Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I kad svrši Isus reči ove, otide iz Galileje, i dođe u okoline judejske preko Jordana.

Mk. 10:1, Jn. 10:40

2 I za Njim idoše ljudi mnogi i isceli ih onde.

Mt. 12:15

3 I pristupiše k Njemu fariseji da Ga kušaju, i rekoše Mu: Može li čovek pustiti ženu svoju za svaku krivicu?

4 A On odgovarajući reče im: Niste li čitali da je Onaj koji je u početku stvorio čoveka muža i ženu stvorio ih?

1 Moj. 1:27, 1 Moj. 5:2, Mal. 2:15

5 I reče: Zato ostaviće čovek oca svog i mater, i prilepiće se k ženi svojoj, i biće dvoje jedno telo.

1 Moj. 2:24, 1 Kor. 6:16, Ef. 5:31

6 Tako nisu više dvoje, nego jedno telo; a šta je Bog sastavio čovek da ne rastavlja.

7 Rekoše Mu: Zašto dakle Mojsije zapoveda da se da knjiga raspusna, i da se pusti?

5 Moj. 24:1

8 Reče im: Mojsije je vama dopustio po tvrđi vašeg srca puštati svoje žene; a iz početka nije bilo tako.

Jer. 6:16, Mk. 10:5

9 Nego ja vama kažem: Ako ko pusti svoju ženu, osim za kurvarstvo, i oženi se drugom, čini preljubu; i koji uzme puštenicu čini preljubu.

Mt. 5:32, Mk. 10:11, Lk. 16:18, 1 Kor. 7:4, 1 Kor. 7:10

10 Rekoše Mu učenici Njegovi: Ako je tako čoveku sa ženom, nije se dobro ženiti.

1 Moj. 2:18, Priče 5:18, Priče 18:22, Priče 21:19, 1 Tim. 4:3, 1 Tim. 5:11

11 A On reče im: Ne mogu svi primiti te reči do oni kojima je dano.

1 Kor. 7:2, 1 Kor. 7:7, 1 Kor. 7:9, 1 Kor. 7:17

12 Jer ima uškopljenika koji su se tako rodili iz utrobe materine; a ima uškopljenika koje su ljudi uškopili; a ima uškopljenika koji su sami sebe uškopili carstva radi nebeskog. Ko može primiti neka primi.

1 Kor. 7:7, 1 Kor. 7:32, 1 Kor. 7:34, 1 Kor. 9:5, 1 Kor. 9:15

13 Tada privedoše k Njemu decu da metne ruke na njih, i da se pomoli Bogu; a učenici zabranjivahu im.

Mk. 10:13, Lk. 18:15

14 A Isus reče: Ostavite decu i ne zabranjujte im dolaziti k meni; jer je takvih carstvo nebesko.

Mt. 18:3, 1 Pet. 2:1

15 I metnuvši na njih ruke otide odande.

16 I gle, neko pristupivši reče Mu: Učitelju blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život večni?

Lk. 10:25

17 A On reče mu: Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim jednog Boga. A ako želiš ući u život, drži zapovesti.

1 Sam. 2:2

18 Reče Mu: Koje? A Isus reče: Da ne ubiješ; ne činiš preljube; ne ukradeš; ne svedočiš lažno;

2 Moj. 20:13, 5 Moj. 5:17

19 Poštuj oca i mater; i ljubi bližnjeg svog kao samog sebe.

3 Moj. 19:3, 3 Moj. 19:18, Priče 30:17, Mt. 15:4, Mt. 22:39, Mk. 12:31, Rim. 13:9, Gal. 5:14, Ef. 6:1, Jak. 2:8

20 Reče Mu mladić: Sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje; šta mi još treba?

21 Reče mu Isus: Ako hoćeš savršen da budeš, idi i prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; pa hajde za mnom.

Lk. 12:33, Lk. 16:9, Dela 2:45, Dela 4:34, 1 Tim. 6:18

22 A kad ču mladić reč, otide žalostan; jer beše vrlo bogat.

23 A Isus reče učenicima svojim: Zaista vam kažem da je teško bogatome ući u carstvo nebesko.

Jov 31:24, Ps. 62:10, Mt. 13:22, Mk. 10:24, 1 Kor. 1:26, 1 Tim. 6:9

24 I još vam kažem: Lakše je kamili proći kroz iglene uši nego li bogatome ući u carstvo Božije.

Mk. 10:25

25 A kad to čuše učenici, divljahu se vrlo govoreći: Ko se dakle može spasiti?

26 A Isus pogledavši na njih reče im: Ljudima je ovo nemoguće, a Bogu je sve moguće.

1 Moj. 18:14, Jov 42:2, Jer. 32:17, Dan. 2:11, Zah. 8:6, Mk. 10:27, Lk. 1:37, Jev. 7:27

27 Tada odgovori Petar i reče Mu: Eto mi smo ostavili sve i za Tobom idemo; šta će dakle biti nama?

5 Moj. 33:9, Mt. 4:20, Mt. 9:9, Mk. 1:17, Mk. 10:28, Lk. 5:11, Lk. 18:28

28 A Isus reče im: Zaista vam kažem da ćete vi koji idete za mnom, u drugom rođenju, kad sede Sin čovečiji na prestolu slave svoje, sešćete i vi na dvanaest prestola i suditi nad dvanaest kolena Izrailjevih.

Dan. 7:22, Lk. 22:28, 1 Kor. 6:2, 2 Kor. 5:17, Otk. 2:26

29 I svaki, koji ostavi kuće, ili braću, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili decu, ili zemlju, imena mog radi, primiće sto puta onoliko, i dobiće život večni.

30 Ali će mnogi prvi biti poslednji i poslednji prvi.

Mt. 20:16, Mk. 10:31

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I