Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I izišavši Isus iđaše od crkve, i pristupiše k Njemu učenici Njegovi da Mu pokažu građevinu crkvenu.

2 Car. 20:15, Mk. 13:1, Lk. 21:5

2 A Isus reče im: Ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem: neće ostati ovde ni kamen na kamenu koji se neće razmetnuti.

1 Car. 9:7, Jer. 5:10, Jer. 26:18, Dan. 9:26, Mih. 3:12, Lk. 19:44

3 A kad seđaše na gori Maslinskoj pristupiše k Njemu učenici nasamo govoreći: Kaži nam kad će to biti? I kakav je znak Tvog dolaska i kraja veka?

Jezek. 7:2, Mt. 24:30, 1 Sol. 5:1

4 I odgovarajući Isus reče im: Čuvajte se da vas ko ne prevari.

Ef. 5:6, Kol. 2:8, Kol. 2:18, 2 Sol. 2:3, 1 Jn. 4:1

5 Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti.

Jer. 14:14, Jer. 23:21, Jn. 5:43, Dela 5:36

6 Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite; jer treba da to sve bude, ali nije još tada kraj.

1 Sol. 2:16

7 Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo; i biće gladi i pomori, i zemlja će se tresti po svetu.

Isa. 19:2, Agej 2:22, Zah. 14:13, Lk. 21:10

8 A to je sve početak stradanja.

9 Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas imena mog radi.

Dela 4:2, Dela 7:59, Dela 12:1, Jev. 12:3, 1 Pet. 4:12, Otk. 2:10, Otk. 2:13

10 I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga.

2 Tim. 1:15, 2 Tim. 4:10, 2 Tim. 4:16

11 I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge.

Dela 20:29, 2 Kor. 11:13, 1 Tim. 4:1, 2 Pet. 2:1, 1 Jn. 2:18, 1 Jn. 2:26, Juda 1:4

12 I što će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih.

13 Ali koji pretrpi do kraja blago njemu.

Jev. 3:6

14 I propovediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak.

Rim. 10:18, Kol. 1:6, Kol. 1:23

15 Kad dakle ugledate mrzost opustošenja, o kojoj govori prorok Danilo, gde stoji na mestu svetom (koji čita da razume):

Dan. 9:23, Dan. 9:27, Dan. 12:11

16 Tada koji budu u Judeji neka beže u gore;

17 I koji bude na krovu da ne silazi uzeti šta mu je u kući;

18 I koji bude u polju da se ne vrati natrag da uzme haljine svoje.

19 A teško trudnima i dojilicama u te dane.

Lk. 21:23, Lk. 23:29

20 Nego se molite Bogu da ne bude bežan vaša u zimu ni u subotu;

21 Jer će biti nevolja velika kakva nije bila od postanja sveta dosad niti će biti;

Ps. 69:22, Isa. 65:12, Isa. 66:15, Jezek. 5:9, Dan. 9:12, Dan. 9:26, Dan. 12:1, Joilo 2:2

22 I da se oni dani ne skrate, niko ne bi ostao; ali izbranih radi skratiće se dani oni.

Isa. 65:8, Zah. 14:2

23 Tada ako vam ko kaže: Evo ovde je Hristos ili onde, ne verujte.

24 Jer će izići lažni hristosi i lažni proroci, i pokazaće znake velike i čudesa da bi prevarili, ako bude moguće, i izabrane.

5 Moj. 13:1, Rim. 8:28, 2 Sol. 2:9, 2 Tim. 2:19, 1 Pet. 1:5, Otk. 13:13

25 Eto vam kazah unapred.

26 Ako vam dakle kažu: Evo ga u pustinji, ne izlazite; evo ga u sobama, ne verujte.

27 Jer kao što munja izlazi od istoka i pokazuje se do zapada, takav će biti dolazak Sina čovečijeg.

Jezek. 1:14

28 Jer gde je strvina onamo će se i orlovi kupiti.

Jov 39:33, Lk. 17:37

29 I odmah će po nevolji dana tih sunce pomrčati, i mesec svoju svetlost izgubiti, i zvezde s neba spasti, i sile nebeske pokrenuti se.

Isa. 13:10, Jezek. 32:7, Dan. 7:11, Joilo 2:31, Dela 2:20, Otk. 6:12

30 I tada će se pokazati znak Sina čovečijeg na nebu; i tada će proplakati sva plemena na zemlji; i ugledaće Sina čovečijeg gde ide na oblacima nebeskim sa silom i slavom velikom.

Dan. 7:13, Zah. 12:11, Zah. 12:12, Mk. 13:4, Otk. 1:7

31 I poslaće anđele svoje s velikim glasom trubnim; i sabraće izbrane Njegove od četiri vetra, od kraja do kraja nebesa.

1 Kor. 15:52, 1 Sol. 4:16

32 Od smokve naučite se priči: kad se već njene grane pomlade i ulistaju, znate da je blizu leto.

Lk. 21:29

33 Tako i vi kad vidite sve ovo, znajte da je blizu kod vrata.

34 Zaista vam kažem: ovaj naraštaj neće proći dok se ovo sve ne zbude.

Mt. 16:28, Mt. 23:36

35 Nebo i zemlja proći će, ali reči moje neće proći.

Ps. 102:26, Isa. 34:4, Isa. 51:6, Jer. 31:35, Mt. 5:18, Mk. 13:31, Lk. 21:33, Jev. 1:11, 2 Pet. 3:7, 2 Pet. 3:10, Otk. 6:14

36 A o danu tom i času niko ne zna, ni anđeli nebeski, do Otac moj sam.

Zah. 14:7, Dela 1:7, 1 Sol. 5:2, 2 Pet. 3:10

37 Jer kao što je bilo u vreme Nojevo tako će biti i dolazak Sina čovečijeg.

Lk. 17:26

38 Jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onog dana kad Noje uđe u kovčeg,

1 Moj. 6:3, Lk. 17:26, Lk. 20:34, 1 Pet. 3:20

39 I ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak Sina čovečijeg.

1 Moj. 7:21, Dan. 12:10

40 Tada će biti dva na njivi; jedan će se uzeti, a drugi će se ostaviti.

41 Dve će mleti na žrvnjevima; jedna će se uzeti, a druga će se ostaviti.

Lk. 17:35

42 Stražite dakle, jer ne znate u koji će čas doći Gospod vaš.

43 Ali ovo znajte: kad bi znao domaćin u koje će vreme doći lupež, čuvao bi i ne bi dao potkopati kuću svoju.

1 Sol. 5:6, Otk. 3:3, Otk. 16:15

44 Zato i vi budite gotovi; jer u koji čas ne mislite doći će Sin čovečiji.

45 Ko je dakle taj verni i mudri sluga kog je postavio gospodar njegov nad svojim domašnjima da im daje hranu na obrok?

Mt. 25:23, 1 Kor. 4:2, Jev. 3:5

46 Blago tom sluzi kog došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako.

Mt. 25:34, 1 Tim. 4:7, Otk. 16:15

47 Zaista vam kažem: postaviće ga nad svim imanjem svojim.

48 Ako li taj rđavi sluga reče u srcu svom: Neće moj gospodar još zadugo doći;

Jezek. 12:27

49 I počne biti svoje drugare, i jesti i piti s pijanicama;

50 Doći će gospodar tog sluge u dan u koji se ne nada, i u čas kad ne misli.

51 I raseći će ga napola, i daće mu platu kao i licemerima; onde će biti plač i škrgut zuba.

Ps. 11:6, Mt. 25:30, Lk. 12:46

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I