Biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U taj čas pristupiše k Isusu učenici govoreći: Ko je dakle najveći u carstvu nebeskom?

Mk. 9:33, Lk. 9:46, Lk. 22:24

2 I dozva Isus dete, i postavi ga među njih,

Mk. 9:36

3 I reče im: Zaista vam kažem, ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko.

Ps. 131:2, Mk. 10:14, 1 Pet. 2:2

4 Koji se dakle ponizi kao dete ovo, onaj je najveći u carstvu nebeskom.

Mt. 11:29, Mt. 20:27, 1 Pet. 5:5, 1 Jn. 2:6

5 I koji primi takvo dete u ime moje, mene prima.

Mt. 10:42, Lk. 9:48

6 A koji sablazni jednog od ovih malih koji veruju mene, bolje bi mu bilo da se obesi kamen vodenični o vratu njegovom, i da potone u dubinu morsku.

Rim. 14:20

7 Teško svetu od sablazni! Jer je potrebno da dođu sablazni; ali teško onom čoveku kroz koga dolazi sablazan.

Mt. 26:24, Mk. 9:42, Lk. 17:1, 1 Kor. 11:19

8 Ako li te ruka tvoja ili noga tvoja sablažnjava, odseci je i baci od sebe: bolje ti je ući u život hrom ili kljast, nego li s dve ruke i dve noge da te bace u oganj večni.

Mt. 5:29, Mk. 9:43

9 I ako te oko tvoje sablažnjava, izvadi ga i baci od sebe: bolje ti je s jednim okom u život ući, nego s dva oka da te bace u pakao ognjeni.

10 Gledajte da ne prezrete jednog od malih ovih; jer vam kažem da anđeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice Oca mog nebeskog.

2 Car. 19:35, Jest. 1:14, Ps. 34:7, Jer. 52:25, Dan. 6:22, Zah. 13:7, Lk. 1:19, Lk. 16:22, Jev. 1:4, Jev. 1:7, Otk. 5:11

11 Jer Sin čovečiji dođe da iznađe i spase izgubljeno.

12 Šta vam se čini? Kad ima jedan čovek sto ovaca pa zađe jedna od njih, ne ostavi li on devedeset i devet u planini, i ide da traži onu što je zašla?

Lk. 15:4

13 I ako se dogodi da je nađe, zaista vam kažem da se njoj više raduje nego onima devedeset i devet što nisu zašle.

14 Tako nije volja Oca vašeg nebeskog da pogine jedan od ovih malih.

15 Ako li ti sagreši brat tvoj, idi i pokaraj ga među sobom i njim samim; ako te posluša, dobio si brata svog.

3 Moj. 19:17, Priče 25:9, Lk. 17:3, Jak. 5:20, 1 Pet. 3:1

16 Ako li te ne posluša, uzmi sa sobom još jednog ili dvojicu da sve reči ostanu na ustima dva ili tri svedoka.

4 Moj. 35:30, 5 Moj. 17:6, Jn. 8:17, 2 Kor. 13:1, Jev. 10:28, 1 Jn. 5:7, Otk. 11:3

17 Ako li njih ne posluša, kaži crkvi; a ako li ne posluša ni crkvu, da ti bude kao neznabožac i carinik.

Rim. 16:17, 1 Kor. 5:9, 1 Tim. 5:20, 2 Jn. 1:10

18 Jer vam kažem zaista: šta god svežete na zemlji biće svezano na nebu, i šta god razrešite na zemlji biće razrešeno na nebu.

Jn. 20:23

19 Još vam kažem zaista: ako se dva od vas slože na zemlji u čemu mu drago, zašto se uzmole, daće im Otac moj koji je na nebesima.

Mt. 5:24, Jak. 5:16, 1 Jn. 3:22

20 Jer gde su dva ili tri sabrani u ime moje onde sam ja među njima.

Jezek. 48:35, Mt. 28:20

21 Tada pristupi k Njemu Petar i reče: Gospode! Koliko puta ako mi sagreši brat moj da mu oprostim? Do sedam puta?

Lk. 17:4

22 Reče njemu Isus: Ne velim ti do sedam puta, nego do sedam puta sedamdeset.

Kol. 3:13

23 Zato je carstvo nebesko kao čovek car koji namisli da se proračuna sa svojim slugama.

24 I kad se poče računati, dovedoše mu jednog dužnika od deset hiljada talanata.

25 I budući da nemaše čim platiti, zapovedi gospodar njegov da ga prodadu, i ženu njegovu i decu, i sve što ima; i da mu se plati.

3 Moj. 25:39, 2 Car. 4:1, Nem. 5:8

26 No sluga taj pade i klanjaše mu se govoreći: Gospodaru! Pričekaj me, i sve ću ti platiti.

27 A gospodaru se sažali za tim slugom, pusti ga i dug oprosti mu.

28 A kad iziđe sluga taj, nađe jednog od svojih drugara koji mu je dužan sto groša, i uhvativši ga davljaše ga govoreći: Daj mi šta si dužan.

Priče 28:3, Lk. 20:24

29 Pade drugar njegov pred noge njegove i moljaše ga govoreći: Pričekaj me, i sve ću ti platiti.

30 A on ne hte, nego ga odvede i baci u tamnicu dok ne plati duga.

31 Videvši pak drugari njegovi taj događaj žao im bi vrlo, i otišavši kazaše gospodaru svom sav događaj.

32 Tada ga dozva gospodar njegov, i reče mu: Zli slugo! Sav dug ovaj oprostih tebi, jer si me molio.

33 Nije li trebalo da se i ti smiluješ na svog drugara, kao i ja na te što se smilovah?

Ef. 4:32, Ef. 5:2, Kol. 3:13

34 I razgnevi se gospodar njegov, i predade ga mučiteljima dok ne plati sav dug svoj.

35 Tako će i Otac moj nebeski učiniti vama, ako ne oprostite svaki bratu svom od srca svojih.

Priče 21:13, Mt. 7:1, Mk. 11:26, Lk. 6:37, Jak. 2:13

 

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Nema uspešnog sajta koji nije povezan sa drugim uspešnim sajtovima... Kvalitetni preparati za mršavljenje, online poručivanje. Da vaša lepota i zdravlje procveta. Novi auto oglasi za područje Beograda i cele Srbije. Prodaja i cene aparata i opreme. Salon italijanske keramike Beograd.

Biblija srpski prevod Karadžić
 
Biblija Hr - mape 01-04
sitemap 01 sitemap 02
sitemap 03 sitemap 04
Biblija Hr - mape 05-08
sitemap 05 sitemap 06
sitemap 07 sitemap 08
Biblija Hr - mape 09-12
sitemap 09 sitemap 10
sitemap 11 sitemap 12
 
Biblija Sr - mape 01-04
site map 01 site map 02
site map 03 site map 04
Biblija Sr - mape 05-08
site map 05 site map 06
site map 07 site map 08
Biblija Sr - mape 09-12
site map 09 site map 10
site map 11 site map 12

Izrada i web dizajn

Optimizacija za pretraživače


Domaći linkovi
Bend za svadbe
http://bendzasvadbu.com/grad Novi Sad

Novog Sada

Stari Zavjet hrvatski
Biblija: Postanak
Izlazak
Levitski zakonik
Biblija: brojevi
Ponovljeni zakon
Jošua
Biblija: sudije
1. Samuelova
2. Samuelova
1. Kraljevima
2. Kraljevima
Svečane haljine
1. Ljetopisa
2. Ljetopisa
Ezra
Nehemija
Estera
Biblia Job
Psalmi Davidovi
Mudre izreke
Propovjednik
Pjesma nad pjesmama
Izaija
Jeremija
Jeremijine tužaljke
Ezekiel
Daniel
Hošea
Jona Biblija
Zaharija
Malahija

Novi Zavjet hrvatski
Jevanđelje po Mateju
Marko Jevanđelje po Marku
Luka Jevanđelje po Luki
Ivan Jevanđelje po Ivanu
Djela apostolska
Poslanica Rimljanima
1. Korinćanima poslanica
2. Korinćanima poslanica
Galaćanima
Efežanima
Poslanica Filipljanima
1. Solunjanima poslanica
1. Timoteju poslanica
Hebrejima
Poslanica Jakovljeva
Otkrivenje Ivanovo Apokalipsa

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I