Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I dođoše preko mora u okolinu gadarinsku.

Mt. 8:28, Lk. 8:26

2 I kad iziđe iz lađe, odmah Ga srete čovek s duhom nečistim,

3 Koji življaše u grobovima i niko ga ne mogaše svezati ni verigama;

4 Jer je mnogo puta bio metnut u puta i u verige, pa je iskidao verige i puta izlomio; i niko ga ne mogaše ukrotiti.

5 I jednako dan i noć bavljaše se u grobovima i u gorama vičući i bijući se kamenjem.

6 A kad vide Isusa iz daleka, poteče i pokloni Mu se.

Ps. 66:4, Dela 16:17, Filip. 2:10

7 I povikavši glasno reče: Šta je Tebi do mene, Isuse Sine Boga Višnjeg? Zaklinjem Te Bogom, ne muči me.

8 Jer mu govoraše: Izađi, duše nečisti, iz čoveka.

9 I pitaše ga: Kako ti je ime? I odgovori Mu: Legeon mi je ime; jer nas je mnogo.

10 I moliše Ga veoma da ih ne šalje iz one okoline.

11 A onde po bregu paslo je veliko krdo svinja.

3 Moj. 11:7, 5 Moj. 14:8, Isa. 65:4, Lk. 15:15

12 I moliše Ga svi đavoli govoreći: Pošalji nas u svinje da u njih uđemo.

13 I dopusti im Isus odmah. I izašavši duhovi nečisti uđoše u svinje; i navali krdo s brega u more; a beše ih oko dve hiljade: i potopiše se u moru.

1 Car. 22:22, Jov 1:12, Jov 2:6, Jov 12:16, Mt. 28:18, Lk. 4:36, Ef. 1:20, Ef. 1:23, Kol. 2:10, Jev. 2:8

14 A svinjari pobegoše, i javiše u gradu i po selima. I izađoše ljudi da vide šta je bilo.

15 I dođoše k Isusu, i videše besnoga u kome je bio legeon gde sedi obučen i pametan; i uplašiše se.

Rim. 16:20, 1 Jn. 3:8

16 A oni što su videli kazaše im šta bi od besnoga i od svinja.

17 I počeše Ga moliti da ide iz njihovih krajeva.

1 Moj. 26:16, 5 Moj. 5:25, 1 Car. 17:18, Jov 21:14, Jov 22:17, Mt. 8:34, Mk. 1:24, Lk. 5:8, Lk. 8:37, Dela 16:39, 1 Kor. 2:14

18 I kad uđe u lađu, moljaše Ga onaj što je bio besan da bude s Njim.

Ps. 116:12, Lk. 8:38, Lk. 17:15, Lk. 23:42, Filip. 1:23

19 A Isus ne dade mu, već mu reče: Idi kući svojoj k svojima i kaži im šta ti Gospod učini, i kako te pomilova.

20 I ode i poče pripovedati u Deset gradova šta mu učini Isus; i svi se divljahu.

2 Moj. 15:2, Ps. 116:16, Isa. 63:7, Mt. 4:25, Mk. 7:31

21 I kad pređe Isus u lađi opet na one strane, skupi se narod mnogi oko Njega; i beše kraj mora.

1 Moj. 49:10, Mt. 9:1

22 I gle, dođe jedan od starešina zborničkih po imenu Jair; i videvši Ga pade pred noge Njegove.

Mt. 9:18, Lk. 8:41

23 I moljaše Ga vrlo govoreći: Kći je moja na samrti; da dođeš i da metneš na nju ruke da ozdravi i živi.

24 I pođe s njim; i za Njim iđaše naroda mnogo i turkahu Ga.

Dela 9:39

25 I žena nekakva koja je dvanaest godina bolovala od tečenja krvi

3 Moj. 15:25, Mt. 9:20, Lk. 8:43

26 I veliku muku podnela od mnogih lekara, i potrošila sve što je imala, i ništa joj nisu pomogli, nego još gore načinili,

Ps. 108:12

27 Kad je čula za Isusa, dođe u narodu sastrag, i dotače se haljine Njegove.

Mk. 3:10, Dela 5:15, Dela 19:12

28 Jer govoraše: Ako se samo dotaknem haljina Njegovih ozdraviću.

29 I odmah presahnu izvor krvi njene, i oseti u telu da ozdravi od bolesti.

2 Moj. 15:26, Lk. 6:19, Lk. 8:46

30 I odmah Isus oseti u sebi silu što izađe iz Njega, i obazrevši se na narod reče: Ko se to dotače mojih haljina?

Lk. 6:19, Lk. 8:46

31 I rekoše Mu učenici Njegovi: Vidiš narod gde Te turka, pa pitaš: Ko se dotače mene?

32 I On se obaziraše da vidi onu koja to učini.

33 A žena uplašivši se drhtaše, i znajući šta joj se dogodi, dođe i kleče pred Njim, i kaza Mu svu istinu.

34 A On reče joj: Kćeri! Vera tvoja pomože ti; idi s mirom, i budi zdrava od bolesti svoje.

Mt. 9:22, Mk. 10:52, Lk. 7:50, Lk. 8:48, Lk. 17:19, Lk. 18:42, Dela 14:9, Dela 15:33

35 Još On govoraše, a dođoše od starešine zborničkog govoreći: Kći tvoja umre; što već trudiš učitelja?

Lk. 8:49

36 A Isus odmah čuvši reč što rekoše reče starešini: Ne boj se, samo veruj.

Ps. 103:13, Jn. 11:25, Jn. 11:40

37 I ne dade za sobom ići nikome osim Petra i Jakova i Jovana brata Jakovljevog.

38 I dođe u kuću starešine zborničkog, i vide vrevu i plač i jauk veliki.

39 I ušavši reče im: Šta ste uzavreli te plačete? Devojka nije umrla, nego spava.

Dan. 12:2, Jn. 11:11, Dela 20:9, 1 Kor. 11:30, 1 Kor. 15:20, 1 Sol. 4:14, 1 Sol. 5:10

40 I podsmevahu Mu se. A On isteravši sve uze oca devojčinog i mater i koji behu s Njim, i uđe gde ležaše devojka.

Dela 9:40

41 I uzevši devojku za ruku reče joj: Talita kumi, koje znači: Devojko, tebi govorim, ustani.

42 I odmah usta devojka i hođaše; a beše od dvanaest godina. I začudiše se čudom velikim.

Ps. 33:9

43 I zapreti im vrlo da niko ne dozna za to, i reče: Podajte joj nek jede.

Mt. 12:16, Mt. 17:9, Mk. 3:12, Lk. 5:14

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I