih što stajahu onde rekoše im: Zašto drešite magare?

6 A oni rekoše im kao što im zapovedi Isus; i ostaviše ih.

7 I dovedoše magare k Isusu, i metnuše na nj haljine svoje; i usede na nj.

1 Car. 1:33, 2 Car. 9:13, Zah. 9:9

8 A mnogi prostreše haljine svoje po putu; a jedni rezahu granje od drveta, i prostirahu po putu.

Mt. 21:8

9 A koji iđahu pred Njim i za Njim, vikahu govoreći: Osana! Blagosloven koji ide u ime Gospodnje!

Ps. 118:26, Isa. 62:11, Mt. 21:9, Mt. 23:39, Lk. 19:37, Jn. 12:13

10 Blagosloveno carstvo oca našeg Davida koji ide u ime Gospodnje! Osana na visini!

Ps. 148:1, Lk. 13:35

11 I uđe Isus u Jerusalim, i u crkvu; i promotrivši sve, kad bi uveče, izađe u Vitaniju s dvanaestoricom.

Mal. 3:1, Mt. 21:12, Mt. 21:18

12 I sutradan kad izađoše iz Vitanije, ogladne.

Mt. 21:18

13 I videvši izdaleka smokvu s lišćem dođe ne bi li šta našao na njoj; i došavši k njoj ništa ne nađe osim lišća; jer još ne beše vreme smokvama.

14 I odgovarajući Isus reče joj: Da odsad od tebe niko ne jede roda doveka. I slušahu učenici Njegovi.

15 I dođoše opet u Jerusalim; i ušavši Isus u crkvu stade izgoniti one koji prodavahu i kupovahu po crkvi; i ispremeta trpeze onih što menjahu novce, i klupe onih što prodavahu golubove.

Mt. 21:9, Mt. 21:12, Lk. 19:45, Jn. 2:14

16 I ne dade da ko pronese suda kroz crkvu.

17 I učaše govoreći im: Nije li pisano: Dom moj neka se zove dom molitve svim narodima? A vi načiniste od njega hajdučku pećinu.

Isa. 56:7, Isa. 60:7, Jer. 7:11, Zah. 2:11

18 I čuše književnici i glavari sveštenički, i tražahu kako bi Ga pogubili; plašili su Ga se, jer Ga je narod slušao.

Mt. 7:28, Mt. 21:45, Mk. 1:22, Lk. 4:32, Lk. 19:47

19 I kad bi uveče izađe napolje iz grada.

20 I u jutru prolazeći videše smokvu gde se posušila iz korena.

Mt. 21:19

21 I opomenuvši se Petar reče Mu: Ravi! Gle, smokva što si je prokleo, posušila se.

22 I odgovarajući Isus reče im:

23 Imajte veru Božju; jer vam zaista kažem: ako ko reče gori ovoj: Digni se i baci se u more, i ne posumnja u srcu svom, nego uzveruje da će biti kao što govori: biće mu šta god reče.

Mt. 17:20, Mt. 21:21, Lk. 17:6

24 Zato vam kažem: sve što ištete u svojoj molitvi verujte da ćete primiti; i biće vam.

Mt. 7:7, Mt. 18:19, Mt. 21:22, Lk. 11:9, Jn. 14:13, Jn. 15:7, Jn. 16:24, Jak. 1:5

25 I kad stojite na molitvi, praštajte ako šta imate na koga: da i Otac vaš koji je na nebesima oprosti vama pogreške vaše.

Mt. 6:14, Ef. 4:32, Kol. 3:13

26 Ako li, pak, vi ne opraštate, ni Otac vaš koji je na nebesima neće oprostiti vama pogreške vaše.

27 I dođoše opet u Jerusalim; i kad hođaše po crkvi dođoše k Njemu glavari sveštenički i književnici i starešine,

Mt. 21:23, Lk. 20:1

28 I rekoše Mu: Kakvom vlasti to činiš? I ko ti dade vlast tu, da to činiš?

29 A Isus odgovarajući reče im: i ja ću vas da upitam jednu reč, i odgovorite mi; pa ću vam kazati kakvom vlasti ovo činim.

Lk. 20:2

30 Krštenje Jovanovo ili bi s neba ili od ljudi? Odgovorite mi.

31 I mišljahu u sebi govoreći: Ako kažemo: S neba, reći će: Zašto mu dakle ne verovaste?

32 Ako li kažemo: Od ljudi, bojimo se naroda; jer svi mišljahu za Jovana da zaista prorok beše.

Mt. 3:5, Mt. 14:5, Mk. 6:20

33 I odgovarajući rekoše Isusu: Ne znamo. I Isus odgovarajući reče njima: Ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim.

Jov 5:13, Ps. 9:15, Ps. 33:10, Priče 26:4, 1 Kor. 3:19

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I