Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 A kad bi ujutru, učiniše veće svi glavari sveštenički i starešine narodne za Isusa da Ga pogube.

Ps. 2:2, Mk. 15:1, Lk. 22:66, Lk. 23:1, Jn. 18:28

2 I svezavši Ga odvedoše, i predaše Ga Pontiju Pilatu, sudiji.

Mt. 20:19, Lk. 18:32, Dela 3:13, 1 Sol. 2:14

3 Tada videvši Juda izdajnik Njegov da Ga osudiše raskaja se, i vrati trideset srebrnika glavarima svešteničkim i starešinama

Jov 20:5, Jov 20:15, Zah. 11:13, Mt. 26:14, Mk. 14:10, Lk. 22:47, Dela 1:18, 2 Kor. 7:10

4 Govoreći: Ja sagreših što izdadoh krv pravu. A oni rekoše: Šta mi marimo za to? Ti ćeš videti.

5 I bacivši srebrnike u crkvi iziđe, i otide te se obesi.

2 Sam. 17:23, Dela 1:18

6 A glavari sveštenički uzevši srebrnike rekoše: Ne valja ih metnuti u crkvenu haznu, jer je uzeto za krv.

7 Nego se dogovoriše te kupiše za njih lončarevu njivu za groblje gostima.

Dela 1:18

8 Od toga se i prozva ona njiva krvna njiva i do danas.

9 Tada se izvrši šta je kazao prorok Jeremija govoreći: I uzeše trideset srebrnika, cenu cenjenoga koga su cenili sinovi Izrailjevi;

Zah. 11:12

10 I dadoše ih za njivu lončarevu, kao što mi kaza Gospod.

11 A Isus stade pred sudijom, i zapita Ga sudija govoreći: Ti li si car judejski? A Isus reče mu: Ti kažeš.

Mk. 15:2, Lk. 23:3, Jn. 18:29, Jn. 18:33, Jn. 18:37, 1 Tim. 6:13

12 I kad Ga tužahu glavari sveštenički i starešine, ništa ne odgovori.

Isa. 53:7, Mt. 26:63, Jn. 19:9, 1 Pet. 2:23

13 Tada reče mi Pilat: Čuješ li šta na tebe svedoče?

Mt. 26:62, Jn. 19:10

14 I ne odgovori mu ni jednu reč tako da se sudija divljaše vrlo.

15 A o svakom prazniku pashe beše običaj u sudije da pusti narodu po jednog sužnja koga oni hoće.

Mk. 15:6, Lk. 23:17, Jn. 18:39, Dela 25:9

16 A tada imahu znatnog sužnja po imenu Varava.

17 I kad se sabraše, reče im Pilat: Koga hoćete da vam pustim? Varavu ili Isusa prozvanog Hrista?

18 Jer znaše da su Ga iz zavisti predali.

Dela 7:9

19 A kad seđaše u sudu, poruči mu žena njegova govoreći: Nemoj se ti ništa mešati u sud tog pravednika, jer sam danas u snu mnogo postradala njega radi.

Jov 33:15, Jn. 19:8, Jn. 19:13, Dela 25:6

20 A glavari sveštenički i starešine nagovoriše narod da ištu Varavu, a Isusa da pogube.

Jer. 26:8, Mk. 15:11, Lk. 23:18, Jn. 18:40, Dela 3:14

21 A sudija odgovarajući reče im: Koga hoćete od ove dvojice da vam pustim? A oni rekoše: Varavu.

22 Reče im Pilat: A šta ću činiti s Isusom prozvanim Hristom? Rekoše mu svi: Da se razapne.

Lk. 23:23

23 Sudija pak reče: A kakvo je zlo učinio? A oni glasno povikaše govoreći: Da se razapne.

24 A kad vide Pilat da ništa ne pomaže nego još veća buna biva, uze vodu te umi ruke pred narodom govoreći: Ja nisam kriv u krvi ovog pravednika: vi ćete videti.

5 Moj. 21:6

25 I odgovarajući sav narod reče: Krv njegova na nas i na decu našu.

4 Moj. 35:33, 5 Moj. 19:10, Is.N. 2:19, 2 Sam. 1:16, 2 Sam. 3:28, 1 Car. 2:32, Jezek. 22:2, Dela 5:28

26 Tada pusti im Varavu, a Isusa šibavši predade da se razapne.

Isa. 53:5, Mk. 15:15, Jn. 19:1, Jn. 19:16

27 Tada vojnici sudijini uzeše Isusa u sudnicu i skupiše na Nj svu četu vojnika.

28 I svukavši Ga obukoše Mu skerletnu kabanicu.

Lk. 23:11

29 I opletavši venac od trnja metnuše Mu na glavu, i dadoše Mu trsku u desnicu; i kleknuvši na kolena pred Njim rugahu Mu se govoreći: Zdravo, care judejski!

Ps. 35:15, Ps. 69:19, Isa. 49:7, Isa. 53:3, Jer. 20:7, Jev. 12:2

30 I pljunuvši na Nj uzeše trsku i biše Ga po glavi.

Jov 30:10, Isa. 50:6, Isa. 52:14, Mih. 5:1, Mk. 15:19, Lk. 18:32, Lk. 22:63

31 I kad Mu se narugaše, svukoše s Njega kabanicu, i obukoše Ga u haljine Njegove, i povedoše Ga da Ga razapnu.

Isa. 53:7, Mt. 20:19, Mt. 21:39, Mk. 15:20, Lk. 23:26, Jn. 19:16

32 I izlazeći nađoše čoveka iz Kirine po imenu Simona i nateraše ga da Mu ponese krst.

4 Moj. 15:35, 1 Car. 21:13, Mk. 15:21, Dela 7:58, Jev. 13:12

33 I došavši na mesto koje se zove Golgota, to jest kosturnica,

34 Dadoše Mu da pije sirće pomešano sa žuči, i okusivši ne hte da pije.

Ps. 69:21

35 A kad Ga razapeše, razdeliše haljine Njegove bacivši kocke;

Ps. 22:18

36 I seđahu onde te Ga čuvahu.

37 I metnuše Mu više glave krivicu Njegovu napisanu: Ovo je Isus car judejski.

Mk. 15:26, Jn. 19:19

38 Tada raspeše s Njime dva hajduka, jednog s desne a jednog s leve strane.

Isa. 53:12, Mk. 15:27, Lk. 23:32, Jn. 19:18

39 A koji prolažahu huljahu na Nj mašući glavama svojim.

Ps. 22:7, Ps. 109:25

40 I govoreći: Ti koji crkvu razvaljuješ i za tri dana načinjaš pomozi sam sebi; ako si sin Božji, siđi s krsta.

Mt. 26:61, Mk. 15:30, Jn. 2:19

41 A tako i glavari sveštenički s književnicima i starešinama podsmevajući se govorahu:

42 Drugima pomože, a sebi ne može pomoći. Ako je car Izrailjev, neka siđe sad s krsta pa ćemo ga verovati.

43 On se uzdao u Boga: neka mu pomogne sad, ako mu je po volji, jer govoraše: Ja sam sin Božji.

Ps. 22:8

44 Tako isto i hajduci razapeti s Njim rugahu Mu se.

Lk. 23:39

45 A od šestog sata bi tama po svoj zemlji do sata devetog.

Isa. 50:3, Isa. 50:10, Amos 8:9, Mk. 15:33

46 A oko devetog sata povika Isus glasno govoreći: Ili! Ili! Lama savahtani? To jest: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?

Ps. 22:1, Jev. 5:7

47 A neki od onih što stajahu onde čuvši to govorahu: Ovaj zove Iliju.

48 I odmah otrča jedan od njih te uze sunđer, i napuni octa, pa natače na trsku, te Ga pojaše.

Ps. 69:21, Mk. 15:36, Lk. 23:36, Jn. 19:29

49 A ostali govorahu: Stani da vidimo hoće li doći Ilija da mu pomogne.

50 A Isus opet povika glasno i ispusti dušu.

51 I gle, zavesa crkvena razdre se nadvoje od gornjeg kraja do donjeg; i zemlja se potrese, i kamenje se raspade;

2 Moj. 19:18, 2 Moj. 26:31, 2 Dn. 3:14, Ps. 18:7, Mk. 15:38, Lk. 23:45, Ef. 2:14, Ef. 2:18, Jev. 6:19, Jev. 10:19

52 I grobovi se otvoriše, i ustaše mnoga tela svetih koji su pomrli;

Ps. 68:20

53 I izašavši iz grobova, po vaskrsenju Njegovom, uđoše u sveti grad i pokazaše se mnogima.

54 A kapetan i koji s njim čuvahu Isusa videvši da se zemlja trese i šta bi, poplašiše se vrlo govoreći: Zaista ovaj beše Sin Božji.

2 Moj. 20:18, 5 Moj. 32:31, Mk. 15:39, Lk. 23:37

55 I onde behu i gledahu izdaleka mnoge žene koje su išle za Isusom iz Galileje i služile Mu.

Lk. 8:2

56 Među kojima beše Marija Magdalina i Marija mati Jakovljeva i Josijina i mati sinova Zevedejevih.

Mk. 15:40

57 A kad bi uveče, dođe čovek bogat iz Arimateje, po imenu Josif, koji je takođe bio učenik Isusov.

Mk. 15:42, Lk. 23:50, Jn. 19:38

58 Ovaj pristupivši k Pilatu zamoli ga za telo Isusovo. Tada Pilat zapovedi da mu dadu telo.

59 I uzevši Josif telo zavi Ga u platno čisto;

60 I metnu Ga u novi svoj grob što je bio isekao u kamenu; i navalivši veliki kamen na vrata od groba otide.

Isa. 53:9, Dan. 6:17, Mk. 16:4, Jn. 11:38, Jn. 19:41, Jn. 20:1

61 A onde beše Marija Magdalina i druga Marija, i seđahu prema grobu.

62 Sutradan pak po petku sabraše se glavari sveštenički i fariseji kod Pilata,

63 I rekoše: Gospodaru! Mi se opomenusmo da ovaj laža kaza još za života: Posle tri dana ustaću.

Ps. 2:1, Mt. 16:21, Mt. 17:23, Mt. 20:19, Mt. 26:61, Mk. 8:31, Lk. 23:2, Jn. 7:12, Dela 4:27, 2 Kor. 6:8

64 Zato zapovedi da se utvrdi grob do trećeg dana da ne dođu kako učenici njegovi noću i da ga ne ukradu i ne kažu narodu: Usta iz mrtvih; i biće poslednja prevara gora od prve.

65 Reče im Pilat: Evo vam straže, pa idite te utvrdite kako znate.

Mt. 28:11

66 A oni otišavši sa stražom utvrdiše grob, i zapečatiše kamen.

Dan. 6:17, Mk. 16:3

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I