Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad se približiše k Jerusalimu i dođoše u Vitfagu k Maslinskoj gori, onda Isus posla dva učenika

Zah. 14:4, Mk. 11:1, Lk. 19:29

2 Govoreći im: Idite u selo što je prema vama, i odmah ćete naći magaricu privezanu i magare s njom: odrešite je i dovedite mi.

3 I ako vam ko reče šta, kažite da oni trebaju Gospodu: i odmah će ih poslati.

Ps. 24:1, 2 Kor. 8:9

4 A ovo je sve bilo da se zbude šta je kazao prorok govoreći:

1 Car. 1:33, Isa. 62:11, Zah. 9:9

5 Kažite kćeri Sionovoj: Evo car tvoj ide tebi krotak, i jaše na magarcu, i magaretu sinu magaričinom.

6 I učenici otidoše, i učinivši kako im zapovedi Isus.

Mk. 11:4, Lk. 19:29

7 Dovedoše magaricu i magare, i metnuše na njih haljine svoje, i posadiše Ga na njih.

2 Car. 9:13, Mk. 11:7, Lk. 19:35, Jn. 12:14

8 A ljudi mnogi prostreše haljine svoje po putu; a drugi rezahu granje od drveta i prostirahu po putu.

3 Moj. 23:40, Jn. 12:13

9 A narod koji iđaše pred Njim i za Njim, vikaše govoreći: Osana Sinu Davidovom! Blagosloven koji ide u ime Gospodnje! Osana na visini!

Ps. 118:25, Ps. 118:26, Mt. 22:42, Mt. 23:39, Mk. 12:35, Lk. 13:35, Lk. 18:38, Rim. 1:3

10 I kad On uđe u Jerusalim, uzbuni se sav grad govoreći: Ko je to?

Ruta 1:19, Mt. 2:3, Mk. 11:15, Jn. 12:13

11 A narod govoraše: Ovo je Isus prorok iz Nazareta galilejskog.

Mt. 2:23, Lk. 7:16, Jn. 7:40

12 I uđe Isus u crkvu Božju, i izgna sve koji prodavahu i kupovahu po crkvi, i ispremeta trpeze onih što menjahu novce, i klupe onih što prodavahu golubove.

5 Moj. 14:25, Mal. 3:1, Mk. 11:11, Jn. 2:15

13 I reče im: U Pismu stoji: Dom moj dom molitve neka se zove; a vi načiniste od njega pećinu hajdučku.

Isa. 56:7, Jer. 7:11, Mk. 11:17, Lk. 19:46

14 I pristupiše k Njemu hromi i slepi u crkvi, i isceli ih.

Isa. 35:5, Mt. 9:35, Dela 3:1

15 A kad videše glavari sveštenički i književnici čudesa što učini, i decu gde viču u crkvi i govore: Osana sinu Davidovom, rasrdiše se.

Isa. 11:1

16 I rekoše Mu: Čuješ li šta ovi govore? A Isus reče im: Da! Zar niste nikad čitali: Iz usta male dece i koja sisaju načinio si sebi hvalu?

Ps. 8:2, Mt. 11:25

17 I ostavivši ih izađe napolje iz grada u Vitaniju, i zanoći onde.

Mk. 11:11, Jn. 11:18

18 A ujutru, vraćajući se u grad, ogladne.

Mk. 11:12

19 I ugledavši smokvu jednu kraj puta dođe k njoj, i ne nađe ništa na njoj do lišće samo, i reče joj: Da nikad na tebi ne bude roda do veka. I odmah usahnu smokva.

20 I videvši to učenici diviše se govoreći: Kako odmah usahnu smokva!

21 A Isus odgovarajući reče im: Zaista vam kažem: ako imate veru i ne posumnjate, ne samo smokveno učinićete, nego i gori ovoj ako kažete: Digni se i baci se u more, biće.

Mt. 17:20, Mk. 11:23, Lk. 17:6, 1 Kor. 13:2, Jak. 1:6

22 I sve što uzištete u molitvi verujući, dobićete.

Mt. 7:7, Mk. 11:24, Lk. 11:9, Jak. 5:16, 1 Jn. 3:22, 1 Jn. 5:14

23 I kad dođe u crkvu i stade učiti, pristupiše k Njemu glavari sveštenički i starešine narodne govoreći: Kakvom vlasti to činiš? I ko ti dade vlast tu?

2 Moj. 2:14, Mt. 4:7, Mt. 7:27, Mk. 11:27, Lk. 20:1, Jn. 1:25, Dela 4:7

24 A Isus odgovarajući reče im: Ja ću vas upitati jednu reč, koju ako mi kažete, i ja ću vama kazati kakvom vlasti ovo činim.

Jov 5:13

25 Krštenje Jovanovo otkuda bi? Ili s neba, ili od ljudi? A oni pomišljavahu u sebi govoreći: Ako kažemo: S neba, reći će nam: Zašto mu dakle ne verovaste?

26 Ako li kažemo: Od ljudi, bojimo se naroda; jer svi Jovana držahu za proroka.

Mt. 14:5, Mk. 6:20, Lk. 20:6, Jn. 5:35, Jn. 10:41

27 I odgovarajući Isusu rekoše: Ne znamo. Reče i On njima: Ni ja vama neću kazati kakvom vlasti ovo činim.

28 Šta vam se čini? Čovek neki imaše dva sina; i došavši k prvom reče: Sine! Idi danas radi u vinogradu mom.

29 A on odgovarajući reče: Neću; a posle se raskaja i otide.

30 I pristupivši k drugom reče tako. A on odgovarajući reče: Hoću, gospodaru; i ne otide.

31 Koji je od ove dvojice ispunio volju očevu? Rekoše Mu: Prvi. Reče im Isus: Zaista vam kažem da će carinici i kurve pre vas ući u carstvo Božje.

Lk. 7:9, Lk. 7:29

32 Jer dođe k vama Jovan putem pravednim, i ne verovaste mu; a carinici i kurve verovaše mu; i vi pošto videste to, ne raskajaste se da mu verujete.

Isa. 35:8, Lk. 3:12

33 Drugu priču čujte: Beše čovek domaćin koji posadi vinograd, i ogradi ga plotom, i iskopa u njemu pivnicu, i načini kulu, i dade ga vinogradarima i otide.

Ps. 80:9, Pes. 8:11, Isa. 5:1, Jer. 2:21, Mt. 25:14, Mk. 12:1, Lk. 20:9

34 A kad se približi vreme rodovima, posla sluge svoje k vinogradarima da prime rodove njegove.

Pes. 8:11

35 I vinogradari pohvatavši sluge njegove jednog izbiše, a jednog ubiše, a jednog zasuše kamenjem.

2 Dn. 24:21, Nem. 9:26, Jer. 26:8, Mt. 23:34, Dela 7:52, 1 Sol. 2:15, Jev. 11:36

36 Opet posla druge sluge, više nego pre, i učiniše im tako isto.

Mt. 3:17, Mk. 12:6, Lk. 20:13, Jn. 1:18, Jn. 1:34, Jn. 3:16, Gal. 4:4, Jev. 1:2

37 A po tom posla k njima sina svog govoreći: Postideće se sina mog.

38 A vinogradari videvši sina rekoše među sobom: Ovo je naslednik; hodite da ga ubijemo, i da nama ostane dostojanje njegovo.

2 Sam. 14:7, Ps. 2:2, Ps. 2:8, Jn. 11:53, Dela 4:27

39 I uhvatiše ga, pa izvedoše ga napolje iz vinograda, i ubiše.

Dela 2:23

40 Kad dođe dakle gospodar od vinograda šta će učiniti vinogradarima onim?

Isa. 5:3

41 Rekoše Mu: Zločince će zlom smrti pomoriti; a vinograd daće drugim vinogradarima, koji će mu davati rodove u svoje vreme.

5 Moj. 4:26, Isa. 5:3, Lk. 20:16, Lk. 21:24, Dela 13:46, Rim. 9:1, Rim. 10:1, Rim. 11:1, Jev. 2:3

42 A reče im Isus: Zar niste nikada čitali u Pismu: Kamen koji odbaciše zidari, on je postao glava od ugla; to bi od Gospoda i divno je u vašim očima.

Ps. 118:22, Isa. 28:16, Mk. 12:10, Dela 4:11, Ef. 2:20, 1 Tim. 3:16, 1 Pet. 2:6

43 Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božje, i daće se narodu koji njegove rodove donosi.

Mt. 8:3, Mt. 8:12

44 I ko padne na ovaj kamen razbiće se; a na koga on padne satrće ga.

Ps. 2:9, Isa. 8:14, Isa. 60:12, Dan. 2:44, Zah. 12:3, Mt. 26:24, Lk. 20:18

45 I čuvši glavari sveštenički i fariseji priče Njegove razumeše da za njih govori.

Mk. 11:17

46 I gledahu da Ga uhvate, ali se pobojaše naroda, jer Ga držahu za proroka.

Mk. 12:12, Jn. 7:40

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I